אחרית הימים

מה יקרה בעולם לפני הגאולה האחרונה? זוהי תשובתו של החפץ חיים

ה'חפץ חיים' הרבה לדבר ולהרחיב אודות האמונה החושית בביאת משיח צדקנו. האם תקופתנו היא ערב ביאת המשיח, וכיצד נזרז את בואו?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

ה'חפץ חיים' הרבה לדבר ולהרחיב אודות האמונה החושית בביאת משיח צדקנו. בענין האיחור בביאתו של המשיח, כותב החפץ חיים כי יש להיזהר שלא להתייאש מבואו. כה דבריו: "חלילה וחלילה לנו להתייאש על ידי האיחור, ובפרט שהנביא הגיד לנו מראש על האיחור, כי אף אם יתמהמה חכה לו כי יבוא".  

ה'חפץ חיים' היה חוזר ואומר כי ודאי הוא, שכל צרה שיש לכל יהודי היא חלק מהגלות, וצריך לצרף את כל זה לחשבון, ולבקש על המשיח שיבוא כבר, "וכשהוא יבוא – יתבטלו ממילא הצרות".

"משיח צדקנו בבואו, לא ישכח שום יהודי. אפילו יהודי בודד במקום נידח ורחוק ישיב בחזרה", אמר ה'חפץ חיים' לרבי אלחנן וסרמן. "בסוף גלותנו יהיה כאשר היה בסוף גלות מצרים, כמו שכתוב: 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'", הוסיף ואמר.

ידוע מה'חפץ חיים' שעיקר מהות מלחמת גוג ומגוג ועיקר סכנתה של מלחמה זו היא מלחמת האמונה לעומת הכפירה, בה יתבררו ויתלבנו רבים, והצירוף יהיה חד וברור על כל נשמה ונשמה להיבחן בבחינות קשות של אמונה ותמימות, ורק נשמה אשר תעמוד ביציבות הרוח בפני כל הרוחות העזות שינשבו, היא תהיה בת מלך לחזות בנועם ה' ובשובו לציון ברחמים".

רבי שלום שבדרון סיפר בשם המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כי שמע מה'חפץ חיים' שתהיה מלחמה שניה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה תראה כמו משחק. אימה ופחד נפלו על השומעים – ואני העזתי לשאול את המשגיח, תוך בקשת מחילה: בשביל מה צריכים לדבר דברים כה קשים? צריכים להתפלל אחרי המלחמה שהיתה שלא יבוא גזר דין כזה, ולמה לומר דברים כאלה?

המשגיח הרב יחזקאל נעשה נלהב כעמוד אש, ואמר: "אתה בכלל לא הבנת במה מדובר ואל מה התכוון ה'חפץ חיים' בדברים אלה. ה'חפץ חיים' התכוון בעיקר לכך שיהיה חושך באמונה. החשכה באמונה שהיתה במלחמת העולם הראשונה היתה משחק מול החשיכה באמונה שהיתה במלחמת העולם השניה, והחשיכה באמונה שתהיה במלחמה השלישית – כל מה שהיה קודם ייראה כמשחק, ואנחנו נמצאים כעת בעיצומה של המלחמה הזו! בהשתלשלות הסתר הפנים הזה ממלחמה למלחמה. שולחים גם קצת רובים – אבל זה לא העיקר של המלחמה". (בספר 'שאל אביך ויגדך')

ה'חפץ חיים' היה אומר כי לפני הגאולה האחרונה יתגברו מאוד כוחות הטומאה, והעניק את הסיבה לכך: "כן הוא בטבע. כל דבר בטרם בוא קיצו מתגבר בכוחותיו האחרונים. כן הוא בנר טרם יכבה, וכן החושך קודם עלות השחר".

עוד היה מוסיף ה'חפץ חיים' ואומר: "בכל המלחמות אי אפשר לידע באמצע המלחמה מי יהיה המנצח, אבל במלחמה זו יודעים אנו בבירור סוף דבר, ככתוב: 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ והיה ה' למלך על כל הארץ". (נכתב לשואל אחד מארץ ישראל והודפס ב'ילקוט מאמרים ומכתבים').

הרב מפוניבז' הזכיר את הסברו של ה'חפץ חיים' לנבואתו של ישעיהו בן אמוץ: "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך". וכי זו הבשורה לישראל לימות המשיח שהמלך הגוי והנסיכה הנוכרית יטפלו בתינוקות שלהם?! אלא, לימות המשיח לא יקבלו גרים, וגויים לא יוכלו להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה. אך אלו שיראו את כבוד ישראל ישתוקקו להיות עבדים אצל ישראל, וכל בעל מלאכה ינצל את כישרונותיו כדי לשרת את ישראל. אך מה יעשו גדולי המלכות המפונקים אשר אף פעם לא ניסו את ידיהם בעבודה? הווה אומר: יציעו את עצמם לפחות כאומן וכמינקת...' כאן הדהים ה'חפץ חיים את שומעיו בקריאה פתאומית: "אבל הוא עדיין לא בא"... וגעה בבכיה גדולה. ('הרב מפוניבז', חלק א', עמ' ס')

איך אפשר להינצל מחבלי משיח באחרית הימים? איזה תהליך יעבור עם ישראל עד לבוא המשיח? מתי נדע שהגענו לגלות האחרונה? הרב זמיר כהן בשיעור יסודי ומרתק על נבואות היסטוריות שהתגשמו בעבר ונבואות הגאולה בעתיד. צפו:

 

מה עלינו לעשות? 5 עצות מה'חפץ חיים'

1. לבקש - ה'חפץ חיים' היה אומר כי ודאי שהמשיח יבוא בזמנו, אבל "לנו אסור לשתוק". כלומר: מחובתנו להתפלל ולבקש על כך שיבוא במהרה לגאלנו. "הבעיה היא" המשיך ה'חפץ חיים' בעצב, "שרבים מאתנו לא זוכרים עד כמה חשובה ביאת המשיח והגאולה. רבים מאיתנו לא באמת מצפים למשיח, ולכן הגאולה עדיין מתעכבת".

2. קריאת פרק א' בבראשית - הרב חיים יצחק פופקא, ששימש שנים רבות את ה'חפץ חיים' בראדין, מעיד שראה כמה פעמים את ה'חפץ חיים' חוזר על מעשה בראשית מתחילת הפרשה ועד 'ויכולו', כדי לחזק האמונה בבורא יתברך שמו. רבי אלחנן וסרמן אמר כי "אנו חיים בתקופה וזמן שצריכים תחבולות להתחזק באמונה". 

לקריאת הפרשה, לחצו כאן או כאן.

3. להתחזק באמונה - רבי שכנא זאהן כותב (בקונטרס 'כבוד התורה') כי ה'חפץ חיים' היה מייעץ לומר כל יום את י"ג עיקרי האמונה.

לקריאת י"ג עיקרי אמונה לחצו כאן.

4. לצפות לישועה - מסופר על ה'חפץ חיים' כי הכין לעצמו קפוטת שבת מיוחדת, כדי לקבל בה פני המשיח, ומזמן לזמן היה מתעטף בה ויושב לחכות לו. אף מזוודה היתה לו, שבה היה שם את חפציו הנחוצים ביותר, כדי שכשיבוא המשיח, מיד יהיה מוכן לילך עמו לארץ ישראל.

עוד מסופר על החפץ חיים שכאשר שמע איזה רעש בחוצות, היה נבהל ושואל: "מה קול הרעש באוזני? אולי בא המשיח!" כאשר בא אליו אחד ואמר לו, שיש אפשרות לקנות עבורו בית דירה סמוך לחצר בית הכנסת, שיש בזה כמה וכמה מעלות, ובנקל היתה לו יכולת לקנותו ואין מתן דמים חוצץ לו, השיב: "למה לי לקנות כאן בית בחוץ לארץ, והלא במהרה יבוא משיח, ושם בירושלים אקווה שיהיה לי בית לדור בו".

5. תורה וגמילות חסדים - הרב מבריסק סיפר שנפגש עם ה'חפץ חיים' שאמר לו כך: "אנשים באים אלי כדי לבקש עצות להינצל מצרות שונות. והנה נאמר בגמרא: 'שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול את רבם מה יעשה אדם ויינצל מחבלי משיח? ענה להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים'. אמר ה'חפץ חיים': "אם יאספו את כל האחרונים, ואפילו את כל הראשונים, וכל הגאונים, האמוראים והתנאים, האם יוכלו לתת עצה טובה יותר מרבי אליעזר הגדול? ומה רוצים ממני, ישראל מאיר, שאתן להם עצה?!"

כיצד נינצל מחבלי משיח? זוהי תשובתו של רבי אליעזר הגדול: 

 

הרב זמיר כהן מסביר על אחת הדרכים החשובות ביותר לזירוז הגאולה. צפו:

תכנים נוספים אודות קירוב הגאולה

רוצים גאולה? ה’ מגלה כיצד נזכה לכך (וזה לא כל כך קשה), ומה אומר על כך ה'חפץ חיים'

למה דווקא על חמור? 10 עובדות מדהימות על המשיח

כיצד יבוא המשיח? 7 עצות מעשיות לקירוב גאולת ישראל

האם ביאת המשיח זו שאלה של האם או שאלה של מתי?

דור משיח - דור שיתעלה על כל הדורות כולם

תגיות:החפץ חייםגאולה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה