x
הרב בועז שלום

אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני - הרב בועז שלום: פרשת מקץ

הרב בועז שלום

שר המשקים אומר על יוסף "נער עברי עבד" ובכך מזכירו לגנאי לפני פרעה. מה המטרה? מדוע נקבעה הלכה כבית הלל הגם שבית שמאי היו חריפים ומפולפלים מהם? וכיצד נושפע מדברי גנאי על זולתנו, כשיתברר שהדברים לא היו נכונים? ומדוע גזרו היוונים שנכתוב על קרן השור "אין לכם חלק באלקי ישראל"?