x
הרב ברוך רוזנבלום

הלשון ומערת המכפלה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה היה צריך אברהם אבינו לתת לכל אורח לשון שלם ששוקל לפחות קילו וחצי? למה לא פרוסה? למה ברח אחד השוורים למערת המכפלה? מה מצא שם אברהם? ומה עבר על יצחק אבינו בנסיון העקידה?