הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לערוך ניתוח פלסטי

י"ז ניסן התשע"ז | 13.04.17 00:00

שאלה

משום שלא נהוג לדבר על הנושא בקרב הציבור שלנו ברצוני לדעת מהי דעת תורה לגבי ניתוחים פלסטיים, תודה.

תשובה

שלום רב,
 
יש חילוק בעניין זה בין נשים לגברים - כי לאשה מותר לעשות ניתוח פלסטי גם כאשר היא נראית בסדר, וכל מטרתה היא לשפר יותר את צורתה ויופיה. אלא שיש להקפיד שהניתוח יתבצע על ידי רופא מומחה ובעל נסיון רב, וזריז וזהיר במלאכתו, שלא תצא תקלה מתחת ידו.

אולם לגבר אסור לעשות ניתוח פלסטי לשם נוי בלבד. אכן אם יש לו מום בפניו או בשאר גופו מותר לו לעשות ניתוח להסרת המום.

מקורות: כן דעת רוב פוסקי הדור האחרון, שמותר לאשה לעשות ניתוח פלסטי כדי לשפר את צורתה ויופיה, ושאין לחוש בזה משום הא דנפסק בשלחן ערוך חושן משפט (סימן תכ סעיף לא) שאסור לאדם לחבול בעצמו, ע"ש - מכמה טעמים:

א. איסור זה לא שייך אלא כשחובל בגופו בדרך ביזיון וכמו שכתב בשו"ת יהודה יעלה (חלק יורה דעה סימן רמט ד"ה אבל) להוכיח כן ממה שכתב הרמב"ם (פרק ה' מהלכות חובל הלכה א) כל המכה אדם בדרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה, ע"ש. ועל פי זה כתבו בשו"ת אגרות משה חלק חושן משפט חלק ב' (סימן סו) ובשו"ת מנחת יצחק חלק ו' (סימן קה אות ב) ובשו"ת יביע אומר חלק ח' (חלק חושן משפט סימן יב אות א) שאין בעשיית ניתוח פלסטי משום איסור חובל בעצמו, ע"ש.

ב. כל האיסור לחבול בעצמו הוא דווקא כשאינו עושה כן לצורך הסרת צער, אולם אם עושה כן כדי להסיר צער מעצמו הדבר מותר (יעויין שו"ת חלקת יעקב מהדורת תשנ"ב, חלק חושן משפט סימן לא, ושו"ת אגרות משה שם, ושו"ת בית אבי חלק ב' סימן קנב, ושו"ת משנה הלכות חלק ד' סימן רמו, ושו"ת יביע אומר שם).

ג. היות ולגבי אותה אשה שעושה את הניתוח תיקון הוא אצלה ולא חבלה אין זה בגדר חובלת בעצמה (ראה שו"ת חלקת יעקב שם אות ה, ושו"ת מנחת שלמה חלק ב' סימן פב אות ז, ושו"ת שערי עזרא חלק ב' סימן קנג).

עוד כתבו לדון אם מותר לאשה להכניס את עצמה לסכנה שיש בניתוח בשביל שיפור צורתה ויופיה, ויעויין בשו"ת מנחת יצחק (שם) שהניח דין זה בצריך עיון, ע"ש. אולם רוב האחרונים כתבו להקל בזה, יעויין בשו"ת חלקת יעקב (שם) שהיכי שמצטער והרופאים מומחים מבטיחים לו לרפאות על ידי ניתוח, מותר לסמוך עליהם, אמנם מובן מאליו דצריכין לדקדק על מומחים גדולים שכבר איתמחי, ועל מקומות כאלו שיש בשם כבר הטעכניק לחכמת הנתוח, ויבטח בה' שהוא ישלח לו רפואתו על ידי טבע הרפואות ועל ידי רופא זה וכו', ע"ש. וכן כתבו כיוצא בזה בשו"ת בית אבי ושו"ת משנה הלכות (שם), ע"ש.

ויעויין עוד בשו"ת יביע אומר (שם אות ב) שהביא מספר ישיב משה (עמוד רפב) שכתב, ועל השאלה ששאלתי ממורי ורבי הגרי"ש אלישיב האם מותר לאדם לעשות ניתוח פלסטי על ידי הרדמה כללית, כדי לייפות בזה את פרצופו, אע"פ שידוע שבכל הרדמה וניתוח יש חשש סכנה. השיב לי מורי ורבי, שמותר לכתחלה לעשות כן, ואין לחוש בזה משום סכנה, כי רק הרדמה עמוקה מאוד וארוכה, יש בה חשש סכנה, אבל ניתוח כזה שאינו לוקח יותר משעה אין בו חשש אמיתי, וכן בהרדמה שלפניו, ע"ש.

אולם לאנשים אסור לעשות ניתוח לשם נוי גרידא, וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' (פרק יז' סעיף כז).

ומה שכתבנו אכן אם יש לו מום וכו' - ראה בשו"ת מנחת שלמה (שם) ובשו"ת משנה הלכות שם (סימן רמז) ובשו"ת יביע אומר (שם אות ד-ה) ובשו"ת שאילת שאול חלק א' (חלק יורה דעה סימן כח), ע"ש.

וע"ע מה שכתבו בעניין זה בשו"ת ויצבור יוסף חלק א' (סימן מט) ובשו"ת עטרת פז חלק ג' (חלק חושן משפט סימן ז) ובשו"ת יבא ידיד (חלק חושן משפט סימן קפה) ובשו"ת משנת יהושע חלק א' (סימן קכז).

 בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר