יש אלוהים

הפלא המיוחד שבאבני הר סיני – הוכחה לתורה מן השמים

עד ימינו ניתן לחזות בפלא הצפון באבני הר סיני, עליו ניתנה תורה: על כל חלקיק ושבר מן ההר ניתן לראות מכל צדדיו ציורי עצי סנה קטנטנים

שתף במייל
| ט"ז טבת התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

מעמד נורא ההוד שהיה על הר סיני, בו' בסיון שנת ב' אלפים תמ"ח ליצירה, הטביע בהר דבר הפלא ופלא, לא יסור ממנו עד עולם: בתוך אבניו של ההר צפון וטבוע עד היום הזה ציור הסנה (שיח קוצני). על כל חלקיק ושבר מן ההר תיראה מכל צדדיו ציורי עצי סנה קטנטנים, כעין עורקים דקים מפוצלים. פלא הזה הפליא גם את רבותינו הראשונים והאחרונים.

גם בימינו ניתן לחזות בפלא הצפון באבני הר-סיני. לפני מספר שנים הגיעו קבוצת מטיילים להר, והביאו עמם מאבני ההר. גם לכותב השורות ישנה אבן אחת כזו. הפלא הוא, שכל כמה שהאבן תשבר ותתחלק לשברירים קטנטנים, עדיין על כל חלקיק תראה טביעת ציור הסנה בשלימותו, אם כי קטן יותר, כמובן.

בחוברת "הציור האלוקי של הסנה על אבני הר סיני" מובא: "שמעתי מהרב נפתלי טייק מפתח תקווה, החוקר את נושא הסנה מזה שנים מספר, שלקח את אבני הר סיני למכון הפתולוגי שע"י האוניברסיטה בירושלים, וכתשו אותם לאבק, וראו על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני בהגדלה, שהסנה מצויר גם על הפרורים, ואפילו על האבק".

עדותם של הראשונים והאחרונים

משנים קדומות כבר היה מופת זה ידוע ליהודי העולם, שכן נוסעים ומבקרים שעלו לתור את הארץ הקדושה ובאו להר סיני, היו מלקטים מלא חופניים מאבני המקום המופלאות, ונושאים אותם בכדי להראותם לאחיהם שבגולה. בני חו"ל התמלאו ברגשי קודש במששם במו ידיהם חלק מהר האלוקים. בהעלותם על מחשבתם, כי הנה לרגלי האבנים האלו עמדנו לפני ה', בשעה שאבנים אלו בערו באש שלהבת-יה עד שמי השמים. והיו משתאים למראה המחזה המופלא הטבוע באבנים אלו, בצורת הסנה המצוירת בחלקיקי האבן, צורות שאין כדוגמתן בשאר רבבות הרי העולם.

העדות הראשונה: אחד ממיוחסי ברצלונה ומנכבדיה, בזמן הראשונים, מבני בן חסדאי, נסע לארץ הקודש וביקר בהר סיני. בראותו את פלאי אבני ההר – חצב ממנו חלקים מספר, ונשא אותם בחזרתו לביתו שבגולה. שם לקח כמה מן האבנים המצוירות ההן, ונתן לחכם רבי משה הנרבוני.

רבי שם טוב אפודי, אשר חי לפני כ-700שנה, בפירושו לספר "מורה נבוכים" של הרמב"ם (ח"א פרק סו), מביא בספרו את עדותו של רבי משה הנרבוני, וזה לשונו: "ואמר החכם ר' משה הנרבוני, וזה לשונו: דע, כי הר סיני העידו עליו, כי האבנים הנמצאים בו יצויר עליהם הסנה, ולכן נקרא ההר ההוא "סיני" על שם הסנה, (כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פרק מא), כמו שנגלה ה' למשה מתוך הסנה. ואחד מנכבדי ברצלונה מבני בן חסדאי הביא עמו מן האבנים ההם, וראיתי בו הסנה מצויר בתכלית הציור, והציור ציור אלוקי. ושברתי האבן לחצאים ונגלה הסנה בכל חלק וחלק. וחלקתי אותו החלק לחצאים, ונמצא הסנה מצויר בשטח כל חלק בפנימיותו, וכן פעמים רבות, עד שהיו החלקים כדמות בוטנים ועדיין הסנה בהם, ונפלאתי על זה, ושמחתי עליה מאד". עד כאן לשונו.

את דברי האפודי הזכירו גם המקובל רבי נתן שפירא מקרקא, (נולד בשנת שמ"ה, לפני כ-400 שנה), בספרו "מגלה עמוקות". וגם הגאון רבי יעקב עמדין, (נולד בשנת תנ"ח, לפני כ-300 שנים), בספרו "מגדל עוז" (בית מידות, מאמר עליית הטבע, עמ' 240).

עדות מתקופת האחרונים: רבי יעקב ספיר הלוי, שד"ר קהילות ירושלים, נודע בנסיעותיו הרבות על פני קהילות ישראל השונות ברחבי העולם, לפני יותר מ-100 שנה. ר' יעקב זה לא "נחשד" באמונה תמימה במסורות וסיפורי עם בעלמא, הוא אהב להאמין במה שעיניו רואות. והנה, במסעו על פני הר סיני, נתקל ר' יעקב בפלאי אותם אבני ההר, ושמח עליהם כמוצא שלל רב. את נסיעתו וביקורו בהר סיני הוא מתאר בספרו "אבן ספיר" (פרק יד) כך: "ההרים האלה ערומים מבלי לבוש ירק דשא וכל עשב, אומרים, שמאז ציוה ה' "הצאן והבקר אל ירעו", לא יעלה בם כל עשב - כל עשב וכל צמח ועצי אילן נהפכו והיו לאבן... ואחרי דרכה רגלי עליהם, נשברו תחת כפות רגלי, ושמעתי קול שבר אבנים, ופניתי אליהם, והנה כולם אבן מקשה דומם, וכל צומח אין בהם, ובמקום השברים יראו עורקים מפוצלות, כאשר יתראו בעצי זית...".

הסברים לתופעת ציורי הסנה

הגאון המפורסם, רבי דוד שלמה איבשיץ זצ"ל, (בעל ה'לבושי שרד', נפטר ונקבר בצפת בשנת תק"ע, לפני כ-200 שנים), ירד לעומקו של העניין, ומבאר בספרו "ערבי נחל" באריכות את רזי הפלא הזה. הוא מסביר את הקשר שבין ציורי הסנה למעלתו של הר סיני ומעלת משה רבינו כך: משה רבינו היה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה. כמו כן, הר סיני הוא הנמוך והעניו מכל ההרים, ולכן זכה שעליו תנתן התורה, כידוע. וגם הסנה הוא השפל והנבזה מכל האילנות, הן בגודלו והן באיכותו (סנה זה קוצים). בספר מלכים נאמר: "החוח אשר ביער שאל אל הארז אשר בלבנון", הרי שהארז הוא העץ הגבוה מכל האילנות, והחוח שהוא הסנה הוא הקטן שבכולם. ללמדך, שאין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה עליו כסנה, וכהר סיני, וכמשה רבינו.

"ויותר פלא נמצא", מציין ה"ערבי נחל", "כי משה רבנו עליו השלום חי 120 שנה, ותיבת "הסנה" גם כן בגימטריא 120, וגם תיבת "סיני" עולה 120, (בלי יו'ד ראשונה, שאינה נרגשת במבטא). והעניין הוא, כי אלוקים יש בו 120 צירופים, והם כוללים כל הקדושה מגובהי מרומים עד סוף כל העשייה וכו'". נמצינו למדים, כי סודות צפונים ורזין טמירין אופפים את ציור הסנה על אבני הר סיני.

הסבר פשטני-מדעי מתוק לתופעת ציורי הסנה באבני הר סיני, הביא מרן הגאון, הרב מאיר מאזוז שליט"א, בשם הרב עמנואל טולידנו: במעמד מתן תורה הייתה אש חזקה ביותר על ההר, כמו שכתוב: "מן השמים השמיעך את קולו לייסרך, ועל הארץ הראך את אשו הגדולה". (דברים ד,לו). אש חזקה זו מסתבר שהפכה את אבני ההר באותה השעה לנוזלים, וזה כוונת הכתוב: "הרים נזלו מפני ה' זה סיני מפני ה' אלוקי ישראל". (שופטים ה,ה). מאחר ואבני ההר הפכו לנוזלים, הרי שהסנה אשר גדל על ההר חדר ונבלע בתוך אבני ההר, לכן צורת הסנה נחקקה ונבלעה בתוך אבני ההר בפנים. את ההסבר הזה, מציין מרן שליט"א, שמע הרב טולידנו מגיאולוג מצרפת שבקי במעמקי האדמה. (עלון בית נאמן גיליון 59 אות יט).

ההערה לסיום: רבים טוענים כי אבנים עם ציורים ישנם בעוד הרים, ומה החידוש בהר סיני? אך יש כאן הבדל מהותי, בעוד בכל אותן מקומות מופיעות הצורות על החלק החיצוני – מעטפת האבן, וכאשר שוברים אותה אין ברבדים הפנימיים את הצורה. לעומת זאת כאן, באבני הר סיני, הרי שבכל שבירה וחלוקה של האבן מקבלים צורת סנה שלימה.

תוכיח לי עכשיו שיש אלוקים:

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה