שבועות - שאל את הרב

מתי נפטר דוד המלך?

י"ח אייר התשע"ז | 14.05.17 00:00

שאלה

באיזה יום נסתלק דוד המלך ע"ה, ביום שבת או ביום שבועות?

תשובה

שלום רב,

דוד המלך ע"ה נפטר בחג השבועות שחל בשבת.

מקורות: ראה בתלמוד בבלי מסכת שבת (דף ל ע"א ועמוד ב) שדוד המלך נפטר בשבת, ע"ש. וראה בירושלמי מסכת ביצה (פרק ב' הלכה ד) ומסכת חגיגה (פרק ב' הלכה ג) שדוד מת בעצרת, ע"ש, ונמצא לפי זה שנפטר בחג השבועות שחל להיות בשבת. וכן הוא מפורש במדרש רות רבה (פרשה ג' פרק ב) שדוד מת בעצרת שחל להיות בשבת, ע"ש. אמנם יעויין בתוספות מסכת חגיגה (דף יז עמוד א, ד"ה אף עצרת) שכתבו דשמא הירושלמי לא סובר שדוד המלך נפטר בחג העצרת שחל בשבת, עיין שם טעמם.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר