שבת

הלכות קורע בשבת

האם מותר לקרוע שקית דברי מאכל? האם מותר לקרוע את עטיפת הפלסטיק מבקבוקי היין? האם מותר לחתוך נייר כסף או ניילון נצמד, והאם מותר לחתוך נייר 'טישו' בשבת?

אא

קריעת שקית דברי מאכל

האם מותר בשבת לפתוח ע"י קריעה, שקית עם דברי מאכל?

אין איסור של 'קורע' אם רוצה לקחת דברי מאכל מתוך השקית, ודברים אלו מבוארים באריכות בשו"ע (סימן שי"ד סעיף ח') לגבי חותלות, (כלים שעשויים מכפות תמרים כמין סלים ומניחין בתוכם תמרים להתבשל) דמותר לסותרן דהרי זה כשובר אגוזים או שקדים כדי ליטול האוכל שבהם. וכן כתוב בתוספתא דמותר לקרוע עור מעל פי חבית של יין.

וכתבו הפוסקים (שביתת השבת מעשה חושב דף י"ב ע"ב ד"ה ולישב ומרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל שש"כ פ"ט הערה י"ב) הטעם, מחמת שהחותלות והעור בטלים לאוכל כיון שהם משמשים אותו וה"ה שהשקית בטלה לאוכל ולכן מותר לקורעה. וה"ה אם יש בשקית דברים שאינם מאכל כגון תרופות או סכו"ם וכדו', דמותר לקרוע את השקית.

ורצוי מאוד לא להפריד במקום ההדבקה שהרי כל צד הוא בספק קיימא, דפותחים תמיד רק צד אחד והצד השני נשאר סגור. (שם בשם מרן הגרשז"א זצ"ל ושו"ש סימן שי"ד ט'-ח'). והחזו"א כתב שיש לעשות כן רק בדרך של השחתה וקילקול. (סימן ס"א סוף סק"ב).

 

קריעת סוגר ניילון שע"פ קופסת סלטים

קופסת סלטים שסגורים במכסה ובסגירת ניילון, האם מותר לקרוע את הניילון בשבת?

מותר לקורעו לכל הדעות מפני שהוא דרך השחתה, וכן איתא בתוספתא: "מקרעין עור שעל פי החבית ובלבד שלא יכוין לעשות זינוק", פירוש: כעין מרזב. (משנ"ב סימן שי"ד ס"ק כ"ה) ומכאן נלמד להתיר לקרוע את הניילון שעל קופסאות הסלטים, נייר המכסה את קופסת הנס קפה, מעדנים וכדו'.

ובעודו בידו מותר לטלטלו כדי לזורקו לפח (סימן תק"ו ס"ק כ"ט במשנ"ב), הניחו על השולחן אסור להרימו מדין 'מוקצה', אא"כ עדין ראוי הוא באופן לא חריג לשימוש וכגון במכסה המעדנים (סימן ש"ח ס"ו).

 

קריעת עטיפת פלסטיק בבקבוקי יין

בבקבוקי יין בעלי פקק שעם, מצויה עטיפת פלסטיק הדבוקה בראש הבקבוק ויש סימן לחיתוך הפלסטיק. האם מותר לחתוך את הפלסטיק בשבת במקום המסומן?

בשאלה זו יש לדון מצד איסור 'קורע' ואיסור 'מחתך'.

מותר לחתוך ולהסיר את הפלסטיק ואין בכך איסור של "מחתך", כן פסק מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל כיון שאינו מקפיד אם היה ארוך יותר או קצר יותר והוא חותך במקום שנוח לו, לפי מה שעשו בבית חרושת. (שש"כ פכ"ג הערה ס"ב, ופ"ט הערה כ"ז). ולכן מותר לפתוח שקיות קטנות של סוכר או קטשופ וכדו' במקום המיוחד לכך. ועיין בפרק מ"ב תשובה ה'.

כמו"כ אין איסור משום 'קורע' כיון שעיקר מטרתו וכוונתו להגיע לבקבוק, ולכן יש להתיר. (תוספתא- מקרעין עור שעל פי החבית והובא במשנ"ב סימן שי"ד ס"ק כ"ה).

 

תלישת שקיות המחוברות מעט זו לזו

שקיות ניילון המחוברות זו לזו, האם מותר לתולשן בשבת?

אסור לתולשן בשבת משום איסור 'קורע' ויש לדון אם יש בכך גם משום 'מכה בפטיש' מכיוון שאין דרך האומן לעשותו, אלא כך דרך כל אדם להשתמש בשקית, (ולכך אינו דומה למה שכתב השו"ע בסימן ש"ב ס"ב ובסימן שי"ז ס"ג ודו"ק). והרי זה כפותח חולצה חדשה מהאריזה, או שקית אשפה שצריך לנערה כדי שתהיה ראויה לשימוש דפשוט שאין בהם משום 'מכה בפטיש'.

גם יש לדמות זאת להפרדת גביעי לבן, שלפי דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל יש בהפרדתם משום 'מכה בפטיש' (אורחות שבת פי"א סמ"ב), ולדעת מרנן הגרש"ז אויערבך זצ"ל (שו"ש סימן שי"ד י"ג-ג') והאור לציון זצ"ל (פכ"ז תשובה ז' בביאורים) וכן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (הליכו"ע ח"ד עמוד רנ"ד) מותר להפרידם, דניכרים ומופרדים כשני גביעים ורק כדי שיהיה קל למוכרם משאירים אותם מחוברים למעלה.

 

חיתוך נייר כסף או ניילון נצמד

האם מותר בשבת לחתוך נייר כסף או ניילון נצמד?

בשאלה זו יש לדון אם יש בו משום קורע ומחתך. גדר 'קורע' הוא כאשר שני דברים מחוברים וקורע את מקום ההדבקה, או בדבר שהיה גוף אחד וקורעו לשניים.

כמו כן, קורע שיש תיקון בקריעה הוא דאורייתא, ואם אין תיקון בקריעה האיסור הוא דרבנן.

לכן חיתוך נייר כסף או ניילון נצמד שיש בזה תיקון, להרבה מן הפוסקים יש בזה איסור דאורייתא.

ויש מן הפוסקים שסוברים שכיון שאין זה ע"מ לתפור, אף שיש בזה תיקון יש בזה איסור דרבנן בלבד של מלאכה שאינה צריכה לגופה. (יעויין בסימן ש"מ סעיף י"ד ובביאור הלכה שם באריכות).

ולגבי איסור 'מחתך' עיקר האיסור הוא חיתוך לפי מידה, ולכן בחיתוך נייר כסף או ניילון נצמד כשלא מקפיד על המידה אין בזה איסור 'מחתך'. אולם כאמור יש בזה איסור גמור של "קורע".

 

חיתוך נייר 'טישו' בשבת

האם מותר בשבת לחתוך נייר 'טישו'?

אסור לחתוך נייר 'טישו' בשבת ויש בכך חשש דאורייתא של 'קורע'. (ש"מ סי"ד) ולכן במקום שהוא ודאי מחובר, אסור, אולם אם רק ספק מחובר, כגון שאחר כל כמה טישו מופרדים מגיע אחד מחובר, מותר מדין ספק פסיק רישא לשעבר. (סימן שט"ז ס"ג בט"ז ובגר"ז ובמשנ"ב ס"ק ט"ז, ובבה"ל שם ד"ה ולכן יש להזהר, ומוכיח בסוף הדיבור מהרמב"ן והמאירי שגם בספק דאורייתא יש להתיר היות ואינו מכוין).

 

חיתוך נייר טואלט שלא במקום הסימנים

האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת שלא במקום הסימנים?

כל קריעה שיש בה תיקון יש בה איסור דאורייתא, וכל קריעה שאין בה תיקון יש בה איסור דרבנן (סימן ש"מ סעיף י"ד) וי"א שזו מלאכה שא"צ לגופה היות ואינו על דעת לדבק (ריטב"א המובא בביאור הלכה שם וכן פסק ביחוו"ד) ואעפ"כ אסור לקורעו כרגילותו דלא התירו מלאכה שאין צריכה לגופה משום כבוד הבריות, כמבואר בשו"ע (סימן שי"א ס"ב). וכמו כן אם חותך במקום החיתוך במידה מדויקת יש בה מחתך. ולכן אסור לחתוך נייר טואלט בכל צורה שהיא, בין במקום הסימנים המנוקבים, ובין שלא במקום הסימנים.

ואם חותך בשינוי, יש בזה רק איסור דרבנן ומותר לעשות כן בשעת הדחק משום כבוד הבריות, כמבואר בשו"ע (סימן שי"ב סעיף א'). ואף אם נחתך במקום הסימנים אין בזה חשש 'מחתך', היות ואין לו עניין בדיוק במידה הזאת (מרן הגרשז"א זצ"ל הובא בשש"כ פכ"ג הערה ס"ב). ולכתחילה יזהר מאוד להכין נייר חתוך מלפני השבת.

 

חיתוך נייר משום כבוד הבריות

האם מותר בשבת להקל למי שהצטנן לחתוך נייר כדי לקנח את אפו?

לכתחילה יש לחתוך נייר בערב שבת ולהתכונן לשבת כראוי, אולם אם אין ברשותו נייר חתוך או שנגמר הנייר החתוך והוא מתבייש להיות כך בפני הבריות, מותר לו לחתוך את גלילי הנייר אך יעשה זאת בשינוי שאז יורד לאיסור דרבנן, והתירו איסור דרבנן משום "כבוד הבריות". (סימן שי"ב ס"א וברמ"א שם, שכ"ב ס"ק י"ד ושער הציון אות י"ב).

 

פתיחת חבילת טישו בשבת

האם מותר בשבת לפתוח חבילת מגבונים או חבילת טישו, כשם שמותר בדרכים מסוימות לפתוח חבילת במבה וכדו'?

יש לחלק בין סוגי האריזות. יש סוגים בהם יש הדבקה סביב הפתח, כמו שמצוי בחבילות מגבונים. בסוג זה יש לפתוח את החבילה לפני שבת ולסגור שוב. אולם גם מי שלא פתח את ההדבקה, יכול לפותחה בשבת, כיון שההדבקה במפעל אינה של קיימא. (יעויין סימן שי"ז ס"ג בב"י וברמ"א) כך פסקו מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל (שש"כ פל"ה הערה ס"ז) וכן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (הליכות עולם ח"ד עמוד ר"ל).

סוג אריזה אחר הוא אריזת ניילון פשוטה, כגון אריזת צלחות חד פעמיות או אריזת טישו, בהן יש לקרוע את הניילון כדי לפתחן.

לדעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל מותר לפתוח חבילה זו כשם שהתירו לפתוח חבילות במבה או ביסלי, היות והעטיפה בטלה לתכולתה, ונחשב כעוסק בתכולה ולא בקריעת העטיפה. וטוב יותר שיפתח דרך קלקול, ולכתחילה יפתח קודם השבת (שש"כ פ"ט הערה י"ב).

ולשיטת החזו"א (סימן נ"א ס"ק י"א), רק בדרך קלקול התירו.

 

גרביים חדשות המחוברות זו לזו

גרביים חדשות המחוברות זו לזו בחוט דק, האם מותר להפרידן בשבת?

עדיף להפרידן בערב שבת אולם אם לא עשה כן מותר להפרידן בשבת כיון שאין זה "של קיימא", רק אין לעשות כן בפני עם הארץ, כמבואר בבית יוסף (סימן שי"ז סעיף ג' וברמ"א) וכן אין לחוש ל'מכה בפטיש', היות וכבר נגמרה עשיית הגרביים קודם חיבורן. (וכמ"ש שם המשנ"ב בס"ק כ"ג).

תגיות:הלכות שבתקורע בשבת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה