חברה והשקפה - שאל את הרב

הסכם יששכר וזבולון, ראוי?

י' שבט התשע"ו | 20.01.16 17:56

שאלה

איך הסכם יששכר וזבולון עומד עם הפסוק:" פשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות"? האם הכוונה שם לאדם עובד או לומד? ז"א האם אברך צריך לשבת וללמוד בכל מחיר ולהתפרנס מצדקה או לא? תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

אנסה לענות בצורה מתומצתת.

א. הסכם יששכר זבולון הוא הסכם של שני אנשים שמחד גיסא מבינים את גודל חשיבות התורה ושניהם רוצים ללמוד תורה יומם וליל ומצד שני הם יודעים שחייבים לכלכל את עצמם ואת משפחתם ולכן הם מתחלקים בעבודה אחד מהם מתחייב ללמוד יומם ולילה בעבור שניהם והשני מתחייב לעמול לפרנסה (מלבד חובת קביעת עיתים לתורה) ולהתחלק בעמלם הרוחנו והגשמי גם יחד שוה בשוה. אין בזה הצטרכות לבריות אלא עסקה משלמת לכל דבר.

ב. אמת שאמרו בגמרא פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות אולם אין זה מדובר על לומד התורה אלא על בחירה בין עבודה בזויה לבין הצטרכות לבריות שעל כך אמרו חכמים שיש לעבוד עבודה בזויה שאינה לפי כבודו העיקר לא הלגיע לידי מתנת אחרים.

מי שהוריד מעליו את עול הפרנסה ועול החיים ובחר להיכנס כל כולו לעמל התורה ולוותר על כל תענוגי העולם הזה מהבנתו שלימוד התורה היא הדבר היקר ביותר עלי אדמות ואין לך גדולה במצוות כלימוד התורה ואין לך דבר שמקרב ומקדש את האדם ומגן על כל בני הדור כמצוות לימוד התורה, הרי שמחוייבים כל הציבור לפרנסו ולכלכלו כדי שיוכל להתמיד בלימודו ולעלות במעלות התורה. הדלת פתוחה וכל אחד ואחד יכול לקבל על עצמו עול תורה ובכך תרד ממנו עולם הפרנסה וכל שאר הדאגות של כל בני האדם ואלו הם דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל 

(יב) ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל השם שנאמר ברך י"י חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך:
(יג) ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.
 
כך גם נפסק להלכה בש"ך הלכות תלמוד תורה וכך פסק הביאור הלכה בסימן קנו מדומני.
 
בברכה,
בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר