x
הרב הרצל חודר

פלאי בראשית - חלק כ"ב - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הקידוש בעמידה כעדים של המעידים על בריאת העולם המיים ביין, המלח בלחם וכל הרמזים כל זה ועוד במילה "בראשית".