פלא יועץ

מה לעשות לפני שהולכים לרופא? 10 עובדות מרתקות על רפואה ביהדות

הרב אליעזר פאפו בספרו "פלא יועץ" מסכם את דעתה של היהדות אודות הליכה לרופאים. ליקטנו עבורכם

שתף במייל
| ט"ו סיון התש"פ |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

1. ה"פלא יועץ" פותח את דבריו בציינו כי התורה נתנה רשות לרופאים לרפא את החולים: "אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמות כא יט) 'ורפא ירפא' – 'מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפא'. (ברכות ס א). ועוד אמרו על הפסוק (דברים כח נט): "וחלים רעים ונאמנים". שהם נאמנים בשליחותן (רש''י שם), שבשעה ששולחין אותן גוזרים עליהם שלא יצאו אלא ביום פלוני, ביד פלוני, על ידי סם פלוני (ילקוט שמעוני יתרו רמז רפט). ועוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין יז ב), שלא ידור אדם במקום שאין רופא".

הרב זמיר כהן מסביר בקצרה את דברי חז"ל – "הרשות שניתנה לרופא":

 

2. ה"פלא יועץ" ממשיך ומצטט את דבריהם של המתחכמים, והטוענים שאם בורא עולם רוצה למיתתו של אדם – מה יועילו הרופאים?! כה דבריו: "והנה מצאה החקירה מקום לנוח, מאחר שהשם ממית ומחיה, מה יתן ומה יוסיף הרופא, הלוא אם נגזר עליו שימות, אם יעמדו כל רופאים שבעולם לא יוכלו להציל ממות נפשו, ועל זה אמרו: 'טעות הרופא, רצון הבורא'. ואין מידו מציל, ואם נגזר עליו שיחיה בלי רופא, הקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים ומביא לו רפואתו, כי הרבה אופנים למקום והרבה עמו פדות, והוא ישלח דברו וירפאם.

3. "אבל התשובה לזה ולהרבה חקירות כאלה הוא, ששלושה מיני גזרות יש", מסביר ה"פלא יועץ" כי יש 3 סוגים של גזירות, ומפרט אותם:

"אם הוא אדם שיש לו זכות תולה, ומזלו חזק - אפילו אם לא יהיה לו רופא ויעשה דברים נגדיים לחוליו, לא ימות אלא חיה יחיה" – אדם בעל מזל חזק, שאף אם לא ישמור על עצמו - יחיה ולא ימות.

"ויש שנגזרה עליו מיתה רחמנא לצלן, אם ישמור את עצמו בכל שמירות שבעולם, שוא שקד שומר, והרופאים לא יועילו ולא יצילו" - ה"פלא יועץ" מתאר את המקרים מהסוג השני, לפיהם כאשר נגזר על אדם מיתה – לא יועיל אף רופא, ואף שמירה לא תוכל לעזור.

"אבל יש שמחמת עונותיו מניחין אותו תחת הטבע, אם יישמר ויתנהג ברפואות על פי הטבע, חיה יחיה, ואם לאו, ימות, ועל כגון זה נאמר (משלי יג כג) 'ויש נספה בלא משפט'" - סוג הגזירה השלישית היא באנשים שמניחים אותם משמים לחיי הטבע, ואם יישמרו וינהגו ברפואות על פי הדרך הטבע – יחיו, ואם לא יישמרו – ימותו.

4. ממשיך ה"פלא יועץ" וכותב כי על כל אדם לחוש לכך, וכשיש צורך – להתעסק ברפואות, "שאם לא יעשה כן ויהיה נספה בלא משפט, הרי זה מתחייב בנפשו. וכדאי הוא להתחייב בנפשו, כיון שעובר על מה שכתוב בתורה (דברים ד טו) 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'".

5. עוד כותב ה"פלא יועץ" כי מי שאינו נשמר ואינו מבקש רפואה על פי דרך הטבע – ייענש על כך: "והאיש שאינו נשמר ואינו מתנהג על פי הטבע לבקש רפואה לחליו בהיות לאל ידו, מלבד שענוש ייענש על עברו על מה שכתוב בתורה, עוד בה שנמצא שסומך על הנס, ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיותיו (שבת לב)".

6. "וצריך להישמר מאד שלא יחלה, ואם יחלה - צריך לרדוף אחר הרפואות והרופאים המומחים ולא לחוש במעה, כי כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו".

7. "ומה טוב להרבות בצדקה, שמצווה היא בידו וסגולתה שמבטלת הגזירה".

מהי כוחה של צדקה? ומדוע נאמר: "צדקה תציל ממוות"? הרב יגאל כהן בהרצאה מרתקת:

 
8. "ולעולם קודם שיעסוק ברפואות יאמין באמונה שלמה שרפואתו היא ביד הקדוש ברוך הוא, רופא רחמן ונאמן, רופא חולי עמו ישראל, ויקדים תפילתו לפניו".

9. "ומי שיש לו חולה בתוך ביתו – חובה עליו שלא ינום ולא יישן ולא ישקוט ולא ינוח, עד יבקש כל מיני רופאים וכל מיני רפואות עד אשר תשיג ידו.

"ואם איש עני הוא ואין ידו משגת, החיוב מוטל על בני העיר או על חברת 'ביקור חולים' להזמין לו רופאים ורפואות, ואל יחושו על ההוצאה הרבה, כי למצווה רבה תיחשב.

10. "צא ולמד עד היכן מגיע חיוב הרפואה, שהרי התירו לחלל שבת החמורה ולעבור על כל התורה כולה - בשביל לעשות רפואה לחולה שיש בו סכנה, מפני שאמרו (שבת קנא, ב) 'מוטב לחלל שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה'. וכל שכן וקל וחמר שראוי להוציא כל ממון שבעולם כדי לקים נפש אחת מישראל, שהוא כאילו קיים עולם מלא. ואם בכל זאת ימות החולה חס ושלום לא תהיה זאת להם לפוקה ולמכשול עוון, ויגל לבם שעשו מה שמוטל עליהם לעשות. והשם, הטוב בעיניו הוא עושה, והוא ישלם להם שבעתים אל חיקם הון ועשר בביתם.

הידברות שופס

מגילת אסתר וארכיאולוגיה תנכית חלק ד

120לרכישה

מוצרים נוספים

שיעורי הרב יגאל כהן

ערכת פורים מיוחדת לילדים

ADHD - הרב דן טיומקין

מעבר לסגולה 2 כרכים

ערכת כסף עם עיטורי זהב

ממתק לשבת - יש טעם חדש לפרשה

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה