x
הרב יצחק גלר

בית משוגעים

הרב יצחק גלר

ממי אנחנו מחפשים כבוד? ממשוגעים או מנבונים? הרב יצחק גלר מביא משל מנשיא ארצות הברית שהגיע לבית משוגעים ומוסר השכל שלומדים מסיפור.