x
הרב מנחם מקובר

סודם של ארבעת המינים

הרב מנחם מקובר

מהו מקום קיומה העיקרי של ארבעת המינים ומדוע? מהו הקשר בין שבעת המינים וביכורים לארבעת המינים? מהו סוד החיבור המופלא של ארבעת המינים? כל הסודות והטעמים.