x
הרב עמנואל מזרחי

רבי שמעון בר יוחאי גדולי ישראל בשבחו של רשב"י

הרב עמנואל מזרחי

זכותו של הצדיק כהגנה לעולם כולו. הרב עמנואל מזרחי על גדולתו ותפארתו של רשב"י הקדוש, אשר נמשל כמשה רבינו ע"ה, ועל דבריו הנוגעים לפיטום הקטורת, סגולתה ומעלתה.