שנת שמיטה

מקבץ הלכתי: קונה פירות וירקות בשמיטה? שים לב לנקודות הבאות

האם מותר למכור ולקנות פירות שביעית, האם מותר לקבל דמי טרחה על הטיפול בפירות שביעית, והאם מותר לקחת פירות שביעית לחו"ל ?17 הלכות מרתקות, בהירות ומעשיות - מתוך ספר ההלכה "ילקוט יוסף", סימן שלא, פרק יז - איסור סחורה בפירות שביעית ‏

שתף במייל
| כ"ד אלול התשפ"א |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

האם מותר למכור ולקנות פירות שביעית?

1. ‏נאמר בתורה: ''והיתה שבת הארץ לכם לאכלה'', ודרשו חז''ל: "לכם" –לכל צרכיכם, "לאכלה" - ולא לסחורה ולא להפסד. ולכן אסור לסחור בפירות שביעית, או להפסידם. ויש מי שאומר שיש מצוה לאכול פירות שביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''א עמוד תיח]

מה הדין של פירות שגדלו בחו"ל?

2. ואמנם בחנויות השמיטה מצויים פירות וירקות שאין בהם חשש איסור, והיינו שלא נזרעו בשביעית וכדומה, וגם נמצאים שם ירקות שאין בהם איסור ספיחין. ולוקחים ירקות מעכו''ם שזרע את שדותיו באופן שאין בהם איסור ספיחין, או מישובים שאינם משטחי ארץ ישראל, שלא כבשום עולי מצרים, כמו יישובי הערבה הדרומית כאילת. או שמייבאים מחוץ לארץ, כמו הבצל שמגיע מהולנד. והמנהג פשוט שאין נוהגים קדושת שביעית בפירות שנלקחו מהעכו''ם. וממילא בחנויות השמיטה שמביאים פירות מגויים, אין כאן איסור סחורה וקדושת שביעית ותפיסת דמי שביעית, אלא החנוונים והספקים מוכרים כרגיל. [ילקו''י הל' שביעית שם ס''ב עמוד תכ]

האם לנשים מותר לסחור בפירות שביעית?

3. איסור סחורה בפירות שביעית חל גם על הנשים, ואין זה בכלל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ג עמוד תכ]

מה דין הכסף שעימו רכשו פירות שביעית?

4. הדמים שקונים בהם פירות שביעית הרי הם קדושים בקדושת שביעית, ודינם כפירות שביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ד עמוד תכא]

האם מותר לקבל דמי טרחה על הטיפול בפירות שביעית?

5. מותר לאדם להשכיר עצמו כפועל לעסוק בפירות שביעית, ולקבל דמי טירחה על הטיפול בהם. ומותר לתת לעני צדקה מפירות שביעית. אבל אם נתחייב ליתן צדקה, אין לפרוע חובו ליתן צדקה מפירות שביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ה עמוד תכא]

באיזה אופן מותר למכור פירות שביעית?

6. אם רצה למכור מעט מפירות שביעית [כמו מזון ג' סעודות] מוכר. וכשמוכר פירות שביעית לא ימכור לא במדה ולא במשקל ולא במנין, אלא באומד בלבד, כדי שלא יהיה כסוחר בפירות בשביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ו עמוד תכב]

מה הדין אם רוב הפירות הם של נכרים?

7. אם רוב הפירות הם של נכרים, או שרוב השדות של היהודים נמכרו לגויים, אין איסור למכור פירות אלו במדה במשקל וכו'. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ז עמוד תכב]

דמי שביעית – מה אסור לעשות עימם?

8. דמי שביעית [הדמים שהמוכר מקבל תמורת פירות הקדושים בקדושת שביעית] אין פורעין מהם את החוב, ואין עושים בהם שושבינות, ואין פוסקים מהם צדקה לעניים בבית הכנסת, אבל משלחים מהם דברים של גמילות חסדים, וצריך להודיע למקבלים שהם דמי שביעית, כדי שיאכלום בקדושה. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ח עמוד תכב]

משלוח מנות מפירות שביעית – מותר או אסור?

9. אין לקיים מצות ''משלוח מנות'' ביום פורים מפירות שביעית. אבל אם כבר קיים מצות משלוח מנות, ומוסיף ושולח לעוד ידידים משום אחווה ורעות, יכול לשלוח גם מפירות שביעית, כיון שאין זה חוב עליו. ובלבד שיודיע לו שאֵלו פירות שביעית, כדי שישמור בהם קדושת שביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז ס''ט עמוד תכג]

האם מותר לפרוע חוב במפירות שביעית?

10. מי שקיבל מחבירו משלוח מנות, אין המקבל רשאי להשיב לו בחזרה מפירות שביעית או מדמיהן, שמכיון שהוא חייב להשיב לו כפי המנהג והנימוס המקובל, הרי זה תשלום תגמולין שאסור בפירות שביעית, מפני שנראה כאילו פורע חובו. [ילקו''י שם פרק יז ס''י עמ' תכג]

האם מותר לתת מתנה מפירות שביעית?

11. וכמו כן אסור לשלוח מדמי שביעית מתנה לחתן ולכלה לאחר שהם שלחו לו כשהיה חתן, כיון שהוא מוכרח לשלוח עתה כפי המנהג והנימוס, ונראה כאילו פורע חובו מדמי שביעית. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סעיף יא עמוד תכד]

נתינת פירות שביעית לפועלים במקום משכורת – האם מותר?

12. אין לתת פירות שביעית לפועליו, במקום לשלם שכר לאומנים על עבודתם. אבל מותר ליתן לפועליו מתנה בסתם, אף שיודע שבגלל מתנה זו הפועלים לא יבקשו ממנו שכרם. ומכל מקום לא ירגיל עצמו בזה, כיון שנראה כמערים. [ילקו''י שביעית פי''ז סי''ב עמ' תכד]

מה הדין אם המוכר לא ישמור על קדושת הכסף?

13. כשם שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית או לשמרן, כך אסור לקנות פירות שביעית [אפילו באופן המותר] מאדם החשוד שלא ינהג קדושה בדמי שביעית שיקבל תמורת הפירות. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סעיף יג עמוד תכד]

קניית פירות שביעית בהקפה – מותר או אסור?

14. הקונה פירות שביעית בהקפה, דהיינו שאינו משלם עבור הפירות אלא לאחר שאכל את הפירות, אין הדמים נתפסים בקדושת שביעית, כיון שהתשלום שלאחר מכן נחשב כפרעון חוב ולא כתשלום לפירות. ויש להקל לשלם את החוב אף כשהפירות עדיין קיימים, כיון ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סעיף יד עמוד תכה]

האם עדיף לשלם בצ'יק דחוי?

15. במקום שיש איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ, ולא כולם רוצים למכור בהקפה ממש, יש שנתנו עצה לקנות בצ'יק דחוי למחרת. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סעיף טו עמוד תכב]

מה דינו של הסוחר בפירות שביעית?

16. הסוחר בפירות שביעית ואין לו אומנות אחרת, פסול לעדות. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סט''ז]

האם מותר לקחת פירות שביעית לחו"ל?

17. פירות שביעית אין מוציאין אותם מהארץ לחוץ לארץ, וכן אין מאכילים אותם לגויים. [ילקו''י הל' שביעית פרק יז סעיף יז עמוד תכה]

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה