הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מותר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר?

כ"ז אדר א' התשע"ט | 04.03.19 00:00

שאלה

שלום הרב, האם אפשר לתת מעשר כספים לצדקה לעמותה כמו עזר מציון לחולי סרטן ואז להיכנס להגרלה?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

נחלקו בזה פוסקי הדור האחרון אם מותר לקנות כרטיסי הגרלה למוסדות צדקה מכספי מעשר. ולמעשה המנהג להקל בזה.

מקורות: בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' (סימן עו אות ב) מתיר דוקא בסוג הגרלה שאין לה קצבה דהיינו שאותו מוסד צדקה מוכר כמות כרטיסים ללא הגבלה, וגם אז מן הראוי שאם ירויח בהגרלה יחזיר למעשר את הכסף ששילם בעד כרטיס ההגרלה, עיין שם טעמו ונימוקו. אולם בספר דרך אמונה חלק א' (פרק ז' ממתנות ענייים הלכה ה בבאור ההלכה) ובספר חוט שני על שבת חלק ב' (עמוד שלא) סוברים שבכל אופן הזכייה שייכת למעשר כספים. וכן הובא בספר ועלהו לא יבול חלק ב' (עמוד קט) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וכך סוברים בשו"ת אבן ישראל חלק ח' (סימן סד) ובשו"ת ראש אליהו חלק ב' (חלק יורה דעה סימן לג), אלא שיעויין שם שכתבו עצות שונות איך יוכל לזכות בזה לעצמו, ע"ש. 

ולעומתם בשו"ת שבט הלוי חלק ט' (סימן ר) התיר לקנות כרטיסי הגרלה של מוסדות חסד וצדקה מכספי מעשר. וכתב שם, ומה שמוסדות אלה מוציאים חלק מהכספים כמה אחוזים לצורך קנית החפצים המוגרלים אין בזה חשש, דכמו שאין מדקדקים בעניים כשאנו מוסרים להם כספי צדקה אם עושים ההוצאות כולם לצורך כמו כן כאן, וכל שכן כאן דכדי להרויח לצדקה צריכים לקנות, אם כן כולו צורך צדקה, עיין שם עוד מה שכתב בזה. ונראה מדעתו שבכל סוגי ההגרלות הזכייה שייכת לקונה הכרטיס ולא למע"כ. וכן בשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סימן רפט) כתב להתיר בזה, אלא שלדעתו אין לתרום את כל כסף המעשר שלו רק להגרלות, ויסבלו מכך עניים אחרים או מוסדות שלא סידרו הגרלה, על כן חייבין להגביל הסכום בכל מקום כפי המוסדות שיש שם, ע"ש. וע"ע בשו"ת עמק התשובה חלק ב' (סימן פג) שגם דעתו להתיר, וכל שכן אם עושה תנאי שאם יזכה בהגרלה ישלם את מחיר הכרטיס מכיסו, ע"ש. וכן ראה בספר צדקה ומשפט (פרק א ס"ק פז) שמתיר, ורק אם זכה ישלם את מחיר הכרטיס מכיסו, ע"ש. וע"ע בספר עלינו לשבח חלק ב' (עמוד תרנט) ובשו"ת ודרשת וחקרת חלק ג' (חלק יורה דעה סימן לו).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר