תפילה וברכות - שאל את הרב

מאיזה גיל יש לחנך קטן ללבוש ציצית?

י"ח חשון התשע"ח | 07.11.17 00:00

שאלה

1. אני אומרת תהילים כל יום לפי התאריך אני אומרת את זה לפני קריאת שמע (בלילה) לאחרונה שמעתי שאסור להגיד תהילים בלילה האם כבר עדיף לא להגיד בכלל?

2. מאיזה גיל ילד חייב בציצית?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

1. מעיקר הדין מותר לקרוא תהילים בלילה. אמנם לפי הקבלה עדיף שלא לקרוא תהילים מצאת הכוכבים עד חצות לילה - כל עוד ואת יכולה למצוא זמן אחר לקרוא תהילים.

וראי עוד באורך בקישור הבא:

https://www.hidabroot.org/question/75152

2. קטן שהגיע לגיל חינוך (בערך גיל 6) יש לחנכו ללבוש ציצית (יעויין שלחן ערוך אורח חיים סימן יז סעיף ג, ושו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן ב', ד"ה ולפי, וחלק ה' סימן ב, ד"ה שנינו).

אמנם כבר נהגו להלביש לקטן ציצית כבר מגיל שלוש שנים.

מקורות: יעויין שבט מוסר (פרק לא ד"ה כל) ואליה רבה (סימן יז אות ג) וערוך השלחן (שם סעיף ה) וב"היום יום" (עמוד נא). ומכל מקום כתב בשו"ת שבט הלוי חלק ח' (סימן קסג שאלה ד) שלעניין שינה בציצית לילדים בגיל ג' ומעלה, אולי אין מנהג וחינוך, כי פעמים בלילה אין יכולים לעצור עצמם, ובקטנים בערך בגיל ט' אולי שייך כבר חינוך גם בזה, ע"ש.

ויש שנהגו להלבישו ציצית מזמן שיודע לשמור עצמו בנקיות, ראה ארחות רבנו חלק א' (עמוד רלג אות מא) ושו"ת רבבות אפרים חלק א' (סימן יח סוף ד"ה נשאלתי). וע"ע בספר אשכבתא דרבי בצוואת המוהרש"ב זצ"ל שיש להלביש לקטן ציצית מזמן שמתחיל לילך ברגליו, ע"ש. ולכאורה צ"ב מדוע א"כ כתב בנו הריי"צ זצ"ל ב"היום יום" הנ"ל להלביש לקטן ציצית מגיל שלוש שנים, ולא מעת שמתחיל לילך ברגליו).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר