x
הרב בועז שלום

הדרך לקנין התורה - פרשת במדבר - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

חז"ל אומרים שהתורה ניתנה במדבר, באש, ובמים. מה מרמז הדבר? רבי יוחנן זכה לשמוע מלאך שמבשר שעתיד לצאת ממנו אדם גדול, אילפא חבירו לא שמע, מדוע? רבי יוסי בן קיסמא מוותר על אלפי אלפים דינרי זהב ואינו דר אלא במקום תורה, מדוע שלא יקים בכסף שם מקום תורה?