מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר להתחתן בשמלה שחורה? למה לגויים יש שקע מתחת לאף? והאם מותר לשים משקפיים על סידור?

מקבץ שו"ת 115 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • כ"ה אב התשע"ט
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. לשמשון הגיבור היה שיער ארוך, וזה היה מקור הכוח שלו על פי התלמוד. השאלה שלי היא כזאת - יש לי שיער ארוך, ורציתי לדעת אם זה רצוי או לא?

הרמב"ם (בפרק י"א מהלכות עבודה זרה הלכה א') כתב: אין הולכים בחקות הגויים, ואין מתדמים אליהם לא במלבוש ולא בשערות, אלא יהיה הישראל מובדל מהם במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. לפיכך לא ילבש מלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם, ולא יגלח ראשו מן הצדדים ויניח שער באמצע כמו שהם עושים, וזהו שנקרא בלורית. ולא יגלח שער מכנגד פניו ויניח פרע מאחוריו כמו שהם עושים. עכ"ל. ומרן החיד"א בספר ברכי יוסף בקונטרס שיורי ברכה (סימן קע"ח סק"א), העתיק דברי הגאון רבי דוד קורינלדי לאסור גידול שער הראש לנוי וליופי, אפילו בלא גילוח מהצדדים.

וסיים שהרבה בחורים נכשלים בזה, ויש להוכיחם אולי ישמעו וישובו. וכן כתב בספר שלחן גבוה, שאין להתיר אלא לצורך רפואה. וכן פסק המחצית השקל באורח חיים (סימן כ"ז). והגאון מהר"ח פלאג`י בספר רוח חיים יורה דעה (סימן קע"ח סק"ד) כתב, שיש איסור נוסף בגידול הבלורית גם כנגד פניו, שעושה כן לנוי וליופי, משום שנעשה לו ממש כסרסור לדבר עבירה, ושיש לאסור לעשות כן לגדר ולסייג. ע"כ.

וסמך לזה ממה שמסופר בנדרים (ט'), שמעון הצדיק אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה, אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלאת מים מן המעיין, ונסתכלתי בדמות בבואה שלי במים, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו, רשע, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, העבודה שאני מגלחך לשמים, מיד עמדתי ונשקתי לו על ראשו, ואמרתי לו כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל.

וכן אמרו בזוהר הקדוש ח"א (דף קס"ו ע"ב) שסלסול השער הוא מצד יצר הרע למשכו לגיהינום. ובבראשית רבה (פרשה כ"ב סימן ו'), כשרואה יצר הרע אדם הממשמש בעיניו ומתקן בשערו הוא אומר אדם זה שלי וברשותי הוא. לכן מה טוב ומה נעים להימנע מגידול שער אפילו כלפי פנים. ומלבד זאת, כתב במחצית השקל אורח חיים (סימן כ"ז אות ד'): "ורע עלי המעשה של אותם בחורים שמגדלים בלורית כנגד פניהם, כי מלבד שהוא דרך שחץ וגאווה, ויש בזה איסור משום 'ובחקותיהם לא תלכו', כמבואר ביורה דעה (סימן קע"ח). עוד יש איסור נוסף שהשער הארוך חוצץ בתפילין של ראש, כיון שהשערות ארוכות, וחוצצים, ודין המניח תפילין על שערות כאלה, כמניח על כובע עב שבראשו שבוודאי שהוא חוצץ". ע"כ.

גם בספר חתן סופר חלק א' (שער הטוטפת סימן כ"ז) בהערה, כתב, ומכאן אזהרה רבה ותוכחת מגולה לאותם בחורים שמגדלים שער ראשם, שמלבד שהדבר מכוער ומתועב, וראוי לכל ירא שמים להימנע מזה, עוד בה שיש בזה חשש ביטול מצות עשה מן התורה בכל יום בהנחת תפילין של ראש מחמת דין חציצה. ולפי מנהג האשכנזים שמברכים על תפילין של ראש, יש בו עוד איסור של ברכה לבטלה, שהוא איסור חמור מאד, כנודע. מכל הנ"ל מבואר כי יש התייחסות שלילית לגידול שיער בספרות ההלכה. גידול שיער לשם מצוות נזירות, שונה מהנ"ל, ואכן קבלת נזירות בעיקרו אינו דבר רצוי, אלא אם כן יש מטרה מסוימת כמו קיום מצוות ההתגלחות בסוף ימי הנזירות בבית המקדש.

*  *  *

2. לאחרונה שמתי לב שמוזיקה היא דבר רוחני ועמוק מאוד. רציתי לדעת: האם זה רק כלי ולא יותר, או שזה משהו נצחי ונמצא גם בעולם הבא?

מוזיקה היא אכן כלי שמשפיע על רבדים בנפש החומרית, ויש לה השפעה רבה. אפשר לראות בה כטעימה מנפלאות העולם הבא, בו הקולות והצלילים מענגים את הנשמה. התייחסתי לנושא זה בהרחבה במאמרי "מי המציא את המוזיקה?", כאן.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

3. האם מותר לפי ההלכה להתחתן בשמלת כלה שחורה?

המנהג הוא שהכלה לובשת שמלה לבנה בחופה, ואין לשנות המנהג. וא"כ ודאי שאין לה ללבוש שמלה בצבע שחור.

מקורות: יעוין בספר שלחן העזר חלק ב' (סימן ז' סק"י) שכתב, שכן מסתבר הן לפי הטעם שכתב המטה משה (הכנסת כלה פרק א' ד"ה ונראה) שהחתן לובש קיטל שהוא בגד לבן מטעם שמוחלין לו עוונותיו ונאמר (ישעיה פרק א' פסוק י"ח) "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". והן לפי הטעם שכתב בסידור היעב"ץ שהוא כדי שיזכור לו יום המיתה וישוב אל ה' וכו'. וממילא שני הטעמים שייכים גם לגבי כלה. והעיד שם שכן המנהג שהכלה הולכת בבגדים לבנים.

ולעניין אם צריך שמלה בצבע לבן ממש או מספיק שיהיה כעין לבן - יעויין להגר"מ אליהו זצ"ל בספר דרכי טהרה (עמוד 315) שנשאל האם יש איסור ללבוש שמלת כלה בצבע פנינה ולא בצבע לבן, והשיב: נהגו ללבוש לבן, ע"כ. אולם ראה בתשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר מנחה לחיים (סימן ט"ו תשובה ק"מ) שנשאל האם שמלתה של הכלה בחופה, צריך שתהיה בצבע לבן כשלג בדווקא, או אף צבעים הקרובים ללבן, ואינן לבן כנזכר, שרי?, והשיב: אין קפידא, ע"כ. וכן ע"ע בספר נטעי גבריאל על נישואין חלק א' (פרק י"ד הערה ד') שיש חסידים המקפידין שלא יהיו לבנים ממש מטעם חוקת הגוי, ולובשין רק כעין לבן, ע"ש.

*  *  *

4. ידוע שתינוק לומד את כל התורה כולה, מקבל מכה ומשתכח, וידוע שבגלל זה יש סימן מתחת לאף. רציתי לדעת למה גם לגויים יש?

זה נכון שמובא בחז"ל במסכת נדה (דף ל' עמוד ב') שמלמדים את הוולד במעי אמו את כל התורה כולה. וכיון שבא לאוויר בעולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, יעוין שם. אולם לא כתוב שם שהשקע שיש לבני אדם מעל השפתיים הוא כתוצאה מאותה סטירה של המלאך.

ולכאורה יש ראיה שאין קשר בין הדברים מזה שגם לבנות יש שקע מעל השפתיים, אע"פ שלא מסתבר שהן לומדות תורה במעי אימן, שהרי הן פטורות מלימוד תורה, וכן מזה שגם לגויים יש את השקע האמור, אע"פ שלא שייך אצלם לימוד תורה. אמנם יש לדחות, כי יתכן שגם הנשים לומדות את הדינים השייכים להן (וכן ראה להגראי"ל שטיינמן זצ"ל בספר אילת השחר על בראשית פרק כ"ה פסוק כ"ב, ויבדל לחיים הגר"ח קניבסקי בספר ולבנימין אמר עמוד צ"ח). וכן אולי גויים לומדים שם את שבע מצוות בני נח.

אולם באמת יש ראיה גמורה שאין קשר בין הדברים, שהרי אפשר לראות בתמונות אולטרא-סאונד של עובּרים בחדש השלישי, שכבר אז יש להם שקע מעל השפתיים, הרי שהשקע הזה נוצר עוד קודם שהמלאך בא לסטור לתינוק לאחר צאתו לאוויר העולם. וע"ע בדבריו של הגר"י רצאבי שליט"א בנושא הזה בקובץ "שערי יצחק" טבת-אדר התש"ע (עמודים קל"ח-קל"ט).

*  *  *

5. האם מותר לשתות קולה לפני שחרית?

אמנם אסור לאכול ולשתות לפני התפילה (שלחן ערוך סימן פ"ט סעיף ג'), אולם אפשר להקל בשתיית קולה שאינו משקה חשוב, ובפרט למי שמרגיש צורך בכך.

מקורות: ראה בספר פניני תפילה (עמוד נ"ו) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובשו"ת רבבות אפרים חלק ח' (סימן כ"ד אות ב').

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

6. לפעמים אני רואה בבית הכנסת ששמים משקפיים וכדומה על החומש או הסידור. האם זה מותר?

אסור להניח משקפיים מעל ספרי קודש (יעויין משנה ברורה סימן קנד ס"ק ל"א).

*  *  *

7. אם רואים יהודי נוסע על אופנוע בשבת בחושך, ואורות האופנוע כבויים, האם יש להסב תשומת לבו לכך? מצד אחד, הדבר מסכן את חייו וחיי אחרים. מצד שני, הדבר יגרום לו להדלקת אור בשבת.

אף על פי שהנהג עצמו עושה איסור גמור ועוונו ישא, מכל מקום הציבור אינו אשם בכך, והיות שהוא עלול לסכנם כשהוא נוסע ללא אורות, יש להסב את תשומת לבו לכך, שהרי גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת.

*  *  *

8. האם אסור לתלות תמונות של הנכדים בבית ובחדר שינה? זה מה ששמעתי בשבת. אודה מאוד על תשובה מהירה אם אפשר, כי אף פעם לא שמעתי דבר כזה.

אין כל בעיה.

*  *  *

9. האם הקב"ה שומע לתפילות של גויים? אף על פי שהם נוצרים או מוסלמים, הם מאמינים במציאות שלו. גם אם צורת הבקשה אינה נכונה, האם התפילות שלהם נענות כאשר הם מבקשים באמת ומתוך לבם

בהחלט גם גויים יכולים לבקש מהקב"ה את כל רצונם, ובקשתם יכולה להתקבל.

*  *  *

10. האם יש מצווה ללמוד מדע? והאם יש חיוב ללמוד מדע? ומה הפירוש של מה שאומר הרמב"ם, שכדי ללמוד מדע אלוהות צריך לדעת מדע הטבע?

אמרו חז"ל, "חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין".

חוכמות העולם הן דבר יפה וחשוב, אך לא מצווה.

אין מצווה ללמוד מדע. המצווה היא ללמוד תורה, שבה עיקר ותכלית כל החוכמות כולן, לשמה ירדנו לעולם הזה.

עם זאת, בפסיקת ההלכה לומדים נושאים רבים של מתמטיקה וגאומטריה ומדע וטכנולוגיה הנוגעים להלכה, מתייעצים ברופאים וכדו'. ספר הברית עוסק רבות במדע לצורך זה. לפיכך תלמיד חכם גדול לומד גם מתמטיקה ומדע. המדע הוא כלי נפלא לשימושה של תורה, אך אין לעשותו עיקר ותכלית.

הרמב"ם מתייחס בדבריו ללימודי המתמטיקה והגאומטריה. מדע המטאפיסיקה (אלוהות) מורכב מכדי לבארו כאן, ואפשר שזו תורת הסוד והקבלה.

תגיות:משקפייםמקבצי שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה