מה יקרה בזמן ביאת המשיח?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

כידוע אנו נמצאים בדור אחרון,שממש עוד רגע מגיע המשיח.אך מה קורה אחרי שהוא יבוא בע"ה תחיית המתים-באיזה גיל הם קמיםומה קורה עם מי שנשאר בעולם הרי אנשים כבר לא ימותו, איך גלגל החיים ימשיך תינוק ישאר תינוק זקן ישאר זקן ומה תפקיד המשיח

תשובה

רבי סעדיה גאון בירר בספרו כי ימשיכו לפרות ולרבות אחרי תחיית המתים, ויהיו הנולדים בעת ההיא מושלמים מאוד במידות ובדעות. אם ימותו גם אחרי תחיית המתים זוהי סוגיא ארוכה, והסכמת המפרשים הוא כי לא ימותו כרגיל, אולם לפני המעבר לעולם הבא שהוא דבר לא מושג במושגי עולם הזה, אזי י"א שישובו כל הגופות בבת אחת לעפר, ורק הנשמות יעברו לאולם הבא, וי"א כי גם הגופות יזדככו ויתהפכו לרוחניות ויעברו לעולם הבא.

ולתועלת מי שרוצה להרחיב בזה הנני מעתיק בזה את תשובות של הרד"ז בעניין הזה. וכשנזכה נחיה ונראה - מנשה ישראל שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תתלט שאלת ממני, שאודיעך דעתי במתים שעתיד הקב"ה להחיות אם ימותו פעם אחרת או לא לפי שראית בזה דעות חלוקות ורצית לדעת מה עמדי בזה. תשובה גרסינן בפרק חלק תנא דבי אליהו צדיקים שעתיד הקב"ה להחיותן אינן חוזרין לעפרן שנאמר והיה כל הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם מה קדוש לעולם קיים אף הם לעולם קיימים. וא"ת אותם שנים שעתיד הקב"ה לחדש את עולמו שנאמר ונשגב ה` לבדו ביום ההוא צדיקים מה הם עושים הקב"ה עושה להם כנפים ושטין על פני המים דכתיב על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים ושמא תאמר יש להם צער ת"ל וקווי ה` יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא יגעו ילכו ולא ייעפו.

המבואר מזה המאמר הוא שאותם הצדיקים שעתיד הקב"ה להחיות אינם מתים כלל אלא יחיו חיים ארוכים בגוף ונפש וישתמשו בחושיהם לעבודת יוצרם ובאלף הז` יזדקק גופם ובשרם כענין שהיה באליהו וחנוך או קרוב לזה עד שיוכלו לשוט על פני המים בלי עיפות ויגיעה ונהנים מזיו השכינה בלי מאכל ומשתה כענין משה ואליהו וכינה את המעלה הזאת בכינוי כנפים להשמיע את האזן כי אין בכל בעלי התנועה קל כבעלי הכנפים וזו תכלית מעלת הצדיקים ועובדי ה` והטוב הצפון להם אשר עין לא ראתה זולתו יתברך יעשה למחכה לו.

וא"ת כי מלשון רש"י ז"ל משמע שהם מתים אלא שאין הבשר חוזר לעפר, ...קשה עלי לקבל דבר זה, חדא, כיון שהם צדיקים וזכו למעלה זו למה ימותו פעם אחרת מה עשו, וכ"ת לפי שכל מורכב נפסד ה"מ בזמן הזה מפני זוהמת הנחש אבל אחר התחייה שכבר כלה זוהמת הנחש כתיב בלע המות לנצח וגו`, א"נ כיון שאתה צריך להודות בנס התחייה מודה ג"כ שתהיה תחייה לעד שכן היתה כוונתו ית` בתחלת היצירה כאשר נראה מפשט הכתובים.

ותו, כי אני קבלתי מהחכמים הראשונים נ"נ, דתרי תחיות נינהו חדא סמוך לביאת המשיח לצדיקים אשר מתו בגלות וסבלו הצרות ולא ראו בטובתן של ישראל כדי שיראו בטובה ההיא ויזכו לראות בית המקדש בתיקונו ומקריבין עליו עולות. והתחייה השנית לסוף ימות המשיח סמוך לאלף השביעי ועליהם כתיב ורבים מישני אדמת עפר יקוצו וגו` וכן כתב הריטב"א ז"ל בשם רבותיו וכן העלתי בתשובה אחרת והשתא כי היכי דבתחייה השנייה אשר עתידין ליכנס מיד לעולם שכולו טוב וכולו ארוך יחיו ולא ימותו כדי שיזוכו בגוף ונפש כפי משל הסומא והחיגר דליכא למימר לעמוד בדין לבד דא"כ לא יתקיים המשל יפה כך בני התחייה הראשונה יחיו ולא ימותו דאין חילוק בין שתי התחיות אלא מכל הני טעמי משמע שהצדיקים שעתידים לחיות לא ימותו עוד כאשר נראה מפשט המאמר. ואם תקשה עלי קרא דכתיב כי הנער בן ק` שנה ימות משמע דאיכא מיתה.

י"ל דהנך קראי ודכוותייהו איירי בנולדים אחר ביאת המשיח ובאותם שראו ביאת המשיח שיחיו חיים ארוכים לסוף יטעמו טעם מיתה וכן כתב הרמב"ם ז"ל כי מלך המשיח ימות וימלוך בנו אחריו. אבל הצדיקים שכבר טעמו טעם מיתה וחיו בשביל צדקתם לא ימותו עוד.

א"נ דהנך קראי באומות העולם והכי משני בחלק. שוב ראיתי שכתב אחד מהגדולים שמו רבינו מנחם ז"ל עלה דהא דאמר שמואל מתים שהחיה יחזקאל אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים שנאמר אבדה תקותינו נגזרנו לנו וכתב רש"י ז"ל ועכשיו ידעו שאני מחיה מתים וסימן זה לכל ישראל שגם הם עתידים לחיות ולא מן הדין חיו דהא אמרן הכופר בתחיית המתים אין לו חלק לע"הב אלא משום סימן חיו עכ"ל רש"י ז"ל.

וכתב עלה החכם הנזכר ולי אני מנחם כך נראה והוא עיקר כי לסימן בלבד חיו והם לא היו ראויים לכך כי הדברים מוכיחים ממה שחזרו לעפרן שאלו זכו לתחייה מחמת עצמן לא היו מתים פעם שנית כמו המתים שעתידין לחיות לימות המשיח מפני זכותם שהם צדיקים גמורים והאמינו בתחיית המתים שלא יחזרו עוד לעפרן כמפורש למעלה ע"כ.

כללות הדברים כי אמונתי שהמתים של התחייה הראשונה והצדיקים של השנויה השניה לא ימותו כלל אלא יכנסו לאלף הז` בגוף ונפש וקרא מסייעני אלה לחיי עולם וגו` ואותם שיזכו לימות המשיח ואותם שנולדו בימות המשיח יחיו חיים ארוכים ויטעמו טעם מיתה.

ועולא דמשני כאן בישראל כאן באומות העולם לרווחא דמלתא משני הכי דקרא אחרינא כתיב כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחורי ומשמע דימי עם קדש נמי יש להם סוף כימי העץ וכולם יעמדו ליום הדין והוא יתן חלקנו עם הצדיקים ויראנו מתורתו נפלאות אמן. הנלע"ד כתבתי


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה