x
הרב בועז שלום

מצוות השם חגיגה הן לנו - פרשת בא

הרב בועז שלום

פרעה מסרב לשלוח את הילדים והנשים, ומשה מתעקש, מדוע? מה ענה האב לבנו ששאל מדוע איננו הולכים לים בשבת – כמו השכנים? ומה יש ללמוד מהעבד הסכל של מרתה בת בייתוס? ומה עשתה האשה גיבורת הרוח כשהציעו לעזור לה מכסף של חילול שבת?