הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לאישה בהריון ללכת לגן חיות?

ה' תמוז התשע"ז | 29.06.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב!!

1. האם מותר להשתמש בג׳ל לשיער בשבת?

2. האם בחודש הרביעי להריון מותר ללכת לגן חיות?

תודה

תשובה

שלום רב,

1. אסור לשים ג'ל בשיער בשבת משני טעמים:

א. משום איסור ממרח (ראה שו"ת יביע אומר חלק ד' חלק אורח חיים סימן כח).

ב. היות ועל ידי הג'ל מעמידים את השיער בצורה מסויימת, יש בזה משום איסור בונה מדרבנן (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן שג סעיף כו, ומשנה ברורה ס"ק פב, ובספר שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק יד הערה קמו בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וכ"כ בספר הליכות שבת חלק א' עמודים קסב-קסג לאסור לשים ג'ל בשיער בשבת מב' הטעמים הנ"ל).

2. מעיקר הדין בודאי שמותר לאישה בהריון ללכת לגן חיות.

אמנם ישנו מנהג אצל נשים רבות להימנע מלבקר בגן חיות בעת הריונן, וכנראה שהוא מיוסד על פי המבואר בספר מעבק יבק (מאמר שפתי צדק פרק ה) ובספר שבט מוסר (פרק כד) שהדברים שהאישה רואה בעת הריונה משפיעים על הולד, ע"ש. וממילא היות ומבואר בספר ישועות חכמה (סימן לג אות יא) שהסתכלות בבהמות טמאות ממשיך על האדם רוח טומאה, ע"ש, (וע"ע בספר קב הישר פרק ב) לכן כנראה נהגו הרבה נשים בעת הריונן שלא לבקר בגן חיות, כדי שראיית החיות הטמאות לא ישפיע על הולד.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר