תפילה וברכות - שאל את הרב

האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא?

י"ח שבט התשע"ז | 14.02.17 00:00

שאלה

האם אישה מחוייבת גם בברכת המזון מדאורייתא?

תשובה

שלום רב,

הגמרא במסכת ברכות (דף כ עמוד ב) מסתפקת אם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן. הצד שהן חייבות מדאורייתא הוא משום שכתוב (ספר דברים פרק ח' פסוק י) "ואכלת ושבעת וברכת", ונמצא שזה מצות עשה שאין הזמן גרמא שנשים חייבות בה (ראה רש"י שם).

ובהסבר הצד שהחיוב הוא רק מדרבנן נחלקו רש"י ותוספות, דעת רש"י (ד"ה או דרבנן) שהוא משום שכתוב (שם) "על הארץ הטובה אשר נתן לך", והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק. ואי משום בנות צלפחד, חלק אביהם הם דנטלו שהיה מיוצאי מצרים.

אולם דעת התוספות שם (ד"ה נשים) שהוא משום שאומרים בברכת המזון "על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו", ונשים אינן חייבות לא בברית ולא בתורה, והגמרא אומרת במסכת ברכות (דף מט עמוד א) מי שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו. או שמא מכיון שלא שייך אצלם ברית ותורה חיובם בברכת המזון מדאורייתא.

ולהלכה כתב השלחן ערוך אורח חיים (סימן קפו סעיף א) שנשים חייבות בברכת המזון, וספק הוא אם הן חייבות מדאורייתא ומוציאות את האנשים, או אם אינן חייבות אלא מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא מדרבנן, ע"כ.

ולגבי אישה שאכלה כדי שביעה ונסתפקה אם בירכה ברכת המזון אם צריכה לחזור ולברך (וכמו לגבי איש שצריך לחזור ולברך באופן כזה משום ספק דאורייתא לומרא וכמו שנפסק בשלחן ערוך אורח חיים סימן רט סעיף ג, ומשנה ברורה סק"י) - ראה במשנה ברורה (סימן קפו סק"ג) שהביא בזה מחלוקת גדולי האחרונים, שדעת השער אפרים, והחיי אדם, והמגן גבורים, שצריכה לחזור ולברך. אכן בחידושי רבי עקיבא איגר, וכן בברכי יוסף פסקו שאינה צריכה לחזור ולברך. וסיים המשנה ברורה: דהרוצה לסמוך על דעת השער אפרים וסייעתו אין למחות בידו, ע"ש.

ודעת הגר"ע יוסף זצ"ל שאישה שנסתפקה אם בירכה ברכת המזון או לא בירכה לאחר שאכלה כדי שובעה, אינה חוזרת לברך ברכת המזון מספק. ומכל מקום טוב שתהרהר ברכת המזון בלבה (שו"ת יחוה דעת חלק ו' סימן י). ואם אפשר טוב יותר שתשמע ברכת המזון מאיש שאכל ושבע, ותצא ידי חובתה מדין שומע כעונה (חזון עובדיה על הלכות ברכות עמוד רכה).

בברכה,
הלל מאירס

הנקראים ביותר
1

זמני כניסת השבתכניסת שבת | זמני כניסת השבת לפרשת תזריע-מצורע 28.4.2017

2

אמונה והתחזקות"אני ה’ רופאך": סגולה מיוחדת, ותפילה לרפואה מהחיד"א - לראש חודש אייר

3

יהדותארוסה של מור חיה ז"ל, בפוסט מרגש: "אני בטוח שאת נמצאת במקום הכי טוב"

4

תורה ומדעהפתרון למצוקת הדיור? מערכת חדשה מדפיסה בניינים שלמים תוך מספר שעות

5

חדשות היום"אימא מתה במקלחת, תוכלי לטפל בנו?" - גיבור בן חמש, הציל את חיי אמו

6

יהדותהרב זמיר כהן – על מה המליץ הרב עובדיה יוסף זצ"ל לביטול עין הרע?

7

לומדים תורההשיעור השבועי של הרב זמיר כהן: פרשת תזריע-מצורע תשע"ז. רב אורח: הרב אליהו ברשלום

8

יהדות"גם השחיינים הטובים ביותר עלולים לטבוע"; יו"ר איגוד המצילים בראיון מיוחד

9

משפחה"שכחתי את הילדה שלי ברכב. רק בנס לא שמעתם עליה במהדורת החדשות"

10

תרבותמתגעגעים למוזיקה? הנה 20 שירים ווקאליים לספירת העומר 2017