חנוכה 2023

האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו - כל הסגולות לנר שמיני של חנוכה

כל הסגולות לנר שמיני של חנוכה - זאת חנוכה, מדברי הרב יאשיהו פינטו

אא

בשיעור מיוחד, לקראת יום "זאת חנוכה", פירט האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, את שלל הסגולות המובאות בקדמונים, במעלת התפילות והישועות הטמונות ביום "זאת חנוכה". בדבריו אמר האדמו"ר: "ימי חנוכה אלו ימים קדושים מרוממים ונשגבים. ידוע שהיום האחרון של חנוכה - זאת חנוכה מעלתו גדולה ורמה ביותר. ישנם סגולות נפלאות ללילה עצום זה."

הרב פינטו פירט את הסגולות אחת לאחת:

סגולה לפרי בטן - אדם שלא זכה לפרי בטן יסתכל על החנוכיה  דולקת ויחשוב בדעתו "רבונו של עולם כמו שזכיתי להדליק שמונה ימים נרות חנוכה כך תזכה אותי ליום השמיני למול את בני וזכני בבן זכר"

סגולה לפרנסה - אדם שמסתכל על הנרות ומתפלל על פרנסה יש בזה זכויות גדולות ביותר ומעלות נשגבות גדולות וחשובות ביותר.

סגולה לתיקון פגם הראייה - אדם שהיה פוגם בקדושת העיניים והיה מטמא את עיניו בדברים לא טובים, בא לפני מו"ר זקני רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל ואמר לו שהוא בצער גדול  והוא רוצה להתחיל לתקן את קדושת עיניו שפגם בצעירותו .הוא ביקש שכבוד הרב יתן לו עצה כיצד יעבוד על עצמו ואיך יטהר את עיניו מכל הראיות שטמא את עיניו .
אמר לו רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל  כתוב בתהילים "רק בעיניך תביט" שעל ידי שמסתכלים בדברים קדושים אז האדם מתקן את הראיות האסורות .ועל נרות חנוכה כתוב "אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" שהראיה של נרות חנוכה היא מקדשת, מרוממת ומזככת את האדם על הראיות האסורות שראה. אמר לו רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל כאשר נרות חנוכה דולקים תשתדל להסתכל בהם וזה תהייה ההתחלה של זיכוך ותיקון מה שפגמת בקדושת העיניים. 
לכן בליל האחרון של חנוכה -זאת חנוכה שמעלת יום זה עצומה ביותר ישתדל האדם להסתכל בנרות חנוכה כמה שאפשר ויכוון בדעתו שהוא רוצה לתקן את הראיות האסורות . ויסתכל בדבר קדוש לתקן את הטעויות שפגם בעיניו. יהי רצון שהקב"ה יזכה את כולנו לזכך את נפשנו לעלות ולהתעלות.

סגולה לזכירת דברי תורה - רבותינו הקדושים אומרים שכאשר רואים את נרות חנוכה הכוח של ראיית  נרות חנוכה זה זיכרון,האדם מחזק אצלו את כוח הזיכרון .על ידי שאדם מתבונן בנרות בקדושה ובטהרה וחושב על קדושה וטהרה ואת האור הזה מכניס בנפשו אז הוא זוכה שהקב"ה מחזק אצלו את כוח הזיכרון  "לראותם בלבד בכדי להודות לשמך ועל ניסיך ועל נפלאותיך" ואז ראיית  נרות חנוכה מחזקת את הזיכרון -לזכור מה הוא לומד לזכור דברים טובים, להבין את התורה . וכמובן לזכור את הניסים שהקב"ה עשה איתנו כי יצר הרע דואג תמיד לאחר שנעשה לאדם נס והאדם התחזק מכך אחרי זמן קצר משכיח מהאדם את ניסו וגורם לו (לאדם) להיות כפוי טובה .
ועל ידי ראיית נרות חנוכה אדם זוכר להיות בעל הכרת הטוב ובנוסף זוכר את התורה את המצוות ואת הטוב.

סגולה זרע קודש של קיימא - אישה שלא נפקדה בבן זכר או אישה שלא נפקדה בהריון (גם בני משפחה או קרובים) כאשר מדליקים את נרות חנוכה בעיקר היום בנר שמיני של חנוכה בסיום ההדלקה והברכות תאמר תפילת חנה " ותתפלל חנה ..." ויכוונו בסוף "ותתפלל חנה..."  להתפלל בעד אנשים שלא זכו לפרי בטן ובעזרת הקב"ה יפקוד העקרות ויפקוד את כלל עם ישראל בפריה ורבייה .

סגולה לצאת מעצבות - סגולה זו ידועה מרבותינו הקדושים שאדם שנמצא ב" מרה שחורה" בעצבות ,דאגות או דיכאון יקפיד להסתכל הרבה כמה שאפשר יותר בנרות חנוכה שדולקים  בודאי שהיום יום האחרון של חנוכה שהאור הוא אור שלם ואור המקיף האדם (שבעצבות ) יקפיד להסתכל על הנרות לפחות חצי שעה ויש בדבר הזה כוח גדול לרומם ולחזק ולהוציא את האדם מעצבות  "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" להשיג השגות גבוהות ולצאת ממקומות נמוכים שהנפש נמצאת שמה.

סגולה להוציא את האדם מאפילה ומכל דבר רע - לנרות חנוכה בכלל ולנר  שמיני של חנוכה  בפרט  מעלה גדולה ועצומה  ביותר להוציא את האדם מאפילה וכל דבר רע .
ידוע מה שאומר "האמרי נועם" שהיה קדוש עליון  הוא אומר כך על הפסוק "ויבוא הבייתה לעשות מלאכתו"  אותו היום שבא יוסף הצדיק  לבית לעשות מלאכתו זה היה יום שמיני של חנוכה  ואיזה מלאכה בא לעשות? הוא בא להדליק נרות חנוכה והיכן מדליקים נרות חנוכה? בחלון, לאחר מכן באה אשת פוטיפר להחטיאו ובזכות נרות חנוכה  יוסף הצדיק ניצל .וממשיך ה"אמרי נועם" ואומר מלאכתו יוצא בגימטריה 497 וזאת חנוכה (שזה נר שמיני של חנוכה) גם יוצא  בגימטריה 497 כלומר שיש  בכוח נר שמיני של חנוכה להציל את יוסף הצדיק לא לחטוא עם אשת פוטיפר. 
ואמרו חז"ל ש"דמות דיוקנו של אביו נראתה לו", בחלון.  חלון יוצא ל"ו בגימטריה 36, וזה מנין הנרות שמדליקים בחנוכה, ביום השמיני יוצא 36 נרות של חנוכה שהם בכוח החלון שהם 36 נרות של חנוכה וחלון מלשון : ח נוכה  לו -36 נרות חנוכה  בזכות זה נ יצל יוסף הצדיק מאשת פוטיפר.
וכך אנו אומרים בתפילה "ופורקן כהיום הזה" ואם נסתכל מה כתוב על יוסף "ויהי כהיום הזה" היינו, שהכוח של שמונת ימי חנוכה עזר ליוסף שלא להתדרדר ולחטוא עם אשת פוטיפר . וזה יסוד גדול אדם שמקפיד בנרות חנוכה, מסתכל על הנרות כמו שכתוב בספרים הקדושים ולוקח כוח מנרות חנוכה הוא יכול בכוחות הללו להנצל מעריות ומכל דבר רע מהקדושה והדבקות והאור הגדול שמאיר לנפש מהאור  של נרות חנוכה . וגם יוסף הצדיק הכוח שהוא לקח להנצל מאשת פוטיפר זה מהכוח של החשמונאים לעתיד לבוא שהשפיע למפרע וזה השפיע על יוסף הצדיק להנצל מאשת פוטיפר.

סגולה להארת מקומות חשוכים בנפש האדם - אחד הדברים הקשים והמגרעות בנפש האדם שהוא רואה רע בכולם ולא את רעתו לאדם קשה להודות בטעויותיו .הוא בונה מעין חומה גבוהה סביב נפשו שאת דבריו הפגומים והפסולים הוא אינו מצליח להבין ולראות . אדם בונה חומות ובניינים שלמים שהוא צודק בכל דבר. כתוב בספרים הקדושים רבותינו הקדושים  אומרים שעל ידי שאדם מסתכל באור נרות חנוכה , אותם נרות מאירים לו במקומות החשוכים בנפשו ונותנים לו הבנה להסתכל בפגמיו ע"י שאדם מתבונן עמוק בנרות חנוכה הוא מתחיל להאיר לנרות חשוכים בנפש שלו שבמשך שנים הוא אטם וחתם אותם שכלום לא יחדור בפנים .וכך הוא מתנהג חיים שלמים שהוא אטום חתום וסתום ולא מוכן להבין את טעויותיו עיקש במחשבה שהוא צודק .וכך הוא מתמרמר על העולם שלא מתנהגים איתו בסדר. על ידי התבוננות והסתכלות בנרות חנוכה מאירים את אותם מקומות חשוכים  בנפש והאדם מתחיל לראות את החוסר וליכלוך בחדר הזה בנפש ואז הוא מתחיל לנקות את המקום הזה ולחזור לדרך טובה להבין את טעויותיו ולהתחיל לסדר ולנקות פגמים אלו .לכן להסתכל בנרות חנוכה זה מאיר בנפש במקומות לא טובים. לכן ישתדלו  כל אחד בנר שמיני של חנוכה שכל חנוכיה מושלמת ויש בה את כל הנרות מעלתו של יום זה היא גדולה ביותר .

מדוע קוראים ליום זה זאת חנוכה -   ז זה 7 בגמטריא זה מסמל את ה"טבע", את -זה מא' עד ת' היינו שהתורה הקדושה מעל הטבע. – ובזאת חנוכה אדם יתבונן בנרות של חנוכה ויאיר את מחשכי נפשו להתקרב ולהתעלות ולהדבק בהקב"ה ולמצוא את המקומות החשוכים שהיו חתומים אצלו להאיר  ויתחיל להבינם ולתקנם.

סגולה לשלום בית - בסיום חנוכה יקבץ האדם את כל הפתילות בהם הדליק נרות חנוכה למקום אחד .וידליקם באש לאחר שתכבה האש ישתדלו לעבור הוא ואישתו מעל הפתילות .וכתוב בסיפרי הקבלה שהדבר הוא סגולה לשלום בית ולברכה וטוב בבית.
הקב"ה בעזרת ה' ישפיע שפע גדול ממרום על כולנו שנזכה להצלחה ולאור ולישועה גדולה ברוכים תהיו.

תגיות:חנוכה 2021זאת חנוכה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה