דמויות ביהדות

יתרו, חותן משה: 10 עובדות מרתקות על גר הצדק הראשון בעולם

יתרו היה כהן מדין, שעבד את כל סוגי העבודות הזרות בעולם. כאשר שמע על הניסים שעשה הקב"ה עם ישראל, עזב את פסיליו והצטרף לעם היהודי. פרופיל קצר לדמותו של הגר הראשון בעולם: יתרו, חותן משה

אא

1. יתרו היה כהן מדין, שעזב את כל גילוליו והתגייר כיוון ששמע על הניסים שעשה הקב"ה עם עם ישראל. במכילתא מובא כי "לא הניח יתרו עבודה זרה בכל העולם שלא עבר עליה ולא עבדה". בזוהר מבואר כי בשל מעמדו בקרב הגויים, התקדש שם שמים מאוד בכך שהתגייר: "כל העולם נפל עליהם פחד ואימה לפני הקב"ה (כששמעו על הנסים של יציאת מצרים), וכיון שבא יתרו שהוא כומר עליון של כל אלהים אחרים, אז התחזק ושלט כבוד הקב"ה על הכל... וכולם היו מסתכלים ביתרו שהוא חכם וממונה הגדול על כל אלילי העולם, כיון שראו שהוא בא ועובד להקב"ה, ואמר 'עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים', אז נתרחקו כולם מעבודתם, וידעו שאין בה ממש, אז נתייקר יקרו של השם הקדוש של הקב"ה בכל הצדדים".

לפי דברי הגמרא במסכת זבחים (דף קטז עמוד א) יתרו התגייר. אמנם ה"אור החיים" (במדבר פרק י פסוק ל) מציין שיש במכילתא מחלוקת תנאים במכילתא אם יתרו התגייר או לא.

2. מובא במדרש כי יתרו היה אחד משלושת יועצי פרעה: יתרו, איוב ובלעם. כאשר התייעץ פרעה עם יועציו כיצד להשמיד את ישראל, הגיב על אחד מהם בדרך אחרת. כך נאמר במסכת סוטה: "א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, שלשה היו באותה עצה: בלעם, ואיוב, ויתרו בלעם שיעץ - נהרג, איוב ששתק - נידון ביסורין יתרו שברח - זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית".

3. יתרו זכה שצאצאיו "יהיו בלשכת הגזית לומדי תורה, וחותכים דברי תורה בפיהם". בזוהר מובא כי זכו לכך כיוון ש"נסעו מעונג של מדין וממתיקות אשר שם וחנו במדבר, כיוון שראה הקב"ה שתשוקתם היא על התורה, משך אומתם משם והכניסם ללשכת הגזית". (זוהר, בלק, רכא)

4. רש"י מבאר כי ליתרו היו 7 שמות: יתר, יתרו, חובב, רעואל, חבר, פוטיאל, קני.

יתר - שהותיר פרשה אחת בתורה.

יתרו - שייתר במעשים טובים.

חובב - שהיה חביב למקום. בספרי מבואר: שחיבב את התורה, וכך נאמר: "לא נמצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו. וכשם שחיבב יתרו את התורה, כך חיבבו בניו את התורה".

רעואל - שהיה כריע למקום.

חבר - שנעשה כחבר למקום.

פוטיאל - שנפטר מעבודה זרה.

קני - שקנא לשמים וקנה לו תורה.

5. כאשר עזב יתרו את בני ישראל, אמר למשה: "הריני הולך לארצי לגייר לכל בני מדינתי, ואביאם לתלמוד תורה, ואקרבם תחת כנפי השכינה". במכילתא מובא כי בניו של יתרו התגיירו ולמדו אצל יעב"ץ.

6. על הפסוק: "כבוד חכמים ינחלו" מבארים חכמים כי זהו יתרו, וכך נאמר: "בשעה שבא אצל משה, מה כבוד נחל, ויאמר אל משה אני חותנך יתרו... רבי אלעזר אומר, הקב"ה אמר למשה, 'אני הוא שאמרתי והיה העולם, אני הוא שאני מקרב, אני הוא שאני מרחיק, אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמים, ולא בא אלא להתגייר, אף אתה קרבהו ואל תרחיקהו', ומיד יצא משה לקראת חותנו. אמרו חכמים: 'יצא משה, יצא אהרן נדב ואביהו וע' מזקני ישראל, ויש אומרים אף ארון יצא עמהם'. זוהי כוונת הפסוק "כבוד חכמים ינחלו". 

7. על הפסוק: "לץ תכה ופתי יערים" מבארים חכמים במדרש רבה כי "כשראה יתרו שאבד הקב"ה את עמלק מן העולם הזה ומן העולם הבא, תהה ועשה תשובה".

8. במדרש תנחומא מובא כי יתרו זכה לבנים בזכות שהכניס את משה לביתו. "שני בני אדם קבלו שני צדיקים ונתברכו בשבילן, ולא היה להם בנים מתחלה ומשנכנסו לבתיהם נתן להם הקב"ה בנים, לבן ויתרו... יתרו דכתיב ולכהן מדין שבע בנות, אפשר היו לו בנים ובנותיו רועות, אלא שלא היו לו, ומשנכנס משה לביתו נתברך והיו לו בנים".

9. בתנא דבי אליהו נלמד כי הקב"ה מזכה בשכר על כל מעשה טוב, וכך נאמר: "הקב"ה בוחן לבות וכליות הוא אמר ליתרו, 'יתרו אתה באת להקביל פניו של אותו צדיק, תזכה שלא יהיו בתי מדרשות בטלים מזרעך לעולם...' מכאן אמרו: 'יתן אדם בתו לתלמיד חכם, אפילו נותן כל ממונו עליה, שכן מצינו אצל יתרו שלא זכה אלא על ידי משה...'".

10. אחד המסרים החזקים שניתן ללמוד מיתרו, כי כל יהודי יש בכוחו להתחדש. בשם הרב לייבל אייגר מלובלין אומרים כי זוהי הסיבה שנסמכה פרשת קבלת התורה למעשה יתרו, "כי בא הכתוב לרמז בזה, שאל יאמר האדם: 'הנני במצב ירוד ושפל כל כך וכבר אבדה תקוותי מעבוד את ה' ולהתקרב אליו, ולא נאמר עניין זה לפחותי ערך כמוני', לאדם כזה יש לומר – הבט נא וראה, שהרי יתרו היה כהן לעבודה זרה, ואף על פי כן עזב הכל והתקרב לה' ולתורתו, ואם כן, קל וחומר שכל יהודי בכוחו להתחדש, שהרי אינו גרוע מיתרו שהיה כהן מדין". (הרב אלימלך בידרמן, "באר הפרשה" על פרשת יתרו)

תגיות:תורהפרשת יתרובני ישראל

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה