עובדות ביהדות

ישועה, רפואה, פרנסה: 15 סגולות נפלאות באמירת פרקי תהילים

פרקי התהילים נכתבו על ידי דוד המלך ברוח הקודש, וכוונו לכל ישראל בכל הדורות. אמירת תהילים מסוגלת לישועה, לרפואה, לפרנסה ולשפע רחמים בעולם. 15 סגולות באמירת פרקי תהילים

אא

1. האומר תהילים מקבל שכר כאילו עסק בלימוד עומק התורה

"מי שחשקה נפשו לדבקה בו יתברך ובשבחיו, ידבק עצמו בספר תהילים. אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול מן הכל, מרבים שבחים להשי"ת, ורבים מזמורים הם של התעוררות תשובה, ורבים מזמורים הם של בקשת מחילה וסליחה, והכל מיד ה' השכיל חבר דוד המלך ע"ה ברוח הקודש, והאומר תהלים הוא כמתפלל והוא גם כן כעוסק בתורה, כי כבר בקש דוד המלך ע"ה שיהיו מקבלים שכר הקורים בתהלים כעוסקים בעומק התורה כנגעים ואהלות". (השל"ה הקדוש)

2. אמירת תהילים מצילה מהיצר הרע

"אשרי האיש הלומד תהילים, שהרי בקש דוד שאמירת תהילים תועיל להציל מדמיוני היצר. וכך פירשו בכתוב: 'יהי לבי תמים בחוקיך': 'אמר דוד, רבון העולם, כשאני עוסק בחוקיך לא יהיה רשות ליצר הרע להציץ בי, שנאמר: 'הורני ה' דרכך אהלך באמתך'. ונראה פירושו, 'הורני ה' דרכך', אימתי, 'כשאהלך באמתך'". (רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו 'צדקת הצדיק')

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

3. תהילים פועלים חסד ורחמים בעולם

"אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון העולמים, ופועלים פעולתם בחסד וברחמים". (ה"צמח צדק")

4. אמירת הפרק המתאים לגיל – סגולה להצלחה וליראת שמים

בשם הבעל שם טוב מובא שעל-ידי אמירת תהילים יכולים לבטל את הקטרוגים, כנרמז בפסוק: "מי ימלל גבורות (ישבור ויבטל את ה'דינים' הקשים) ה' – ישמיע כל תהילתו".

עוד מובא בשמו שכל אדם יאמר את הפרק בתהילים המתאים לגילו. למשל, מי שמלאו לו יג שנה – יאמר פרק יד, וכך הלאה. כן ראוי לומר את הפרקים של הצאצאים, כתפילה עליהם שחינוכם ליראת-שמים יצליח.

5. אמירת תהילים מדי יום – מביאה הצלחות רבות לעולם

"אל יהי קל בעיניך לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום, כי על כן נקראים מזמורים שמכריתין ומזמנין ומחתכין הקליפות שלא יקטרגו קודם שמתחילין להתפלל. ועל  ידי אמירת תהילים באים הרבה הצלחות לעולם". (בעל ה"יסוד יוסף", קדוש עליון, היה רבו של בעל ה"קב הישר").

6. סגולות יקרות, סמי חיים, ומפתחות לשערי שמים

"בית קדש הקדשים בית האוצר היקר הזה, מלא יקר כל קדש, מלא הדר כל כבוד ועוז, אוצר בתוכו כל מחמדנו אשר היו לנו מימי קדם, בעוד רוח השיר חי בפי שרי קדש, בעוד התנוסס רוח ה' על נעים זמירות ישראל עלי הגיון בכינור, בהיכלו כבוד אומר כלו. כל אדם יחזה בו, כל תפלה וכל תחנה, כל הודאה וכל תהילה, על כל דבר ועל כל עניין, צוקה או תשועה, צרה או רוחה, אשר יהיה ליחיד או לרבים, בתהלוכות העתים ומסבות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו ושאון גליו.  גם יש בו סגולות יקרות ומטמוני מסתרים מסוד ה' ליראיו, תרופות וסמי חיים, ומפתחות אל שערי שמים". (המלבי"ם בהקדמתו לפירושו על ספר תהילים)

(צילום: פלאש 90)(צילום: פלאש 90)

7. מזמורי תהילים פותחים את היכלי הרחמים

"אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, לכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים שיכולין לפעול על ידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. וזהו שירו לה' כו' תהילתו בקהל חסידים, פירוש עניין התהילה הוא ביד החסידים המתחסדים עם קונם". (רבי אלימלך מליזנסק זצ"ל, בספר נועם אלימלך, ליקוטי שושנה).

"מזמורי תהילים הם מפתחות המתאימות לכל היכלות הרחמים רפואה ישועה ופרנסה. ולכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים. שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע". (רבי אלימלך מליזנסק)

8. האומר תהילים בכוונה – סגולה נפלאה לכל דבר

"מה שיש קבלה מצדיקים לומר כל ספר תהילים בלי הפסק, והוא סגולה לכל דבר, אמר על זה הרב הקדוש מוה''מ מסאווראן שההמון סוברים שהפירוש בלי הפסק היינו שלא יפסוק בינתיים באיזה דיבור, אבל אני אומר הפירוש בלי הפסק, שלא יהיה שום הפסק כלל מלבו לפיו, ויהיו שווים בעת אמירתו כל מזמורי תהילים, וזוהי סגולה נפלאה לכל דבר". ("אסיפת מאמרים")

9. נחשב כאילו התענה כל השבוע

"אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו קבלה מרבי אלימלך זיע"א, שכל האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד חשוב לו כתענית משבת לשבת ושכרו גדול". (קונטרס האשל בתהילים, מקדש מעט).

10. ימים מסוגלים ביותר לתהילים: שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים וחודש אלול

"אשרי האיש הלומד תהילים, שאמירתו בג' זמנים היא מסוגלת עד מאד: בשבת, בר"ח וימים טובים, ולמעלה מהם באלול. וסימנך פתח ב"אשרי" וסיים ב"אשרי", ר"ת אשר'י, אלול, שבתות, ראש חודש, יום טוב". (תה"ל יג, בשם הרב חמדת ימים, ענייני שבת דף פז).

11. עצה לישועה מיוחדת – אמירת כל הספר ללא הפסק

"על כמה דברים שצריכים לאדם, כמו פרנסה וכדומה או שאר הרפתקאות יאמר כל תהילים מההתחלה לסוף בלי שום הפסק". (רבי פנחס מקוריץ)

12. דביקות בה' והצלה מלשון הרע

"אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בהם תועלת גדולה לאדם להיות דבק בקונו, בתורתו ובמצוותיו, ומביאים את הלומד בהם לידי הכנעה, ומצילים אותו מעוון הנורא של לשון הרע". ("ראש דוד", פר' חקת).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

13. מחילת עוונות

אשרי האיש הלומד תהילים, וכאשר יתעסקו ישראל באמירת תהילים בלב נשבר, ימחול להם הקב"ה על כל עוונותיהם (פירוש "מים רבים" על תהילים).

14. התהילים מסוגלים לתשובה ולהזרמת שמחה ורוחניות

"מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה". עוד הסביר רבי נחמן כי אחת מן הסיבות למעלת ספר תהילים היא היותו כלול מ"עשרה מיני נגינה", הלא הם עשרה תדרים של קדושה, המכוונים כנגד עשר ספירות, ואשר בכוחם לתקן את עשרת כוחות הנפש ולהזרים לתוכם רוחניות ושמחה, עד שיפתחו כל הערוצים החסומים בנפש. (רבי נחמן מברסלב)

15. השפעת טובות לכל ישראל

"אשרי האיש הלומד תהילים, שעל ידי זה מתעורר מקור הברכה העליונה ובכוחו להתפלל לשם להשפיע כל הטובות והברכות על כל ישראל, בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות חיי ומזוני ורפואה". ("מגן אברהם" למגיד מטריסק)

הרב זמיר כהן בסדרה מיוחדת מסביר כל פרק ופרק בספר התהילים. בפרק זה מסביר הרב את פרק א':

תגיות:אמירת תהיליםתהילים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה