נשים

גניזה,קמצא ובר קמצא,תהילים,כשרות המטבח.

  • י"ט אב התשע"ה
אא

שאלה

לפעמים אני מצלמת באים שד דברי קדושה(פסוקים,הלכות)האם מותר למחוק אותם לאחר שאני קוראת(לעניין גניזה)..? בנושא של קמצא ובר קמצא,למה נחשב כל הסיפור הזה על קמצא,מה הוא אשם שלא הזמינו אותו לסעודה הוא הרי לא עשה כלום? האם מותר לקרא תהלים לפני ברכות התורה(זה נחשב ללימוד תורה)? האם מחבת מטפלון שהטורף ניתן להכשירו? האם סכין טרף שלמשל חותכים איתו דברים קרים האם הם נהיים טרפות? תודה רבה.

 

 

תשובה

שלום וברכה

1. מותר למחוק במחשב דברים שבקדושה.

2. דף על הדף גיטין דף נה עמוד ב 

איתא בשם הרה"ק רבינו יצחק מורקא זצ"ל שהקשה אמאי קאמר אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, בשלמא בר קמצא דהוא הלך והלשין, אלא קמצא מאי היא השייכות שלו לחטא זה.
 
אלא מכאן רואים, שחבר טוב צריך לבא אף בלי שיזמינו אותו, ואילו הי' קמצא נוהג כן לא היתה יוצאת כל התקלה הגדולה הלזו. ולכך מזכירים אותו לגנאי, שגם הוא גרם לחורבן ירושלים ע"כ.
 
כ"ק אדמו"ר בעל האמרי אמת מגור זצ"ל השיב בענין זה בשם זקינו החידושי הרי"ם זצ"ל, דהנה גם בר קמצא חשש שמא טעה השליח וקרא אותו במקום קמצא, ע"כ חשב שיעשה לעצמו סימן, אם יראה בסעודה את קמצא, א"כ ודאי בעל הסעודה שלח לקרא גם לו כדי להתפייס, ואם לא יראה שם את קמצא ודאי קרא אותו בטעות במקום קמצא.
 
אולם קמצא שהיה ידידו של בעל הסעודה הלך להסעודה אף שהשליח לא הגיע אליו להזמין אותו, וכאשר בא בר קמצא וראה את קמצא בסעודה, הבין מזה שבעל הסעודה הזמין גם אותו כדי להתפייס, ע"כ ישב לו בסעודה, ולולי שהיה קמצא הולך לסעודה בלי שהוזמן אליה, היה מבין בר קמצא שהיתה כאן טעות, וסיים החדושי הרי"ם ואמר שמזה נראה שאין דרך ארץ שילך אדם לשמחת ידידו אם לא קראו אותו, שעי"ז נגרם חורבן ירושלים. עכ"ד.
 
עוד ציין הגרי"ד אלטר שליט"א בשם זקינו, האמרי אמת זצ"ל, דעפ"י מה דאי' דקמצא ובר קמצא היו אב ובנו, א"ש, דלא הי' צריך האב להיות רחים למאן דשונא לבריה ע"כ.
 
עוד איתא בשם כ"ק אדמו"ר האמרי אמת זצ"ל באופן אחר, שהרי אם היה קמצא בא מיד בתחילת הסעודה, הרי לא היה צריך בעל הסעודה לשלוח לקרוא לו ולהזמינו לסעודה, ורק מחמת שהתעכב ולא בא בתחילת הסעודה הוצרך בעל הסעודה לשלוח שליח להזמינו, וכיון ששלח בעל הסעודה שליח אירע טעות והזמין השליח את בר קמצא, ולולי שהיה קמצא מגיע מיד בתחילת הסעודה לא היה בעל הסעודה שולח שליח ולא היה קורה כאן טעות זו, וסיים אדמו"ר הנ"ל שמזה נראה שחבר טוב, א געטרייער חבר, צריך להקדים ולבא ולהשתתף בכל לבו מרישא ועד גמירא, שהרי מחמת שלא עשה כן נגרם חורבן ירושלים.
 
רבינו המהר"ל ביאר בספרו נצח ישראל (פרק ה') מבאר את חטאו של קמצא, כי היה באותו דור שנאת חינם ומחלוקת, והיו רגילים לקחת חבר ולאהוב אותו ולהתחנף אליו, ולשנוא האחרים [וכעין מה שכתב רש"י (ר"פ בלק) שמדיין ומואב שנלחמו זה בזה, עשו שלום ביניהם כדי להלחם בישראל], והחברות שהיתה בין בעל השמחה לבין קמצא היתה של פירוד ומחלוקת כלפי אחרים.
 
דף על הדף גיטין דף נה עמוד ב 
 
מפורסמת הקושיא, שאכן בר קמצא אשם בחורבן הבית, שהלך להלשין על היהודים, אך קמצא מה עשה, ומדוע חורבן הבית נזקף לחובתו.
 
מספר תירוצים נאמרו על כך. בעיון יעקב תירץ, דעבירה גוררת עבירה, שלפי שהיו מרבים בסעודת מרעים זה עם זה, על כן אירע תקלה זו על ידיהם. בבן יהוידע תירץ, שכל מי שיש בידו למחות ולא מיחה נקרא הדבר על שמו, וכאן ידעו בעלי התלמוד, שבעת שבא בר קמצא, היה קמצא אהובו של בעל הבית יושב, והיה בידו למנעו מן הדבר הזה שלא יוציאנו לבר קמצא מביתו, וכיון דלא מנעו, גם הוא נעשה שותף בנזק אשר נסתבב מחמת דבר זה. ובילקוט הגרשוני מתרץ להיפך, שקמצא בסופו של דבר לא בא למשתה כיון שלא קיבל הזמנה, ואפשר שאם גם הוא היה שם, לא היה בעל הבית כועס כל כך, כי היה רואה את אוהבו, וכיון שמשום גאוותו לא הגיע ללא הזמנה, משום כך נזקף לחובתו.
 
עוד תירץ בבן יהוידע, שבמה שאמרו אקמצא ובר קמצא, אין הכוונה שבגלל שניהם נחרב ירושלים, אלא בשביל שלא דקדק השומע להבין ולשים לבו, בשינוי שיש בין תיבת קמצא ובין תיבת בר קמצא, נסתבב חורבן ירושלים, וכונת בעל המאמר בזה ללמדנו שצריך האדם לדקדק בלשונו היטב, כמו שאמרו חכמים הזהרו בדבריכם, וכן השומע גם כן צריך לתת לב על הדברים שישמע, כי לפעמים בשביל תיבה קטנה שלא שם לבו עליה יצא מזה חרבן, ובא וראה בשביל הפרש קטן שיש בין מאמר קמצא לבין מאמר בר קמצא, שלא דקדק השומע היטב, חרבה ירושלים.
 
כפירוש זה כתב גם החיד"א, וציין שכן הוא מפורש במדרש (איכה רבה ד, ג), 'הדא דברייתא אמרין, בין קמצא ובין בן קמצא חרב מקדשא', כלומר, בגלל הטעות שהחליף בין קמצא לבר קמצא נחרב ירושלים.
 
3. יש לומר ברכות התורה לפני קריאת תהילים.
 
4. מחבת שהשתמשו ללא שמן כלל, אי אפשר להכשיר.
 
5. לא נעשה טריפה ובלבד שהדברים אינם חריפים. 
 

בברכה,

בנימין שמואלי


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה