הלכות ומנהגים - שאל את הרב

כפרה ליהודי שהיה בקשר זוגי עם גויה

כ"א תשרי התשע"ט | 30.09.18 00:00

שאלה

מה גבר יהודי שהיה בקשר זוגי עם גויה יכול לעשות על מנת שיסלח וימחל לו הבורא? וגם מבחינת טהרה

תשובה

שלום רב,

כמובן שמדובר בעבירה חמורה מאוד, מה גם שמבואר בספר חכמת אדם (כלל קכז סעיף א) שבכל ביאת איסור, מלבד האיסור שעובר האדם בביאה עצמה, הוא עובר גם על איסור הוצאת זרע לבטלה. ולכן מי שבא על גויה, מלבד האיסור החמור שבעצם הביאה, הוא גם עובר על איסור הוצאת זרע לבטלה.

ומכל מקום כבר הורונו חז"ל (ראה ירושלמי מסכת פאה פרק א' הלכה א) שאין לך דבר העומד בפני התשובה.  והדרך לתשובה שלימה הוא על ידי שלושה שלבים. א. חרטה בלב נשבר על העוון. ב. להתוודות בפיו על העוון. ג. קבלה לעתיד שלא לשוב עוד לעוון זה לעולם ועד.

וכדי שהתיקון יהיה מושלם יש לו לקבל עליו בלי נדר להוסיף בלימוד התורה כל יום - יותר ממה שהיה רגיל עד עכשיו. זאת לאור מה שנאמר במדרש ויקרא רבה (פרשה כה פרק א) אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום מה יעשה ויחיה אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים לשנות פרק א' ישנה ב' פרקים וכו'.

וכן כתב בספר התניא (אגרת התשובה פרק ט) ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה ואין צריך לומר בעריות או שאר איסורי ביאה דאורייתא או דרבנן (כי חמורים דברי סופרים וכו') פוגם במוח לכן תיקונו הוא דיתעסק באורייתא דמחכמה נפקא. וזהו שכתוב בתנא דבי אליהו (א"ה, לא מצאתי כעת. אולם נמצא בויקרא רבה הנ"ל) אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום מה יעשה ויחיה אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים לשנות פרק א' ישנה ב' פרקים וכו' והיינו כמשל חבל הפסק וחוזר וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. וככה הוא בחבל נחלתו וכו', ע"ש.

ויעויין עוד : https://www.hidabroot.org/question/253444

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר