דברי תורה

רוצים להתחזק ולא יודעים במה? קבלו את רשימת מצוות התורה

בכל מצוה שהאדם מקיים, בכל התגברות על היצר, בכל מעשה טוב - הוא משכלל ומפתח, בונה ומרחיב, מטפח ומייפה - את חלקו בעולם הבא. קבלו את רשימת המצוות, כפי שסידר הרמב"ם

(צילום: shtterstock)(צילום: shtterstock)
אא

המשנה אומרת כי לכל אדם מישראל ישנו חלק לעולם הבא. אך כיצד יתכן הדבר? האם גם לאדם רשע שעבר עבירות לרוב, ישנו חלק לעולם הבא? האם העולם הבא הוא שטח הפקר, שיש בו כניסה לכולם?!

מבאר החפץ חיים כי אומנם לכל יהודי ישנו בסופו של דבר "חלק" בעולם הבא, אך השאלה היא, כיצד ייראה אותו חלק!

ככל שאדם לומד תורה ומסגל לעצמו מצוות, הרי הוא שותל שתילים יפים ועצים מלבלבים מכל טוב, פירות מפירות שונים, ועתיד הוא להתענג ולהתבשם יותר ויותר מחלקו בעולם הבא. אבל אם בעולם הזה, עולם המעשה, ביטל זמנו ולא סיגל לעצמו תורה ומצוות ומעשים טובים, וכל שכן אם עבר חלילה עבירות, הרי החלק שלו בעולם הבא מעלה קוצים וברקנים. איזו בושה ואיזה דכדוך לקבל חלילה "חלק" כזה.

כמו כן משלו בעלי המוסר, כי המעשים שאדם עושה הם הלבֵנים שמהם בונה הוא את בניינו הרוחני בעולם הבא. יש אחד שבנה לעצמו רק צריף רעוע, השני לעומתו בנה בנין, השלישי בנה אחוזה מפוארת וכו'.

בכל מצוה שהאדם מקיים, בכל התגברות על היצר, בכל מעשה טוב - הוא משכלל ומפתח, בונה ומרחיב, מטפח ומייפה - את חלקו בעולם הבא!

על כן, נשתדל לקיים מאמר החכם באדם: "כֹּל אֲשֶׁר תִּמְצָא יָדְךָ לַעֲשׂוֹת בְּכֹחֲךָ - עֲשֵׂה"!

מצוות עשה

 1. להכיר במציאות ה'
 2. להכיר באחדות ה'
 3. לאהוב את ה'
 4. לירא מפני ה'
 5. לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום
 6. לדבוק בה'
 7. להישבע בשמו יתברך באמת
 8. ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך
 9. לקדש את שם ה'
 10. לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום
 11. ללמוד תורה
 12. להניח תפילין על הראש
 13. להניח תפילין על היד
 14. לעשות ציצית
 15. לקבוע מזוזה בפתחים
 16. להקהיל כל ישראל לקריאת התורה במוצאי שביעית בחג הסוכות
 17. שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו
 18. לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו
 19. לברך ה' אחר אכילת מזון
 20. לבנות את בית הבחירה
 21. לירא מן המקדש
 22. להציב שמירה על המקדש
 23. שיעבדו הלוויים במקדש
 24. לקדש ידיים ורגלים בשעת העבודה
 25. לערוך את נרות המקדש
 26. שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום
 27. לסדר את לחם הפנים והלבונה
 28. להקטיר קטורת
 29. להדליק אש על המזבח
 30. להרים את הדשן
 31. לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה
 32. קידוש זרעו של אהרן">לקדש את זרע אהרון
 33. שילבשו הכהנים את    בגדי הכהנים
 34. לשאת את הארון בכתף
 35. למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה
 36. שיעבדו בכל שבוע הכהנים והלויים של המשמרת של אותו שבוע, ושיהיו כל המשמרות שוות בשלושת הרגלים
 37. שייטמאו הכהנים לקרוביהם, וכן להתאבל על הקרובים
 38. שיישא הכהן הגדול נערה בתולה
 39. להקריב תמידין בכל יום
 40. שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה ושיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום
 41. להקריב קורבן מוסף של שבת
 42. להקריב קורבן מוסף בכל חודש וחודש
 43. להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח
 44. להקריב את מנחת העומר של שעורים
 45. להקריב קורבן מוסף ביום החמישים מהקרבת העומר
 46. להקריב קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת
 47. להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה
 48. להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים
 49. שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה
 50. להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות
 51. להקריב קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת
 52. לחגוג ברגלים
 53. להיראות בבית הבחירה ברגלים
 54. לשמוח ברגלים, יחד עם המשפחה והעבדים והבודדים
 55. לשחוט את קרבן הפסח
 56. לאכול את בשר הפסח על מצות ומרורים
 57. לעשות פסח שני בי"ד באייר
 58. לאכול את בשר הפסח השני על מצות ומרורים
 59. לתקוע בחצוצרות במלחמה ובכל צרה, ובמקדש בזמן הקרבת הקרבנות
 60. שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה
 61. שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים
 62. למלוח כל קרבן
 63. לעשות את העולה לפי התורה
 64. לעשות את החטאת לפי התורה
 65. לעשות את האשם על-פי התורה
 66. לעשות את השלמים על-פי התורה
 67. לעשות את המנחה לפי התורה
 68. שיקריבו בית דין חטאת אם טעו והורו שלא כהלכה
 69. שיקריב היחיד חטאת אם שגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת
 70. שיביא האדם קורבן אשם תלוי אם נסתפק אם חטא
 71. להביא קרבן אשם וודאי
 72. להקריב קרבן עולה ויורד
 73. להתוודות על חטא
 74. שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו
 75. שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה
 76. שתקריב היולדת קרבן
 77. שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו
 78. לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה
 79. לקדש בכור בהמה טהורה וחמור
 80. לפדות בכור אדם בכסף
 81. לפדות פטר חמור בשה
 82. לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו
 83. להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון
 84. להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה
 85. להביא קדשים לבית הבחירה
 86. לפדות קדשים שנפל בהם מום
 87. שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש
 88. לאכול את שיירי המנחות
 89. לאכול בשר חטאת ואשם
 90. לשרוף בשר קודש שנטמא
 91. לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול
 92. שיגדל הנזיר את שער ראשו
 93. שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו
 94. לקיים את הנדרים
 95. לנהוג בדיני הפרת נדרים על-פי התורה
 96. לנהוג על-פי דיני טומאת נבלה
 97. לנהוג על-פי דיני טומאת שמונה שרצים
 98. לנהוג על-פי דיני טומאת אוכלים
 99. לנהוג על-פי דיני טומאת נידה שמטמאת אחרים
 100. לנהוג על-פי דיני טומאת יולדת
 101. לנהוג על-פי דיני טומאת מצורע
 102. לנהוג על-פי דיני נגעי בגדים
 103. לנהוג על-פי דיני נגעי בתים
 104. לנהוג על-פי דיני טומאת זב
 105. לנהוג על-פי דיני טומאת שכבת זרע
 106. לנהוג על-פי דיני טומאת זבה
 107. לנהוג על-פי דיני טומאת מת
 108. לנהוג על-פי דיני טומאת מי אפר פרה אדומה, שמטמאין אדם טהור ומטהרין אדם טמא מטומאת המת בלבד
 109. שיטבלו הטמאים ויטהרו
 110. להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה
 111. שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו
 112. שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפריעת הראש וכן שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים
 113. להכין אפר פרה אדומה
 114. שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה
 115. שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכהן
 116. שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכהן ותוספת חומש
 117. שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה
 118. שיביא האדם חומש וקרבן אשם אם מעל בקודש או אכל ממנו
 119. לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בקדושה לפני ה'
 120. להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר
 121. לעזוב הלקט בשדה לעניים והוא מה שנופל מתוך המגל בשעת קצירה או מתוך היד בשעת תלישה
 122. להניח לעניים את השכחה
 123. להניח העוללות שבכרם לפאה
 124. להניח פרט הכרם לעזוב פרט הכרם לעניים והוא מה שיתפרד ויפול מן הענבים בשעת הבצירה
 125. להביא ביכורים למקדש
 126. להפריש תרומה גדולה ולתת לכהן
 127. להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)
 128. להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)
 129. שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן
 130. להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)
 131. להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות
 132. לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים
 133. להפריש תרומה מן הבצק (חלה)
 134. לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית
 135. להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית
 136. לקדש את שנת החמישים - יובל
 137. לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים
 138. להשיב את הקרקע לבעליה ביובל
 139. לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה
 140. לספור שבע שבתות שנים
 141. להשמיט את כל ההלוואות בשביעית
 142. לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה
 143. לתת זרוע ולחיים וקיבה לכהן
 144. לתת לכהן ראשית הגז
 145. שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים
 146. לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי
 147. לכסות את דמם של חיות שנצודו
 148. לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה
 149. לבדוק סימני בהמה וחיה
 150. לבדוק בסימני העוף
 151. לבדוק סימני חגבים
 152. לבדוק סימני דגים
 153. לקדש חודשים ולעבר שנים
 154. לשבות ביום השביעי
 155. לקדש את השבת בדברים
 156. להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח
 157. לספר ביציאת מצרים בליל פסח
 158. לאכול מצה בליל פסח
 159. לשבות ביום ראשון של פסח
 160. לשבות בשביעי של פסח
 161. לספור ספירת העומר
 162. לשבות ממלאכה ביום עצרת
 163. לשבות ביום ראש השנה
 164. להתענות ביום עשירי בתשרי
 165. לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
 166. לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות
 167. לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות
 168. לשבת בסוכה
 169. לקחת ארבעה מינים
 170. לתקוע שופר בראש השנה
 171. לתת מחצית השקל בשנה
 172. לשמוע אל נביא אמת
 173. למנות מלך מישראל
 174. לשמוע בקול בית דין בכל זמן
 175. לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטים
 176. למנות שופטים ושוטרים
 177. לשפוט בצדק
 178. להעיד עדות אמת
 179. לדרוש ולחקור את העדים
 180. לעשות לעד זומם כאשר זמם
 181. לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו
 182. להפריש ערי מקלט
 183. לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה
 184. לעשות מעקה לגג הבית
 185. לאבד עבודה זרה ומשמשיה
 186. לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה
 187. להחרים שבעה עממין
 188. למחות זרעו של עמלק מן העולם
 189. לזכור מה שעשה לנו עמלק
 190. לשלוח שלום לערים שצרים עליהן
 191. למשוח כהן למלחמה, שידבר אל העם דברי חיזוק, וישלח לביתם את הפטורים ממלחמה
 192. להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה
 193. להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה
 194. להשיב את הגזל
 195. לתת צדקה כמסת ידו
 196. להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי
 197. להלוות לעני
 198. להלוות לנכרי בריבית
 199. להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו
 200. לתת שכר לשכיר ביומו
 201. להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו
 202. לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה
 203. לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת
 204. להשיב אבידה לישראל
 205. להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה
 206. לאהוב כל אדם מישראל
 207. לאהוב את הגרים
 208. לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות
 209. לכבד זקנים וחכמים
 210. לכבד אב ואם
 211. לירוא מפני אב ואם
 212. לפרות ולרבות
 213. לקחת אישה
 214. שישמח החתן עם אשתו שנה אחת
 215. למול את הילדים
 216. לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים
 217. לעשות את טקס החליצה על-פי התורה, אם לא רצה היבם לייבם
 218. שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס
 219. שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה
 220. לקנוס את המפתה אם לא רצה לשאת את המפותה וכן שישא המפתה את המפותה
 221. לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה
 222. לגרש בגט
 223. שיביא הבעל את אשתו שנסתרה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב
 224. להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין
 225. לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט
 226. להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין
 227. להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין
 228. לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין
 229. לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין
 230. לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין
 231. לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים
 232. לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה
 233. לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו
 234. לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה
 235. לעבוד בעבד כנעני לעולם
 236. לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה
 237. לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)
 238. לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה
 239. לדון גנב בתשלומין או במיתה
 240. לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)
 241. לדון בנזקי אש על-פי דין תורה
 242. לדון שומר חינם על-פי דין תורה
 243. לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה
 244. לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה
 245. לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה
 246. לדון טוען ונטען על-פי דין תורה
 247. להציל הנרדף בנפשו של הרודף
 248. לדון דיני נחלות וירושות על-פי התורה

שמירת מצוות גורמת להנאה? אני מרגישה להיפך. זוהי תשובתו של הרב זמיר:

תגיות:מצוות עשהמצוותמצוות לא תעשה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה