מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (שלישי) בקריאה ראשונה את פסקת ההתגברות ברוב של 61 תומכים מול 52 מתנגדים.

על פי הצעת החוק, ביטול חוקים, שינויים או הגבלת תוקפם, ייעשו רק בבית המשפט העליון, בהרכב של כל השופטים ובתמיכה של 12 שופטים מתוך 15.

עוד נקבע כי במקרה שבית המשפט יפסול חוק, הכנסת תוכל לחוקק אותו שוב באמצעות פסקת ההתגברות, ברוב של 61 חברי כנסת, מבלי שבית המשפט יוכל לבטלו בשנית.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי הסמכות לבטל חוק, להגביל את תקופת תוקפו או להשהותו זמנית, תהיה סמכות ייחודית של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון יהיה מוסמך להפעילה רק בהתקיים תנאים מצטברים: הרכב שכל שופטי בית המשפט העליון יושבים בו; ההחלטה תתקבל על דעת ארבע חמישיות משופטי ההרכב; החוק סותר בבירור הוראה בחוק יסוד אשר קובע מהו הרוב הנדרש לשם שינויה או את התנאים לפגיעה בה או שהחוק לא התקבל בכנסת ברוב הדרוש או במספר הקריאות הדרוש.

בנוסף, מוצע לקבוע כי גם אם התקיימו התנאים שמאפשרים ביקורת שיפוטית, לבית המשפט העליון לא תהיה סמכות לקבל החלטה בעניין תוקפו של חוק אם הכנסת ציינה בו במפורש כי הוא תקף על אף האמור בחוק יסוד והוא התקבל ברוב של 61 חברי הכנסת בשלוש הקריאות.

יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן הציג את החוק והגדירו כ"מבקש להסדיר אנומליה שקיימת במדינה למעלה מ-30 שנה". לדברי רוטמן, "כאשר הוצגו בכנסת חוקי יסוד העוסקים בקביעת נורמות עליונות שמתוקפם ניתן לבטל חוק – מאז אותו אירוע לא הסידרה הכנסת את סמכות בית המשפט לפסילת חוקים אך בית המשפט עשה זאת שוב ושוב.

"מאז גילינו שבית המשפט העליון פוסל חוקים בסמכות חוקית לא ברורה ובכל הרכב. מציאות זאת לא הגיונית ומקובלת במדינה דמוקרטית. הצעת החוק מנסה להסדיר זאת לראשונה. אנחנו מוכנים להידברות ללא תנאים מוקדמים. מדובר בחוק מאוזן ואפשר להגיע להסכמה בהרבה אלמנטים בו".

מוקדם יותר עבר גם חוק הנבצרות בקריאה ראשונה, ברוב של 61 מול 51 מתנגדים. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ראש הממשלה יצא לנבצרות אך ורק על רקע אי מסוגלות פיזית או נפשית. קביעת הנבצרות תיעשה על ידי הודעה של ראש הממשלה ליו"ר הכנסת או על ידי הודעה של הממשלה ברוב של 75%, שתידרש לאישור מליאת הכנסת ברוב של 90 חברי כנסת.

עוד במהלך הלילה אושרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות - ביטול איסור הכניסה לשטח בצפון השומרון והשהייה בו. בהצעת החוק תמכו 40 חברי כנסת, למול 17 חברי כנסת שהתנגדו.

על פי הצעת החוק, מוצע לקבוע כי סעיפים 23 עד 27 בחוק הקובעים הגבלה ואיסור של כניסה ושהייה של אנשים בשטח המפונה החל ממועד מסוים, הסמכת כוחות הביטחון למנוע כניסה לשטח המפונה והוצאת מי ששוהה בו בניגוד לחוק, וכן הוראות עונשין בעניין זה - לא יחולו על השטח המפונה בצפון השומרון.