שבת - שאל את הרב

מותר לקרוא הודעות מייל שנשלחו בשבת?

כ"ד אדר ב' התשע"ט | 31.03.19 00:00

שאלה

לעיתים כשאני מגיעה ביום ראשון למשרד בו אני עובדת- יש בתיבת הדוא"ל הודעות שנשלחו במהלך השבת
הודעות של לקוחות/ תשובות להודעות ששלחתי בסוף השבוע

האם מותר לי לקרוא את ההודעות ולהשתמש בקבצים שנשלחו?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

מותר לך לקרוא מייל שנשלח אלייך בשבת. ומכל מקום אם אפשר טוב להמתין במוצאי שבת שיעור זמן של "בכדי שיעשו" (דהיינו הזמן המשוער שלקח לשולחת לכתוב את המייל ולשלוח) לפני שאת קוראת את המייל.

מקורות: נפסק בשלחן ערוך אורח חיים (סימן שיח סעיף א) שהמבשל בשבת (וכתב הרמ"א : או שעשה שאר מלאכות) במזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. וכתב המשנה ברורה (סק"ה) שההיתר לאחרים לאכול מזה מיד במוצאי שבת הוא אפילו למי שנתבשל בשבילו, כי לא הצריכו להמתין בכדי שיעשו אלא במלאכה הנעשית על ידי אינו יהודי בשביל ישראל, דקל בעיניו איסור אמירה לגוי ויבוא לעשות כן פעם אחרת כדי שיהיה מוכן לו במוצאי שבת מיד. אבל דבר שנעשה על ידי ישראל בידים אין לחוש שעל ידי זה שנתיר למוצאי שבת מיד שיבוא פעם אחרת לומר לישראל לבשל לו בשבת בשביל זה. ועוד שהישראל לא ישמע לו דאין אדם חוטא ולא לא, ע"ש.

אלא שדעת הפרי מגדים (סימן שכה באשל אברהם ס"ק כב) שישראל מומר דינו בזה כמו גוי, ואם בישל בשבת, יש לאותו אחד שבישל בשבילו להמתין בכדי שיעשו, כי יש לחוש שהמומר ישמע לו לחלל שבת, ע"ש. אלא שאין דבריו מוסכמים, ועיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק יג' (סימן מח אות ב) שכתב שלפלא על המשנה ברורה שלא הזכיר מחידושו של הפרי מגדים. וכתב שאולי הוא מפני שלא סבירא ליה כמוהו, עיין שם מילתא בטעמא. וגם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות חלק ב' (סימן כא) סובר דשמעינן להקל שגם במומר אין צורך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו, ע"ש.

ובאמת שגם אם נחוש לדעת הפרי מגדים הרי כבר כתב בשו"ת מחזה אברהם (סימן מח) שגם לפי דעת הפרי מגדים אינו אסור למי שנאפה או שנתבשל בשבילו רק בכדי שיעשה אבל לא עולמית וכמו בעכו"ם דאינו אסור אלא רק בכדי שיעשה ומומר לא גרע מעכו"ם, ורק אם צוה לו הישראל לעשות המלאכה אז הוי כמבשל בעצמו במזיד דאסור לו עולמית, ע"ש. ולפי זה בנידון דידן גם לפי דברי הפרי מגדים מספיק להמתין במוצאי שבת שיעור זמן של "בכדי שיעשו" ולאחר מכן יהיה מותר לקרוא את המייל. וע"ע מה שכתב בנידון דידן בספר דרך האתרים חלק א' (סימן לא).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 3.3 (3 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר