שבת - שאל את הרב

האם יש חובה לשים מפה לבנה על שלחן שבת?

כ"ט שבט התשע"ח | 14.02.18 00:00

שאלה

אני מאוד אוהב לעצב את שלחן השבת בצורה הטובה ביותר לכבוד בורא עולם. לא תמיד מפה לבנה מתאימה לי ואני משתמש במפות בצבעים אחרים (לא שחור) ולמרות זאת השלחן נראה מאוד ייחודי חגיגי ומכובד לכבוד השבת. האם בכל זאת חובה להשתמש במפה לבנה או שרק מן הראוי...?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

ראוי ונכון לפרוס מפה לבנה על שלחן שבת. אולם אין חובה לנהוג כן.

מקורות: הנה בשלחן ערוך אורח חיים (סימן רעא סעיף ט) כתב, צריך שתהיה מפה על השלחן תחת הפת ומפה אחרת פרוסה על גביו, ע"כ. ולא הוזכר שהמפה צריכה להיות בצבע לבן.

אמנם מצינו עניין כזה בדברי רבי יהושע אבן שועיב (תלמיד הרשב"א) בדרשותיו על התורה (פרשת בהעלותך) וזה לשונו: והיה יורד הטל תחלה ואחר כך המן וטל עליו והיה כמונח בקופסא דכתיב וברדת הטל על המחנה וכתיב ותעל שכבת הטל, ועל זה נוהגין בליל שבת לשום לחם בשלחן בין שתי מפות לבנות רמז למן, ע"כ. וכן כתב רבי מנחם בן אהרן (תלמיד הר"י אבן שועיב) בספרו צדה לדרך (מאמר רביעי, כלל ראשון, פרק חמישי) לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת בין השמשות ויכסה השלחן במפה לבנה, ע"כ. והובא באליה רבה (סימן רעא ס"ק טז). ועיין בשו"ת באר משה חלק ו' (סימן קלד אות ב) שכתב, שאלה שנוהגים לפרוס מפה בכל מיני צבעים על השלחן לא כדין עושין, כי צריך שהמפה תהיה לבנה, יעויין שם.

ומכל מקום נראה שאף על פי שראוי ונכון לנהוג כן, שעדיין אין זה בגדר חובה. ויש לציין למה שכתב בספר תהלה לדוד (סימן רעא אות יג) על דברי האליה רבה בשם הצדה לדרך הנ"ל, וזה לשונו: ואפשר כונתו דהיינו כביסה ושלא אכלו עליה אבל במראה לבנה אין קפידא, ע"כ. ושוב ראיתי בספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ב' (עמוד טו) שכתב, ואין הכרח שתהיה המפה לבנה כמו שכתב בספר תהלה לדוד, ודלא כמו שכתב בשו"ת באר משה להקפיד על זה, ע"ש.

שבוע טוב,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר