הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לאיש ללבוש בגד אדום?

כ"ד אדר התשע"ז | 22.03.17 00:00

שאלה

האם מותר ללבוש בגד בצבע אדום והאם זה משנה בין גבר לאשה?

תשובה

שלום רב,

1. אכן מובא שאין לנשים ללבוש בגדים בצבע אדום, משום שזה נחשב לפריצות, ומביא לדבר עבירה (יעויין במסורת הש"ס במסכת ברכות דף כ עמוד א בשם הערוך. וע"ע בשו"ת ישועת משה חלק ג' סימן עז, ובספר שלחן ערוך המקוצר חלק ו' סימן רב סעיף ז והערה לד, ובספר לבושה של תורה חלק ב' סימן סג).

2. ראוי גם לגברים שלא ללבוש בגדים אדומים כי אין דרך הצנועים להית אדומים בלבושם (ראה ברמ"א יורה דעה סימן קעח סעיף א, ובש"ך סק"ג, ובדרכי תשובה ס"ק טז בשם הגר"י אלחנן זצ"ל. וע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ד' חלק יורה דעה סימן ז אות ג).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר