x
הרב בועז שלום

מצוה הופכת לטבע שני - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

מצוה ההופכת לטבע שני – טובה או מגונה? - העידותי בכם את השמים ואת הארץ – כמו שהם לא משנים פעולתם – כך נדרש מאתנו. אבל לנו הרי יש יצרים ונסיונות? צדיקים יצר הטוב שופטן, ורשעים יצר הרע שופטן, מה המשמעות? "קרבה אל נפשי גאלה" מה ביאר הבעש"ט על הגאולה הפרטית?