חדשות בריאות

ברית מילה בצל הקורונה: 9 תשובות על השאלות המציקות

מהי חשיבותה של מצוות ברית המילה, מדוע דווקא ביום השמיני, למה להכאיב לתינוק חסר ישע, וכיצד מלים תינוק בתקופת הקורונה, בלי לסכן אותו ואת המוהל? כל התשובות על השאלות שלא היה לכם את מי לשאול

(צילום אילוסטרציה: shutterstock)(צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אא

1. מה פשר המילה "ברית"?

דבר ראשון, חשוב לזכור שהמילה "ברית" לא קשורה לעצם החיתוך, אלא יותר לעניין של שניים שכורתים ברית, כמו בחתונה – בני הזוג כורתים ברית ביניהם: מהיום אנחנו זוג – סוג של חיבור נצחי.

כך הקב"ה: "וכרות עמו הברית", כרת ברית עם אברהם אבינו, שהחותם ברית קודש בבקשרו של האדם מעיד שהאדם הוא יהודי, שהוא מחובר לבורא עולם.

"לעשות ברית מילה ברוסיה הקומוניסטית זה 6 שנים בכלא" - אל תפספסו:

שלוש מצוות בתורה נקראו 'אות': ברית מילה, שבת ותפילין, וכולן מקשרות את האדם לבוראו בברית נצח.

לכן, בכל הדורות עם ישראל מסר נפש על מצוות ברית מילה. מצוות ברית מילה היא אחת המצוות הנשמרות ביותר בעם ישראל. גם בימים קשים ותחת איומי מוות מלו היהודים את ילדיהם.

בזמן אנטיוכוס המפורסם מנס חנוכה, אחת הגזירות שנגזרו על העם היה האיסור למול את התינוקות. מאוחר יותר, כאשר הרומאים שלטו בארץ ישראל, גם הם הטילו עונש מוות על מי שיעז למול את בנו.

אחד מרבני אותה התקופה, רבי נתן, תיאר את מאורעות אותם הימים במילים נרגשות:

"[נאמר בפסוק] לאוהבי ולשומרי מצוותי, אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנים [מוסרים] נפשם על המצוות.

"מה לך יוצא ל[ה]יהרג? על שמלתי את בני.

"מה לך יוצא ל[ה]ישרף? על שקראתי בתורה.

"מה לך יוצא ל[ה]יצלב? על שאכלתי המצה". (מכילתא יתרו)

העובדה שהיהודים סיכנו את חייהם על מצווה זו גרמה לכך שעד היום מצוות ברית מילה מקובלת ונפוצה כמעט בכל עם ישראל. בלשונו של התלמוד (מסכת שבת ק"ל, ע"א): "כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם".

2. מה חשיבותה של מצוות ברית מילה?

סימן שלם ייעד השולחן-ערוך, כדי לבאר ולהדגיש שמצוות ברית מילה היא המצווה החשובה שבכל המצוות המעשיות. בדרך כלל, כל סימן בשולחן-ערוך כולל סעיפים רבים, אבל בסימן ר"ס בחלק יורה דעה ישנו סעיף אחד בלבד (שו"ע יו"ד רס א), שכל כולו נועד להדגיש את מעלתה של המילה. וכך הוא לשונו : "מצוות עשה לאב למול את בנו, וגדולה מצווה זו משאר מצוות עשה".

המשנה (נדרים ל"א ע"ב) מאריכה במעלת וגודל המצוה השקולה כנגד המצוות כולם: "גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות - גדולה מילה הדוחה את השבת - גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה - גדולה מילה שדוחה את הנגעים - גדולה מילה שאברהם אבינו נקרא בה שלם". ובפירוש הרמב"ם על דברי המשנה "גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות": "שלש עשרה בריתות, הם מילת "ברית" ו"בריתי" הנכפלים במצות השם יתברך לאברהם אבינו בברית מילה במעמד אחד בפני עצמו (בראשית יז), ואלו הן:

א) "ואתנה בריתי ביני ובינך".

ב) "אני הנה בריתי אתך".

ג) "והקימותי את בריתי ביני וביניך".

ד) "לברית עולם".

ה) "ואתה את בריתי תשמור".

ו) "זאת בריתי אשר תשמרו".

ז) "והיה לאות ברית ביני וביניכם".

ח) "והיתה בריתי בבשרכם".

ט) "לברית עולם".

י) "את בריתי הפר".

יא) "והקימותי את בריתי אתו".

יב) "לברית עולם".

יג) "ואת בריתי אקים את יצחק".

הנה אלו י"ג בריתות נכפלו בזה הדיבור, ואז נסתלק ממנו הדיבור, כמו שאמר אחר כך: "ויכל לדבר אתו ויעל אלוקים מעל אברהם".

המדרש בילקוט שמעוני (בראשית רמז רמב) משווה את ברית המילה לקורבן מועט וכותב "שכל מי שהוא מגיש את בנו למילה, כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי המזבח" טעם זה מופיע גם בדברי רבי חסדאי קרקש ‏(אור השם ב', ו') שכותב כי הברית תייחד את הנולד באות ברית הקודש ושייחשב הדבר כאילו הקריבו מדמו ומבשרו. לפי השוואה זו הטור (יורה דעה, סימן רסו) כתב שהמנהג הוא שאבי הבן יעמוד לצד המוהל להודיע שהוא שלוחו כעין בדיני קורבן בהם אדם עומד על גבי קורבנו.

3. למה לעשות מום לאדם?

האם נותנים כאן מום באדם?

ביחס למצוות המילה, לכאורה יש לשאול שאלה צודקת, מדוע עלינו להתערב ולפעול כנגד הטבע, אם בדרך הטבע יש לנו ערלה, מדוע שלא תשאר? ואם הערלה היא מיותרת ומאוסה, והקב"ה לא מעוניין בקיומה, מדוע הוא ברא אותה?

שאלה זו כבר נזכרה במדרש תנחומא (תזריע ה'), וכך מובא שם: "שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא: 'אם הקב"ה רוצה במילה, למה אין הוולד יוצא מהול ממעי אמו?' וכן בתלמוד במסכת בבא בתרא (ב"ב י, א) שאל אותו טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא שאלה דומה, וכך שאל: 'אם אלהיכם אוהב עניים הוא, שהרי ציווה לתת להם צדקה, מדוע אינו מפרנסם בעצמו?' וענה לו ר' עקיבא: 'כדי שנזכה אנחנו לקיים את המצווה'. כלומר, ודאי שהקב"ה יכול לפרנס את העניים, אלא שבכוונה ברא הקב"ה את עולמו חסר, בכדי שנהיה אנחנו שותפים בתיקונו. וכן בעניין הערלה, ודאי שיכול היה הקב"ה לברוא את האדם מהול ללא ערלה וללא יצרים רעים, אך לא זו היתה הכוונה בבריאת האדם בצלם אלהים. הכוונה היתה שהאדם יהיה שותף עם הקב"ה בבנין העולם, ולכן השאיר הבורא את העולם חסר ולא גמור, כדי שאנחנו נשלימו. וכדי להשלימו צריך גם לעשות מעשים טובים כצדקה, וגם להסיר את הנטיות השליליות שבטבע האדם.

הערלה מסמלת את הצדדים הרעים שבטבע האדם. הערלה, שהיא עור שאין לגוף שום צורך בו - מבטאת את המותרות, את התאווה החולפת שמשאירה אחריה טעם רע, שהיא היפוכה של האהבה - יסוד החיים. בהסרת הערלה מתחיל תהליך הזדככותו של היהודי, ועם תחילת התהליך הזה נכרתת ברית בין הרך הנולד ובין העם העתיק ההולך ומזדכך ומיטהר, ויחד עימו נטהר העולם כולו.

זהו ההסבר הפנימי להורדת העורלה. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת שהקב"ה ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו בלי עורלה. לאחר שאכל מעץ הדעת והתלכלך בחטא – גם מבחינה פיזית נוצרה העורלה, שזה סוג של גידול מיוחד, וכשמלים את הילד – לא פוגמים אותו, אלא להיפך, מחזירים אותו לצורה של האדם המקורי.

לכן הרב חיים ויטאל בספרו "עץ הדעת טוב" מסביר את הפסוק: "לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם" כך – שבתחילה עם ישראל השתעבדו ב-4 הגלויות שנמשלו לחיות, ולאחר מכן בגלות ישמעאל שעושה ברית מילה, ועל כן נחשב אדם.

כי אלה שלא עושים ברית מילה - אין להם צורה של אדם. לכן על פי המבט הרוחני, אין להם צורה של אדם. בני ישמעאל, שעושים ברית מילה, עליהם נאמר: "בקום עלינו אדם". שאם לא שהקב"ה היה איתנו "אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו".

שם כותב הרב חיים ויטאל שגלות ישמעאל תהיה הגלות האחרונה לפני ביאת המשיח. כל זמן שלא רואים שעם ישראל סובל מהאיסלאם ולא מהנצרות – עדיין לא הגענו לתחנה הסופית לפני ביאת המשיח.

חשוב לצייןכי כשהרב חיים ויטאל כתב את הדברים - היה זה בזמן גירוש ספרד, כשהאינקוויזיציה היתה שורפת יהודים, והמוסלמים קיבלו את היהודים בזרועות פתוחות. אבל הוא אומר שעוד יבוא יום ויתהפך הגלגל והמוסלמים יטבחו יהודים, בגלות ישמעאל – זה הזמן שלפני ביאת המשיח, זו התחנה הסופית..

כלומר, השלמת הצורה של האדם היא דווקא על ידי ברית מילה.

מדוע מכאיבים לתינוק בן 8 ימים?

מרגש: ברית מילה סודית בלב אזור עוין

4. מה התועלת הבריאותית במילה?

יש כלל, שכל מצווה, הקב"ה סידר שתהיה לה תועלת רוחנית גם בעולם הזה.

בספר "המהפך" 4 מציין הרב זמיר כהן כי בשנים האחרונות פורסמו שלל מחקרים רפואיים המונים את היתרונות שבמילה – מחקרים אשר גרמו לארגונים מוכרים כמו מחלקת הבריאות של ארה"ב והאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים לצאת בהצהרות רשמיות וליידע את ציבור ההורים ביתרונות הבריאותיות שבמילה.

7 מחלות קשות: סרטן, איידס, הרפס, נגיף הפפילומה האנושי, סיפיליס, פימוזיס ודלקת בדרכי השתן - שהאדם שהוא נימול המחלות האלה כמעט לא פוגעות בו.  הווירוס של ה-HIV מתחבר בקלות לעור של העורלה, אך לא מתחבר בקלות לעור של העטרה. מי שנימול – הסיכון שלו להידבק באיידס הוא כמעט 73% פחות מהסיכון של אדם שלא נימול.

בספר המהפך מצויינים המחקרים כולל מקורותיהם, וכן ציטוט ההנחיות החדשות בארה"ב, שמורים לאזרחים לבצע ברית מילה. כך קובע המרכז לבקרת מחלות האמריקני: התועלת בברית מילה עולה על הסיכון, וביצוע ברית מילה עוזר למניעת הדבקה במחלות מין ובאיידס, ועשוי למנוע כ-300,000 מקרי מוות בשנה.

באפריקה, כמה משלחות הגיעו לארץ ולקחו איתם מוהלים, כדי שילמדו אותם איך למול את האוכלוסייה, במקומות בהם המחלות הללו מפילות שם חללים.

(צילום אילוסטרציה: shutterstock)(צילום אילוסטרציה: shutterstock)

5. האם למול בתקופת הקורונה?

גם בתקופת הקורונה צריך למול כרגיל. המוהלים קיבלו הנחיות כיצד למול בלי שום סיכון למוהל ולילד.

משרד הבריאות הוציא הנחיות מסודרות וברורות למילה בתקופת הקורונה. להנחיות המלאות, לחצו כאן.

מדוע עושים ברית מילה, והאם צריך לחשוש למול בימי הקורונה? הרב זמיר כהן עם כל התשובות:

המוהל הרב מחפוד בכאב: אנשים מבטלים בריתות בימי הקורונה

איה קרמרמן: הרגשתי שמסרתי את בני לעולה

6. איך בוחרים מוהל?

על פי ההלכה, ישנם שני מרכיבים עיקריים לבחירת המוהל, האחד - שהמוהל יהיה מקצועי, וידע כיצד לבצע את המילה בצורה אחראית, ללא שום סיכונים. והשני - שיהיה אדם טוב וצדיק, שהרי המילה היא המצווה הראשונה שהרך הנימול מקיים, וראוי שמצווה חשובה זו תעשה על ידי אדם טוב וצדיק, שהכל הולך אחר ההתחלה (רמ"א יו"ד רסד, א). ברוך ה', ישנם מוהלים רבים שעונים על שתי הדרישות הללו, אך חשוב לדעת, שמבחינה עקרונית, אם לא נמצא מוהל שהוא גם ידוע כאדם טוב וצדיק וגם יודע היטב את מלאכתו, עדיף לבחור במוהל מומחה אע"פ שאינו מפורסם בצידקותו. מפני שראשית כל יש לדאוג שלא תהיה שום סכנה לילד, ורק אחר כך אפשר לחשוב על הידורי מצווה, כמדרגתו הרוחנית של המוהל.

7. כמה כסף לשלם למוהל?

חשוב להבין כי מבחינה הלכתית אין למוהל לבקש תשלום על המילה, וזאת מפני שהמילה היא מצווה, ואין לבקש כסף עבור עשיית מצוות, ואכן יש מוהלים רבים שאינם מוכנים לקבל אף תמורה עבור טרחתם.  

עם זאת, בספר "ערוך השולחן" (יו"ד רסא, ו) מבואר כי בתקופתו היתה עיר גדולה אחת, שהיו בה אנשים מרובים ומוהלים מועטים, והמוהלים סרבו למול, מפני שלא יכלו ללכת בכל יום לערוך כמה בריתות ויחד עם זה לעבוד בעבודה אחרת ולפרנס את בני משפחתם. מסיבה זו הוחלט שכל אדם שמזמין מוהל – עליו לשלם לו סך מסויים, זאת כדי שיוכל להמשיך למול את בני ישראל, ולא ייאלץ להפסיק למול ולחפש עבודה אחרת.

בתקופתנו אין תקנה קבועה כמה צריך לשלם למוהל, ויחד עם זה, ברור לנו שאם המוהל לא יקבל תשלום, הוא לא יוכל להמשיך ולמול, מפני שיאלץ לחפש מקור פרנסה אחר. מסיבה זו אין המוהל נוקב במחיר, כיוון שאין לבקש תשלום על מצוות, ועל כן יש לסכם מלכתחילה, עוד לפני הברית, את סכום התשלום שישלמו למוהל. ואם המוהל ידרוש סכום שלדעת ההורים גבוה מידי, יוכלו לחפש מוהל אחר. ואם לא ימצאו, סימן הוא שהסכום שהמוהל ביקש אינו גבוה.

8. מדוע מלים דווקא ביום השמיני?

התורה מצווה כי ברית המילה תערך ביום השמיני- "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ", והמפרשים מצאו טעמים רבים למילת הבן דווקא ביום השמיני.

א) המדרש (ויקרא רבה כ"ז, א') מסביר טעם רוחני שעל התינוק לעבור קודם את קדושת השבת לפני שיתקדש בברית המילה "ר' לוי אמר משל למלך שגזר ואמר כל אכסנאין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרונא תחילה כך אמר הקדוש ברוך הוא לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת שאין ז' ימים בלא שבת ואין מילה בלא שבת".

ב) הסבר נוסף מובא בדברי המדרש (פרשת כי תצא) המסביר "ולמה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקב"ה רחמים עליו, להמתין לו עד שיהא בו כוחו". באותו האופן, הרמב"ם (חלק ג', מ"ט) מסביר כי המילה נקבעה ביום השמיני משום שרק לאחר שבעת ימים הילד יוצא מדין נפל והופך לחי קבוע.

ג) המהר"ל (תפארת ישראל ב') מסביר כי ברית המילה נעשית ביום השמיני משום שמספר זה מסמל את הממד שמעל הטבע. לשיטתו, בעוד המספר שבע מסמל את העולם הזה, בין בימות השבוע ובין בשמיטה, המספר שמונה מתאר את המציאות הרוחנית שמעל העולם הזה. באותו האופן, בברית המילה אנו מצווים להעלות את הילד מעל לגופניות הטבעית שלו אל השלמות הרוחנית ואת העלאה זו יש לעשות ביום השמיני המתאים למצב שמעל לטבע.

כהמשך להסבר המדרש, ניתן למצוא גם ביסוס מדעי לטענה זו. ד"ר אילה אברהמוב במאמרה "בעיות קרישה ודימום ביילוד" כותבת: "מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים "גורמי קרישה" או "פקטורי קרישה". גורמים אלה מסומנים במספרים רומיים מ 1-13 והם מפעילים זה את זה בשרשרת (בעזרת אנזימים) עד לקבלת הקריש היציב הנקרא פיברין. בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית. בדר היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה. באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש הוא הולך ומתבגר, ותפקודיו משתפרים, ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה, ומניעת דמם".

יתרה מכך, ממחקר שהתפרסם בניו יורק בשנת 1953 עולה, כי בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת לאורך כל חיי האדם (100%) הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110%. כלומר, ביום השמיני, ורק ביום השמיני מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את האדם לאורך כל חייו. (מובא בספר 'השם הווה', י' מרוז, עמ' 61)

9. לא עשינו ברית מילה ביום השמיני. האם למול עכשיו?

אבל גם אם יש מצב כזה שהילד לא נימול – ודאי שיש להזדרז כמה שיותר מהר למול את הילד, שזו אחת המצוות הגדולות שיש לנו ביהדות.

מי צריך להיות הסנדק בברית? ומהי המשמעות של מוהל ירא שמים? ומדוע מזמינה מלכת אנגליה מוהל מנוסה למול את בני משפחתה? 5 דקות מרתקות עם הרב זמיר כהן:

תגיות:ברית מילהקורונה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה