מקבצי שו"ת - שאל את הרב

למה אין צדק? מה החשיבות של נישואים שניים? ומה היהדות אומרת על סייבורגים?

מקבץ שו"ת 230 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • א' תמוז התשפ"ג
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. האם כשיבוא המשיח האישה תחוש כאבי לידה?

לעתיד לבוא בימות המשיח לא יהיה צער לידה, וכמו שאמרו במדרש ויקרא רבה (פרשה י"ד פסקה ט') לפי שבעולם הזה אישה יולדת בצער. לעתיד לבוא מה כתיב (ישעיה ס"ו, ז') "בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל לה" וגו'.  וכתב בפירוש מהרז"ו שם, כי בעולם הזה תלד האישה בעצב בשביל קללת האדם. ולעתיד תוסר הקללה.

* * *

2. האם כדאי להינשא לבחורה שגדולה מגילך ב-3 שנים לפחות?

אין בעיה.

* * *

3. יש הרבה רשעים בעולם, שרק עושים רע לאנשים אחרים, מאיימים עליהם, מקללים אותם וכו', ושום דבר לא קורה להם, והצדיקים, שעושים טוב – רע להם, סובלים. למה אין צדק?

שאלה גדולה שאלת, וכבר שאל משה רבינו ע"ה את הקב"ה על כך, ראה מסכת ברכות (דף ז עמוד א'), וכן יעויין מסכת אבות (פרק ד' משנה ט"ו, פירוש רש"י, רבינו יונה ורבינו עובדיה מברטנורא שם),ויש על זה כמה תשובות, ומהן:

בתקוני הזוהר (תיקון ע' דף קל"ד עמוד א') מבואר שדבר זה קשור לגלגולים הקודמים של האדם, שלפעמים צדיק ורע לו בגלל חטאי הגלגול הקודם, ולעומת זאת רשע וטוב לו, בגלל הזכויות שיש לו מהגלגול הקודם (וכן ראה בספר ענץ עץ אבות על מסכת אבות שם).

ורבי יוסף אלבו זצ"ל (חי לפני כ-600 שנה) בספר העקרים (עיקר העשירי פרק ב') כתב, שהקב"ה גומל טוב לרשע על איזה זכות שיש לו או איזה מצוות עשה, שלפי שהקב"ה צדיק וישר אינו מקפח שכר כל בריה (בבא קמא דף לח עמוד ב),ולזה ראוי שישלם לרשע שכר הזכויות שעשה כדי לטרדו משכר הנפש ונעימותה. וזהו שאמר הכתוב (דברים ז', י') "ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו" וכו'. ונמצא זה מפורש בדברי המשורר (תהלים צ"ב ז'-ח') "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב" וכו', וביאר שזה הוא כדי שיגיעם עונש נצחי. וזהו שסיים (שם) "להשמדם עדי עד". וביאר בסוף דבריו טעם זאת ההצלחה (שם ט"ז) "להגיד כי ישר ה'", כלומר, ולא יקפח שכר כל בריה וכו' (ויעויין שם שכתב עוד כמה תשובות על שאלה זו).

ועל דרך זה פירש שם (פרק ג') מדוע יש צדיק ורע לו (והקדים שזהו אף גם אם נניח הצדיק שיהיה כן באמת, והיינו שאי אפשר לדעת אם תוכו כברו וכנ"ל),"כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז', כ'),ושמא חטא בעבירות שיש בהם ידיעה או בתחילה או בסוף ולא נתן אל לבו לשוב מהם, או שלא הייתה בהם החרטה הראויה, ורוצה הקב"ה למרק אותן העבירות שבידו במעט ייסורין בחייו כדי שיהא נקי מכל חטא לנקותו לחיי עולם הבא, שכמו שמשלם הקב"ה אל הרשע שכר טובותיו בעולם הזה כדי לדיינו באבדון נצחי, כן יגיע עונש על הצדיק על מיעוט עבירות שבידו, כדי שיזכה לנועם נצחי וכו'. וכ"כ בספר חובות הלבבות (שער ד' פרק ג'). ועיין שם עוד מה שכתב בזה.

* * *

4. רציתי לדעת מה החשיבות של נישואים שניים לאחר גירושים. האם זה חשוב כמו נשואים ראשונים? והאם זה חשוב בכל גיל, גם כשכבר מבוגרים ואין אפשרות למצוות פרו ורבו?

חשיבות עליונה להיות נשואים בכל גיל ומעלה גדולה היא להחזיר את גרושתו. אף כאשר לא ניתן לקיים את מצוות פריה ורביה, מצווה להינשא.

* * *

5. כידוע קשת זה סימן לא טוב, ובדרך כלל הקשת מופנית כלפי מעלה. רק שהפעם יש תיעוד מצולם שיש קשת הפוכה כלפי מטה. אשמח לדעת מה הדבר אומר.

יש לזה אותה משמעות של קשת רגילה.

* * *

6. בהלכות שבת מובא על כינים שנוצרות מזיעה ופרעושים שנוצרים מן האדמה. רציתי לדעת אם יש הסבר לזה שנוצר בע"ח לכאורה מכלום, ולא על ידי הפריה? ושמעתי שכך היה ג"כ פעם בביצות שהיו נוצרים שם חרקים. אשמח לדעת איך זה קורה.

מי שלמד את הסוגיה בגמרא בעיון גילה שחז"ל באמת התכוונו בדבריהם העמוקים לרמת החיים של הכינים, ואותה גמרא מתכוונת לומר שמבחינה הלכתית לא מחשיבים פרייה ורבייה בכינים בגלל שחיותם תלויה לגמרי בגוף המארח אותם (כמו דין תולעת שבקעה בתפוח ועדיין לא יצאה לאוויר העולם),ומסיבה דומה נכתב בתלמוד הירושלמי (שבת, א', ג') שמותר להרוג כינים בשבת רק בגלל שהם בריות פחותות שלא חיות הרבה זמן.

גם ביצה אינה נחשבת עדיין לדבר חי. לכן כשאתה אוכל ביצה, אינך צריך להמתין שש שעות עד לאכילת חלב.

 נאמר בגמרא (שבת דף ק"ז, ב') "בכינה דאינה פרה ורבה", אך באותה גמרא גם נידונה האימרה של רבי אליעזר האומר "ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת". ובתוך אותו דיון בגמרא חז"ל הגיעו למסקנה שפסוק כלשהו אינו קשור לביצי כינים מכיוון ש"מינא הוא דמיקרי ביצי כינים" - כלומר חז"ל ידעו טוב מאוד שהכינים בוקעות ומטילות ביצים.

גם הפרשן הקדום רבינו חננאל כתב לצד אותו עמוד בגמרא: "עלמא יש ביצים לכינים והם בלשון ארמית נבי, ובלשון ישמעאל ציבן".

הפירוש שנוצרים מזיעה, הכוונה שהכינים הם יצורים פרזיטיים לגמרי שמתקיימים מזיעת הגוף ממש כאותה תולעת שעוד לא יצאה מן התפוח - וכל חיותה נחשב כחלק בלתי נפרד מן התפוח. סוגיה זו זהה גם לגבי תולעים. כל עוד תולעת בקעה בתוך התפוח ולא יצאה לאוויר העולם, היא נחשבת לחלק מן התפוח. הכינים נחשבים מסיבה זו לחלק מהגוף, כי הם תלויים בגוף (בדומה ליצורים פרזיטיים נוספים כמו תולעי מעיים). אלו לא בריות שמסוגלות להתקיים בכוח עצמן.

כך שאין הכוונה שכינים אינם פרים ורבים כלל (כפי שנאמר, רבנו חננאל כותב בפירוש שיש לכינים ביצים),אלא הכוונה שאין ההלכה מחשיבה את הפריה והרבייה שלהם, כשם שהיא מחשיבה פרייה ורבייה של חיות אחרות.

למה הדבר דומה? למציאות של חיידקים, שאין מחשיבים אותם ליצורים חיים בגלל קטנותם, למרות שהם פרים ורבים. זה מה שנאמר: "לא ניתנה תורה למלאכי השרת".

עם זאת, חשוב להבין כאן דבר נוסף. שההלכה עברה במסורת מדור לדור, אך טעמי ההלכה נהגו בידי החכמים. מסיבה זו חכמי בבל הציעו טעם שונה מאשר חכמי ירושלים. בתלמוד הבבלי הציעו את הטעם שהפריה והרבייה של כינים אינה נחשבת לכזו, אך בתלמוד הירושלמי הציע טעם אחר לגמרי, שהכינים אינן חיות זמן רב. נמצאת למד שההלכה שבעל פה עברה במסורת - הלכה למשה מסיני, וכל המחלוקת בנושא זה היתה רק לגבי הטעמים למצווה (ניסיון להבין את הסיבה למצווה זו). ולכן אפשר שיש עוד טעמים שאינם ידועים לנו.

* * *

7. הורי נפטרו, ונשארה לנו בירושה דירה, שאותה מכרנו וכל אחד מאיתנו קיבל סכום כסף. האם אני צריכה לעשר במצבי, או לשמור את הכסף לעתידי?

המנהג הוא להפריש מעשר מכל רווח כספי, ולכן יש להפריש מעשר גם מכספי הירושה (השל"ה ענין צדקה ומעשר, הובא בפתחי תשובה יורה דעה סימן רמט סק"א. אליה רבה סימן קנו סק"ב, הובא באהבת חסד חלק ב' סוף פרק י"ח). וגם אם הוריך היו זהירים כל ימיהם להפריש מעשר, מכל מקום את צריכה להפריש מעשר מחדש (השל"ה שם, הובא בפתחי תשובה שם).

ואם ירשת דירה, אין צורך להפריש מעשר משוויה (שו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן קל"ג ענף ג' אות ז', ושו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן תק"ס אות ט'),אולם אם תמכרי את הדירה יש להפריש מעשר מהכסף שקיבלת (תשובות והנהגות שם).

וכן כל סוג של חפץ שהגיע אליך בירושה ואינו כסף ממש – את לא צריכה להפריש מעשר מערכו, ורק אם תמכרי את החפץ – עליך להפריש מעשר מהכסף שקיבלת (יעוין ספר באורח צדקה פרק י' סעיפים ג'-ד').

 

8. א. מה אומרת היהדות על היתכנותם של חיי נצח בעולם הזה, ומה היא תגיד לו אכן יצליחו ליצור חיי נצח באמצעות המדע? ב. מה אומרת היהדות על סייבורגים, כלומר שילוב של בני אדם עם טכנולוגיית מחשב?

ראה מאמר שבו דנתי באפשרות זו.

מדענים מדברים על אפשרות להארכת חיים, אך לא לחיי נצח.

א. חיי נצח לא ייתכנו בעולם הזה, שכן העולם הוא חומרי ומוגבל, ונתון כל הזמן למחלות, לשינויים ותהפוכות (ברגע אחד יכול גל צונאמי או רעידת אדמה להחריב עיר שלמה עד היסוד, ולא להותיר ממנה זכר).  הכל בידיים של הקב"ה, והוא מחליט על התקדמות הרפואה, וגם על התקדמות המחלות וההגבלות של החומר.

ב. סייבורג (או מחשב) אינו יכול להכיל אלא זיכרונות בלבד, אך לא את הנשמה. האם מחשב שיצליח לחקות את תווי פניך בתלת-ממד, ירגיש כמוך? כך גם מחשב משוכלל יותר שיצליח לחקות התנהגות אנושית - עדיין לא ירגיש רגשות, אלא ימשיך לפעול לפי תוכנה מובנית מראש.

מחשב הוא רק חומר. גם האדם מורכב מחומר (מוח האדם הוא המחשב המשוכלל ביקום),אלא שהאדם הוא יותר מרק מחשב, מאחר שיש בו נשמה רוחנית, שאינה רק חומר. ראה הוכחה כאן.

* * *

9. מהי בהרת עפ"י התורה, והאם היא קיימת בזמננו?מישהי אמרה לי שבהרת זה הפסוריאזיס – מחלת עור. האם יש אמת בדבר?

אין בזמנינו צרעת.

מחלת פסוריאזיס אין לה קשר לצרעת, שצריכה להיות לבנה.

* * *

10. ידוע שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. יש כאלה שטוענים שדיכאון שייך לחלק של יראת שמים, כי זה נובע מגאווה, בשונה ממחלות בגוף שהן בידי שמים...אני סובלת כ-15 שנה מדיכאון. מקבלת טיפולים הכי טובים ונלחמת להרגיש טוב וגם עובדת קשה על המידות ועל האמונה. פשוט עושה כל שביכולתי! יש תקופות של שיפור ותקופות של נסיגה.חוץ מההתמודדות עם הסבל של הדיכאון עצמו ושל חוסר היכולת להקים משפחה אני מתמודדת גם עם הסבל של נקיפות המצפון שאולי אני מביאה את זה על עצמי? לא עובדת מספיק על ענווה ואמונה. כמו שהרבה אומרים לי...
רציתי לשאול, מהי האמת? האם דיכאון הוא כמו כל מחלה שהשם גזר על האדם או ניסיון של עבודת המידות?ועוד שאלה, האם יכול להיות אדם שזה כל תיקונו בעולם הזה? לא להתחתן ולא ללדת ילדים אלא רק להילחם כל החיים במצבים נפשיים?

צר לי מאוד לקרוא על מצבך. בעזרת השם ייטב לך!

דיכאון קליני אינו נובע מגאווה, ואינך צריכה להרגיש אשמה בגללו. ההיפך הוא הנכון - הוספת אשמה רק תגביר את הדיכאון, שיש בו נטייה לשנאה עצמית. עליך להוסיף בלבך אהבה לעצמך - ולא להאשים עצמך או להאמין בהאשמות של אחרים - שלא עמדו בנסיונותיך ולא מבינים את גודל הקושי והצער שבו. אמרו חז"ל: אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.

עליך לבקש לאהוב את עצמך כפי שאת ברגע זה, ומכאן ואלך כל תוספת של אמונה וענווה הם רק מתנה. בונוס. אך לעולם אל תציבי תנאים לאהבה עצמית. אהבי את עצמך בראש ובראשונה ללא תנאים - כפי שהקב"ה אוהב אותך, שהרי הביא אותך לעולם הזה לפני שהיתה לך בחירה בין טוב לרע, ונתן לך את מתנת החיים.

הדיכאון הוא אכן כמו מחלה, אשר ניתן לשפר את תסמיניה על טיפול מתאים (טיפול רגשי, תזונה נכונה, כושר וכדו'),אך ניסיון זה נקבע בשמים. ראי קטע וידאו של הרב זמיר כהן בנושא, כאן.

עבודת המידות היא תוספת חיובית המועילה לשיפור החיים, אך אינה תחליף לטיפול בדיכאון.

איננו יודעים חשבונות שמים. ישנם אנשים שירדו לעולם הזה עם תיקון קשה של עקרות, ואחרים עם בעיות נפשיות שונות. אלו נקבעו לנשמה טרם ירידתה לעולם הזה, אך אינם מבטלים את תכליתה. גם לאנשים שסובלים מבעיות – יש הרבה נקודות של אור בחייהם, מצוות שבכוחם לקיים, ושכרם לעולם הבא הוא נצחי. אמרו חז"ל שגדולה מצווה אחת בצער יותר ממאה מצוות שלא בצער. הנסיונות הקשים מכפילים את שכרך הרוחני לנצח נצחים.

אולם דעי שמצבך יכול להשתנות לטובה. גם אנשים שסובלים מדיכאון מצאו פתרונות לחיים בריאים, הצליחו להקים משפחות טובות. לכן אל להתייאש, אלא להמשיך לחפש פתרונות ולהתחזק.

קראי בבקשה במאמרי "אל תתייאש".

בעז"ה תתחזקי ותזכי לשלווה ושמחה גם בעולם הזה.

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה