כללי - שאל את הרב

למה ארבה כשר ושרימפס לא???

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:19

שאלה

מה הסיבה ששרמפסים ומאכלי ים לא כשרים כלומר למה השם אסר לנו אותם והתיר לנו את הארבה לדוגמא תודה

תשובה

שלום וברכה

מכיון שנותן התורה הוא זה שיודע ומכיר את טבעי כל הברואים והיצורים מכך שהוא זה שיצר וברא אותם, וידע כי כל מאכלות אסורות מולידים טבע רע ומביאים להשחתת הנפש, לפיכך ראה לנכון כדרך אב המזהיר את בניו להזהיר את בניו בחוניו עם ישראל שלא להתגאל בשרימפס ושאר מאכלות אסורות. וכפי שכתב בספר החינוך (מצוה עג): משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצילו ולא לרעתה, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל, נמצא כי הגוף בין ידי הנפש כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו, ובאמת כי בהיות הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלים יעשם האומן טובים, ואם לא יהיה הצבת טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים, וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד מאי זה ענין שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד, ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד.

ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות, ואם יש מהם שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אל תתמה עליהן, כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהן חכם יותר ממך ומהם, וכמה נסכל ונבהל מי שחשב שאין לדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיג הוא, ויש לך לדעת כי לתועלתנו לא נתגלה סיבתן ונזקן, פן יקומו אנשים מחזיקים עצמן כחכמים גדולים ויתחכמו לומר נזק פלוני שאמרה התורה שיש בדבר פלוני איננו כי אם במקום פלוני שטבעו כן או באיש פלוני שטבעו כן וכן, ופן יתפתה לדבריהם אחד מן הפתאים. על כן לא נתגלה טעמן להועיל לנו מן המכשול הזה". והרמב"ן (פרשת כי תצא) מסביר כי ההשחתה אינו אל הגוף כי אם לנפש: "במדרש (תנחומא שמיני ח) בפרשת זאת החיה, וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט בהמה ואוכל או נוחר ואוכל כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו, או מה איכפת לו בין אוכל טהורות או אוכל טמאות, אם חכמת חכמת לך (משלי ט יב), הא לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות, שנאמר (תהלים יב ז) אמרות ה` אמרות טהורות, ונאמר כל אמרת אלוה צרופה, למה, שיהא מגין עליך".

"הנה מפורש בכאן שלא באו לומר אלא שאין התועלת אליו יתעלה, והביא ראיה מן השוחט מן הצואר והעורף לומר שכולם לנו ולא להקב"ה, לפי שלא יתכן לומר בשחיטה שיהא בה תועלת וכבוד לבורא יתברך בצואר יותר מהעורף או הניחור, אלא לנו הם להדריכנו בנתיבות הרחמים גם בעת השחיטה. והביאו ראיה אחרת, או מה איכפת לו בין אוכל טהורות והם המאכלים המותרים, לאוכל טמאות והם המאכלים האסורים, שאמרה בהם התורה (ויקרא יא כח) טמאים המה לכם, ורמז שהוא להיותנו נקיי הנפש חכמים משכילי האמת.

ואמרם אם חכמת חכמת לך, הזכירו כי המצות המעשיות כגון שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות במינין לזקק את נפשותינו, כמו שאמרה תורה (שם כ כה) ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, א"כ כלם לתועלתנו בלבד". עד כאן לשונו. סוג הארבה הכשר [בעל ארבע הכנפיים, וארבע הרגליים, ושני הקרסולים המיוחדות], הכיר יוצר הארבה שברא גם את האדם, שהארבה אינה מזקת לא לגוף האדם ולא לנפש האדם, והרי הוא כתרנגול ודג טהור. בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר