הלכות ומנהגים - שאל את הרב

שנאת חינם?

כ"ה סיון התשע"ח | 08.06.18 00:00

שאלה

האם בזה שאני שונאת משהו בגלל שהוא עשה לי רע בחיים שלי זה נקרא שינאת חינם???

תשובה

שלום וברכה

לא, אין זה נקרא שנאת חינם.

שנאה זו גם כן אסורה שנאמר לא שתנא את אחיך בלבבך  אלא יש לך לנהוג כפי המבואר ברמב"ם הלכות דעות פרק ו 

הלכה ה
כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב, אבל ב המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא. 

הלכה ו
כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק .....אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול, ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים. 

בהצלחה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר