כללי - שאל את הרב

מה המקור לסמל מגן דוד?

כ"ח אייר התשע"ז | 24.05.17 00:00

שאלה

שלום רב, רציתי לדעת מהו המקור ביהדות לסמל של מגן דוד?

תשובה

שלום רב,

סמל "מגן דוד" אינו מופיע בתנ"ך. אולם יש שכתבו שהמגינים של מלכי בית דוד היו בצורה של מגן דוד.

יעויין בדברי רבי אברהם חיים כהן זצ"ל (נין הסמ"ע זצ"ל. חי לפני למעלה מ-250 שנה) בספר ארץ החיים על תהלים (מזמור יח) שכתב, כי הנה היה חילוק בין מגיני מלכי ישראל למלכות בית דוד, כי למלכי ישראל היה מגן בעל שלש קצוות, ולמלכות בית דוד היה של ששה קצוות להורות שיש לה אחיזה במדת מלכות ומקבל שפע מן ששה קצוות ודוד הוא השביעי וכו', ע"ש. והחיד"א זצ"ל הביא דבריו בספרו דבש לפי (מערכת מ' אות לח), ע"ש.

ומצינו שסמל זה הוזכר בעוד מגדולי האחרונים, יעויין לרבי ניסים חיים משה מזרחי זצ"ל (חי לפני למעלה מ-250 שנה) בשו"ת אדמת קדש חלק א' (חלק אורח חיים סימן ה) שנשאל אודות מי שחלה בפניו, שנתפח צד אחד מפניו על ידי חולי שנקרא פאפירה, ורפואתו להשקיט הכאב והצער שרושמים בדיו על הנפח צורת מגן דוד, ורפואה זו שהיא דרך סגולה בדוקה ומנוסה, האם מותר לומר לגוי שירשום צורת מגן דוד על פניו, והעלה להתיר, ע"ש. והובא בשו"ת יביע אומר חלק ח' (חלק אורח חיים סימן לז סוף אות ו), ע"ש.

וכן יעויין בדברי רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו לוחות עדות (אלטונא שנת שירה, דף עא) שכתב לבאר את זה שכתב צורת מגן דוד בתוך קמיע, וזה לשונו: ובא הציור מגן דוד שהוא סגולה ומעולה שבחותמת לכל הפגעים כאשר תמצא בספר רזאל ת"א וביחוד בעץ חיים להאר"י בשער יחודים וביחוד למקשה לילד שתבניתם ז' קצוות וכו', ע"ש.

וכן הוזכר סמל "מגל דוד" במשנה ברורה (סימן תק סוף ס"ק טו) בשם הפרי מגדים, שכתב שם: ולעשות נקב בחתיכת האפיקומן בפסח לתלותו נראה לדכלי עלמא מתר אפילו בסכין, ומכל מקום לעשות בו נקב עגול או משלש כמגן דוד יש להחמיר, ע"כ. וע"ע בספר שלחן ערוך המקוצר חלק ד' (עמוד שפ, ד"ה מגן דויד), ע"ש.

וכן ראה עוד בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ג' (סימן טו) שכתב, בדבר הפרוכת שיש עליו צורת מגן דוד אם יש בזה איזה חשש, הנה כפי שידוע זה מאות בשנים שעשו ציור מגן דוד על פרכות ועל מעילים ומטפחות ולא היה מי שיערער על זה, ואף שאין לנו מקור צורת המגן דוד אין בזה שום קפידא. וגם יש בזה ענין להזכיר שהשי"ת מלך למעלה ולמטה ולכל ד' רוחות השמים, ושייכות שם דוד לא ידוע, ואולי הוא סימן לדוד שבטח במלחמותיו על השי"ת שהוא מלך למעלה ולמטה ובכל רוחות השמים שלכן לא היה ירא ממלכי בשר ודם ומחיילותיהם כציווי התורה, ע"ש.

ועיין עוד בספר סגולות רבותינו (עמוד 383) ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א האם מותר לצייר מגן דוד ולהשתמש בה, ומה מקורה. והשיב לעיין בדברי המשנה ברורה הנ"ל. ושם (בעמוד 384) השיב, שסמל זה מובא בקדמונים, ע"ש.

ואמנם היו שהתנגדו לשימוש בסמל "מגן דוד", יעויין להאדמו"ר ממונקאטש זצ"ל בספרו דברי תורה מהדורא קמא (אות צב) וכן בספר שאל אביך ויגדך חלק ג' (עמודים ער-רעא) בשם רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, ע"ש. אמנם באגרות משה שם דחה טענת האוסרים, ע"ש.

ומכל מקום יש לדעת שאין קדושה בסמל "מגן דוד", וכן ראה בשו"ת ישא יוסף חלק ד' (סימן לז) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לעטר את רצפת בית הכנסת בסימני מגן דוד, למרות שאנשים ידרכו על זה, היות ואין בסמל זה קדושה, ע"ש.

וראה עוד בדברי הרב זמיר כהן שליט"א בקישור הבא:

https://www.hidabroot.org/video/55136

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר