x
הרב יצחק גלר

סוס מכאן

הרב יצחק גלר

כיצד תגיב אם תראה יום אחד שמול חנותך המצליחה פתחו עסק דומה לשלך? הרב יצחק גלר בסיפור משעשע ומחזק המבאר את המושג התלמודי (יומא ל"ח) "אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו ואפילו כמלא נימה"