מקורות לאיסור שמיעת מוזיקה בספירת העומר

  • ט' ניסן התשע"ו
אא

שאלה

שלום רב שאלה לי לרב אחרי עיון רב בנושא, לא מצאתי ידים לאסור שמיעת מוזיקה בספירת העומר בפוסקים, אך ורק הפוסקים בדור האחרון מניין להם זאת ? תודה יוסי 

תשובה

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן כא ד"ה ד' שמיעת 
 
ד' שמיעת קול זמר בבין המצרים ואכילת בשר בט' הימים במלווה מלכה ולקטנים בע"ש לאחר חצות ובדבר לשמוע מוסיקא בימי ספירה וימי בין המצרים הנה כתבתי בתשובה ונדפסה באג"מ ח"א דאו"ח סימן קס"ו שהארכתי באיסור זמרא בזה"ז בסוף התשובה ובימי ספירה יש לאסור בזמרא דמנא אף להמתירין עיין שם ופשוט שה"ה שאסור אף בימי בין המצרים, ויש להחמיר גם לקטנים שהגיעו לחינוך מאחר שאבלות דרבים הוא. 
שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן לג 
 
ושם באגרות משה נוגע גם אודות דינו בימי ספירת העומר (שכבו' מוסיף לשאול גם ע"ז) והעלה דבימי ספירה יש לאסור בזמרא דמנא אף להמתירין ע"ש, וה"ה איפוא ועוד במכש"כ גם בימי המצרים (שגם ע"ז שואל כבו'), ולדעתי מכיון שבבין המצרים אסור גם בריקודין ומחולות (עיין משנ"ב סי' תקנ"א ס"ק ט"ז). א"כ אסור אפי' אם השירה והזימרה היא ממה שהקליטו משירה וזימרה דפה, וה"ה גם בימי ספה"ע, וכך נוהגין. 
שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קיא 
 
בענין סעודת מרעים בימי הספירה 
 
נשאלתי, אם מותר לעשות בימי הספירה סעודת מרעים עם כלי זמר, בלא ריקודים ומחולות, לטובת מגבית לדבר מצוה. 
 
(א) תשובה: הנה זה אין ספק דהמנהג שלא להתענג מכלי זמר בימי הספירה, וגדול כח המנהג, עד די"ל דנוגע באיסור דאורייתא דהוי כמו נדר, 
שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קיא ..............
 
(ב) אמנם באמת, כבר הובא מנהג זה, בכתבי הדע"ק (הביאו בהגהות מהרש"ם הנדפס בס' אורחת חיים סי' תצ"ג) לענין נשואין בל"ג בעומר, דכ' דיש להקדים א"ע, ולעשות גם הסעודה ביום ל"ג, ושלא לעשות ריקודים וכלי זמר בליל ל"ד עיין שם, הרי אף בנשואין, והתחיל בהיתר בל"ג בעומר, דעתו להחמיר, וכ"ש בשל רשות. ולדעתי הוי איסור כלי זמר, בכלל מה דאיתא במג"א (סי' תצ"ג סק"א), דכתב דאסור לעשות ריקודין ומחולות, בימי הספירה, ואף דלא הזכיר כלי זמר, מ"מ כלי זמר הוי כל שכן, דהוי שמחה יתירה, מריקודין ומחולות, 
 
(ד) והדרן לנד"ד דבכלל איסור ריקודין ומחולות, שכתב המג"א, הוי גם כן כלי זמר, מטעם כש"כ, ועוד יש להוכיח כן, מהא דאיתא במג"א (סי' תקנ"א סק"ט), דאסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואילך, עיין שם, הרי לא הזכיר רק ריקודין ומחולות, ומ"מ הלכה פסוקה היא בפי גדולי האחרונים, דגם כלי זמר בלבד אסור דעל דברי מג"א אלו, הביא הפמ"ג הנדון, לענין ישראל שפרנסתו כלי זמר, אצל אינו ישראל בבית המשתה, ....
 
 ואם כן הוא הדין לענין שמחה, שנאסר בתרווהו, כיון שמבואר דכלי זמר אסור מי"ז בתמוז, ומכ"ש אחרי ר"ח אב, אף בשבוע שלא חל בו ת"ב, אף לצורך פרנסה כנ"ל, זה בעצמו כדאי להוכיח, דגם בימי הספירה נאסר דלא גרע, מימי המצרים כנזכר, ומכ"ש לבטל המנהג בפרהסיא, עי' בסוף תשובת שבות יעקב (ח"ב סי' ל"ה) עיין שם. 
 
שו"ת יחוה דעת חלק ו סימן לד 
 
אולם נראה שכל זה בשאר ימות השנה, אבל בימי ספירת העומר, שמבואר בשלחן ערוך /או"ח/ (סימן תצג סעיף א') שמנהג כל ישראל שלא להסתפר ושלא לישא אשה בימים אלה מפני האבל על תלמידיו של רבי עקיבא שכולם מתו מפסח ועד פרוס עצרת, (כמבואר ביבמות סב:), וכן בימי בין המצרים, שהם משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, שמנהג כל ישראל להתאבל בהם על חורבן בית המקדש, ולכן כתב המגן אברהם (סימן תצג סק"א, וסימן תקנא סק"י) שאסור לעשות ריקודים ומחולות בימים אלה. וכן כתבו האחרונים שם. לפיכך בודאי שאסור גם כן לשמוע בהם שירים עם כלי נגינה, וביותר יש להחמיר בימי בין המצרים, כמו שאסרו בהם חז"ל כמה ענינים של שמחה, כמו לענין ברכת שהחיינו על פרי חדש, שאין לברך בימי בין המצרים, אף על פי שבימי הספירה מותר לברך שהחיינו על פרי חדש, וכמו שכתבנו בשו"ת יחוה דעת חלק א' (סימן כד). ולכן בודאי שיש להחמיר גם כן שלא לשמוע בהם שירים המלווים עם כלי נגינה דרך הרדיו או רשם - קול. וכן כתב הגאון רבי אהרן אפשטיין בשו"ת כפי אהרן (סימן נב), לאסור לשמוע שירים עם כלי שיר בימי הספירה ובימי בין המצרים. ע"ש. וכן כתב הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה חלק א' (סימן קסו), שאפילו לדעת המתירים לשמוע שירים עם כלי נגינה בשאר ימות השנה, בימי הספירה יש לאסור לכל הדעות. וכן כתב עוד באגרות משה כרך ה' (חלק אורח חיים סימן פז). והניף ידו שנית באגרות משה כרך ו' (חלק אורח חיים סימן כא אות ד') שיש להחמיר בזה גם בימי בין המצרים, ושגם לקטנים שהגיעו לחינוך יש להחמיר, הואיל ואבלות דרבים היא. ע"ש. וראה עוד בשו"ת מנחת יצחק חלק א' (סימן קיא). ע"ש. ומכל מקום שירה בפה כשהיא דרך הודאה להשם יתברך, בלי כלי נגינה, מותר, וכן מותר להשמיע נעימה בתפלה, וכמו שנאמר, עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה. וכל שכן בשבת. וכן יש להקל כשעוסק בתורה, ללמוד בנעימה, וכמו שאמרו במגילה (לב) כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וכו'. ע"ש. ועיין להגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי (סימן י' אות יט - כ), ובשדי חמד פאת השדה (מערכת בין המצרים אות י'). ע"ש. 
 

בברכה,

בנימין שמואלי

תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה