יש אלוהים

נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם

מי שמבין מה היא מציאות ה', מבין מדוע תורתו לא תשתנה לעולם

שתף במייל
| ד' ניסן התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

גילה שאלה: "שלום. אחד מעיקרי האמונה שלנו הוא להאמין שהתורה לא תשתנה לעולם. זו אמונתנו מדורי דורות ואין לי ספק בכך, אך בכל זאת מעניין אותי אם זה משהו שאפשר להוכיח? תודה"

בכתבה הקודמת ראינו בדרך השכל וההגיון הישר, כי לא ייתכן שהתורה תתחלף, כי המצוות הן שמלמדות אותנו את תכלית קיומנו על פני האדמה: "כי הוא חייכם" (דברים לב, מז).

בנוסף לכך, נוכל להוכיח שהתורה לא תשתנה לעולם, כאשר מבינים מי הוא נותן התורה הקדושה...! בכתבה זו נעסוק בהוכחת נצחיות התורה - בזכות יוצרה.

 

1. ה' ציווה לשמור את תורתו לעולם: "חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם" (ויקרא יז, ז).

הבה נראה מה נותן התורה בכבודו ובעצמו מצווה עלינו:

"חוקת עולם לדורותיכם" (ויקרא ג, יז), "ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר יטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך - כל הימים" (דברים ד, מ).

"ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם - ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם"! (שמות לא, טז), "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם - לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים כט, כח).

ה' יתברך הכריז וציווה לשמור את תורתו לנצח, וכך אכן שמר עם ישראל על זהותו מאז מתן תורה ועד היום הזה.

עובדה זו תמיד הטרידה את הנוצרים והמוסלמים, כאשר ראו את בני ישראל שומרים את התורה והמצוות במשך 2000 שנות גלות, ולא המירו את דתם. הם הבינו שכל עוד עם ישראל חי וקיים ומעביר את תורתו מדור לדור, יש בכך ראיה חיה ונושמת לעובדה "המטרידה" שה' לא שינה את תורתו...

כיוון שהתורה היא גם ספר נבואה, היא מדריכה לא רק את אבותינו לשמור את המצוות, אלא מדריכה אפילו אותנו לשוב בתשובה ולשמור את המצוות באחרית הימים:

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה, ושבת (-וחזרת בתשובה) עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו - ככל אשר אנוכי מצווך היום - אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך: ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך" (דברים ל, א).

נאמר לנו כאן במפורש, שהפתרון לאנטישמיות והתלאות הרבות יהיה בשיבה אל חיק יהדותנו, בשמירת המצוות שהצטוונו בהר-סיני: "ככל אשר אנוכי מצווך היום".

 

2. הקב"ה איננו משתנה ולפיכך רצונו איננו משתנה: "כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם" (מלאכי ג, ו).

מי שמבין שהבורא יתברך הוא אינסופי ונצחי, בלתי משתנה במהותו, יבין שגם רצונו איננו משתנה. ה' אינו דומה לאדם שהיום רוצה כך, ומחר רוצה אחרת: "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם" (שמואל א, פרק טו, כט).

התורה היא גילוי רצונו של ה'. כיוון שרצונו של ה' אינו משתנה, גם התורה לא תשתנה לעולם. זו הוכחה לנצחיות התורה - על פי יוצרה.

הנצרות והאסלאם בנויות אפוא על אמונה ילדותית בא-ל שמשנה את דעותיו, כאילו היום בחר בעם ישראל, ומחר יוותר עליהם, היום קבע תורה אחת ומחר ירצה בתורה אחרת... אך יסוד פשוט ביותר על מציאות הבורא הוא, להבין כי הוא יתברך אינו משתנה כפי שאינו מזדקן. לפיכך בחירתו בעם ישראל אינה משתנית, כפי שנאמר בנביא: "כי אני ה' לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם" (מלאכי ג, ו) - כשם שה' הוא נצחי ללא שינוי, כך גם בחירתו בעם ישראל תהא נצחית ללא שינוי.

כיוון שכך, ה' לא ישוב בו כאשר גילה את רצונו בבחירתו אותנו: "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" (ויקרא כ, כו), ואמר: "בך בחר ה' אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים" (דברים ד, ד).

 

3. ה' רואה את העתיד ומנבא אותו, ועל כן אינו משנה את בחירותיו: "מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש, אני ה', ראשון ואת אחרונים אני הוא" (ישעיהו מא, ד).

נושא זה מתקשר להוכחה הקודמת. ה' כידוע אינו תלוי בזמן, היה הווה ויהיה, ולפיכך לא יבחר בתורה ובעם שלא יהיה חפץ בהם בעתיד. שהרי הבורא רואה עד סוף כל הדורות.

בתנ"ך נמצאות נבואות רבות על כל הדורות, ואפילו על אחרית הימים, הן המוכיחות את ידיעת ה' את העתיד של העולם ושליטתו במהלכי ההיסטוריה. אחת מהנבואות הגדולות בתורה היא הנבואה על גלותו של עם ישראל לכל קצוות תבל, כמו גם השיבה לארץ ישראל באחרית הימים.

כפי שראינו לעיל, ה' יתברך הדריך בתורתו את עם ישראל לשוב בתשובה ולשמור את המצוות בכדי להינצל באחרית הימים: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" (דברים ד, ל).

נביאי התנ"ך ניבאו כידוע על אחרית הימים ובוא הגאולה, והודיעו שעם ישראל היה ויהיה העם הנבחר לשמור את התורה והמצוות.

אחת הנבואות המפתיעות ביותר בתורה, היא הנבואה המנבאת את טענת אומות העולם נגדנו, את טענות הנוצרים והמוסלמים, כלפי עם ישראל בימי גלותו:

"ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה ה' בה... ואמרו כל הגויים - על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חורי האף הגדול הזה: ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלוקי אבותם, אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים" (דברים כט, כא). האין זה מדהים? התורה ניבאה לפני אלפי שנים כי אומות העולם יחשבו שה' הפר את הברית עם בני ישראל!

זו למעשה משמעותה של נבואה, שהיא צופה את העתיד, ומי שצופה את העתיד כמובן לא משנה את החלטותיו!

 

4. ה' אינו חוזר בו מהבטחותיו כי: "לא איש אל ויכזב" (במדבר כג, יט).

יושרו של ה' אינו מוטל בספק, ואין מי שיוכל לחלוק על היסוד כי "חותמו של הקב"ה אמת" (שבת נה, א). הקב"ה לא שב בו מהבטחותיו, לא רק משום שהוא מציאות נצחית, ולא רק משום שהוא קורא כל הדורות מראש, אלא גם משום ש"נצח ישראל לא משקר"!

רצונם של הגויים להאמין שה' ויתר על עם ישראל בגלל שחטא, אולם הקב"ה הבטיח שתורתו לא תישכח לעולם, וגם הבטיח שלא יוותר על עם ישראל גם כאשר יחטא: "וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי איתו... והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי" (דברים לא, טז). ה' הבטיח על תורתו הקדושה: "ואני זאת בריתי אותם, אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך - לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה', מעתה ועד עולם" (ישעיהו נט, כא).

על הגלות הארוכה של עם ישראל, הבטיח הקב"ה בתורתו:

"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם - להפר בריתי איתם, כי אני ה' אלוקיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים, אני ה', אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה" (ויקרא כו, מד).

הקב"ה הבטיח לעם ישראל שתורתו נצחית, והברית שכרת עם בני ישראל היא נצחית. מי שמטיל בכך ספק, מטיל ספק - חלילה וחס - ביושרו של מי שאמר והיה עולם.

בכתבה השלישית והאחרונה בסדרה זו, נעסוק בהוכחה החזקה ביותר לכך שהתורה לא תשתנה לעולם: עדות ראייה!

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה