שבת - שאל את הרב

האם מותר להשתמש במטרייה שפתוחה מערב שבת?

י"ח טבת התשע"ח | 05.01.18 00:00

שאלה

האם מותר להשתמש במטרייה בשבת שכבר פתחתי אותה לפני כניסת שבת ונשארת פתוחה?

תשובה

שלום רב,

אסור להשתמש במטרייה בשבת גם באופן שהיא פתוחה מערב שבת.

מקורות: הנה בשו"ת מכתם לדוד (חלק אורח חיים סימן א) כתב שאפילו אם המטרייה היתה פתוחה מערב שבת שאסור לנושאה בשבת, משום שכיון שהוא נושאה עליו בשבת נמצא שהוא מאהיל והרי הוא בכלל עושה אוהל עראי בשבת שאסור, ע"ש.

ואמנם בשו"ת נודע ביהודה מהדורא תנינא (חלק אורח חיים סוף סימן ל) הסתפק אם יש איסור עשיית אוהל באופן שהמטרייה פתוחה מערב שבת, אולם גם הוא הסכים שעל כל פנים יש איסור בדבר משם מראית העין, כי הרואה אותו נושא מטרייה בשבת יבוא לחושדו שפתח אותה בעצם השבת. ולכל הדעות שייך גם באיסור דרבנן מראית העין כשזה נעשה בפרהסיא, יעויין שם.

וכן פסקו לאסור הברכי יוסף אורח חיים (בשיורי ברכה סימן שטו) בשם שו"ת גבעת פנחס כ"י להרב המפורסם מהר"ר פנחס עניו ז"ל, והפתח הדביר (שם אות ג) והבן איש חי (שנה ב' פרשת שמות אות ח), ע"ש. וכן העלה בשו"ת יחוה דעת חלק ב' (סימן מג) ובספר הליכות עולם חלק ד' (עמודים ג-ה) ובספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ה' (עמוד שז), ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר