הלכות ומנהגים - שאל את הרב

כיצד ניתן לעשות תיקון הברית

י"ח כסלו התשע"ט | 26.11.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב,
ראיתי סרטונים של מס' רבנים שמדגישים את החשיבות של תיקון הברית. כל רב מביא שיטה אחרת-לימוד תורה, תפילה עם מקובלים, ק"ש שעל המיטה, צדקה, תיקון הכללי וכו'.
באופן אישי, אין באפשרותי לשלם הרבה כסף או ללכת להתפלל אצל המקובלים כך שרציתי לדעת איזה דרך היא הכי טובה גם אם פגמתי הרבה פעמים?
איך אדע שבאמת תיקנתי?
אשמח לקבל מקורות.
תודה רבה!

תשובה

שלום רב,

קודם כל יש לחזור בתשובה שלימה על עוון זה, דהיינו חרטה בלב נשבר על העבר, וידוי בפה, וקבלה לעתיד שלא לשוב עוד לעוון זה לעולם ועד.

וכדי שהתיקון יהיה מושלם יש לך לקבל עליך בלי נדר להוסיף בלימוד התורה כל יום - יותר ממה שהיית רגיל עד עכשיו.

מקורות: יעויין בספר התניא (אגרת התשובה פרק ט) שכתב, ולפי שפגם הברית בהוצאת ז"ל ואצ"ל בעריות או שאר איסורי ביאה דאורייתא או דרבנן (כי חמורים ד"ס וכו') פוגם במוח לכן תיקונו הוא דיתעסק באורייתא דמחכמה נפקא. וזהו שכתוב בתנא דבי אליהו (א"ה, לא מצאתי כעת. אולם נמצא בויקרא רבה פרשה כה פרק א) אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום מה יעשה ויחיה אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים לשנות פרק א' ישנה ב' פרקים וכו' והיינו כמשל חבל הפסק וחוזר וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. וככה הוא בחבל נחלתו וכו', ע"ש.

וכן ראה בשו"ת מהרש"ם חלק א' (סוף סימן נח) שהוכיח מהזוהר רות (אות יב) שמועילה תשובה על עוון זה בצירוף לימוד התורה, ושמזה מוכח דמה שכתוב בזוהר (פרשת ויחי) דלא מהני תשובה לחטא זה היינו בלא לימוד התורה, ע"ש. וע"ע שם בחלק ג' (במפתחות סימן רסח, ד"ה בדבר) שאחר כך מצא ברש"י בספר יחזקאל (פרק כג פסוק לז בהגה) דמפורש ג"כ כן, ע"ש. וכן מבואר בשו"ת יביע אומר חלק א' (חלק יורה דעה סימן יד אות יד) ובספרו חזון עובדיה על ימים נוראים (עמוד ריח).

וע"ע בספר כתר ראש (אות קלג) בשם הגר"א זצ"ל, ובאגלי טל (בהקדמה, ד"ה ועפ"י) ובמשנה ברורה (סימן תרטו סק"ג) ובמה שכתב בעניין זה בשו"ת אדרת תפארת חלק ג' (סימן נו). וכן ע"ע בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' (סימן קטז) וחלק אורח חיים חלק ו' (סימן מ) מה שכתב סדר תשובה לחטא ניאוף ביד והושז"ל, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר