נשים - שאל את הרב

האם מותר לגבר לצלם נשים בחתונה?

ז' טבת התשע"ח | 25.12.17 00:00

שאלה

שלום, קראתי את תשובת הרב המפורטת לגבי רחיצה בים כשיש מציל. אם כן, רציתי לדעת האם מותר לקחת צלם גבר לצלם בחתונה (שהוא מצלם גם את צד הגברים וגם את צד הנשים) וכן צלם וידאו. פעמים רבות ראיתי זאת גם בחתונות חרדיות ותמיד אמרו שזה מותר כי טרוד במלאכתו (לאור תשובת הרב בעניין המציל נראה שאמנם ודאי שצלם יותר טרוד במלאכתו מאשר המציל אבל עדיין השאלה בעינה עומדת).

תשובה

שלום רב,

מעיקר הדין אפשר להקל להביא צלם גבר שיצלם גם את הנשים בחתונה (ואין זה דומה למה שאסור לאישה להסתובב בבגד ים כשיש שם מציל גבר, היות ושם מדובר שהאישה מגלה מקומות מכוסים בגופה, וכאן מדובר בחתונה שהנשים מסתובבות באופן שאינו חשוף. ועוד, שלגבי מציל המציאות היא שהוא לא טרוד בעבודתו, ויש לו הרבה פנאי להסתכל אנה ואנה. מה שאין כן בצלם נראה שהוא הרבה יותר טרוד בעבודתו לכווין כראוי את מראה התמונה ואת הזמן הראוי לצילום).

ומכל מקום בודאי שיש יותר ממידת חסידות להביא אישה שתצלם את הנשים. ובזמן הריקודים אסור מצד הדין לגבר להסריט את הנשים הרוקדות.

וכאשר הנשים בחתונה מסתובבות בלבוש חשוף - אזי מצד הדין אסור לגבר לצלם את אותם נשים כלל - גם שלא בזמן הריקודים.

מקורות: ראה בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ה' (חלק יורה דעה סימן סז אות ג) שהביא ששאל את גאב"ד העדה החרדית הגר"י וייס בעל המנחת יצחק זצ"ל מהו ההיתר להביא צלם לחתונות, שמצלם הנשים וצריך להסתכל עליהן ולהתבונן בהם כדי שיצאו תמונות יפות, והרי מכשילים אותו בראיות אסורות. והשיב לו, שההיתר הוא משום שהצלם טרוד בעבודתו, וממילא לא חוששים שיבוא לידי הרהור, ע"ש.

וכן הובא בספר מעין אומר חלק יב' (עמוד רלד) בשם הגר"ע יוסף זצ"ל להתיר לאיש לצלם נשים לא רוקדות, ע"ש.

וכן כתב בשו"ת עולת יצחק חלק ב' (סימן רלה) שמעיקר הדין מותר לאיש לצלם נשים, כיון שהוא טרוד בעבודתו שצריך הוא לכוין כראוי את מראה התמונה וזמן הראוי לצילום וכיוצא בזה דברים הידועים לבעלי המלאכה, ע"ש.

ומכל מקום גם בשו"ת עולת יצחק שם סיים: שמכוער הדבר ושומר נפשו ירחק מזה, ע"ש. וכן ראה להגר"ש וואזנר זצ"ל (קובץ אור ישראל, גליון כג, עמוד רכט) שכתב, שדבר זה שמזמינים צלם גבר לצלם את הנשים במקום שאפשר לעשות זה על ידי צלמת אישה, לית דין דין ולית דיין שזה בגדר פרצה, ושומר נפשו ונפש בניו ובנותיו ירחק מזה, ע"ש. וכן ראה להגר"י ליברמן שליט"א בקובץ הנ"ל (גליון כא, עמודים קיג-קיז), ובשו"ת מקור נאמן חלק א' (סימן תשפא) ובשו"ת אור יצחק חלק ב' (ענינים שונים סימן י) ובשו"ת אשר חנן חלק ח' (סימן קסז), ע"ש. ולכן בודאי שיש יותר ממידת חסידות לשכור צלמת אישה שתצלם את הנשים.

אולם בזמן שהנשים רוקדות - מצד הדין אסור לגבר להסריט אותם אפילו אם הן לבושות בצניעות וכמו שכתב בספר מעין אומר הנ"ל בשם הגר"ע יוסף זצ"ל. וכן כתב בספר אשרי האיש חלק אבן העזר חלק ב' (פרק יב' סעיף לה) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאין שום היתר לצלמים להיות בריקודים אצל הנשים, ומה שעושים כך, הוא משום שלא שואלים, ע"ש.

ולכל הדעות אם הנשים לא מכוסות כדין, אין היתר לגבר לצלם אותם אפילו שלא בשעת הריקודים, היות וההיתר של "בעבידתיה טריד" לא שייך לגבי מקומות מכוסים בגוף האישה (וכן כתב בספר אום אני חומה חלק א' עמוד לב, בציון המצוינת ס"ק שכב. וכן הוא לפי מה שכתב בשו"ת בריתי שלום חלק א' סימן יד, ד"ה ובאמת נלענ"ד, ע"ש).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר