x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך כותבים צוואה?

הרב זמיר כהן

מתי נכון לאדם לערוך צוואה? איך יעשה זאת ואצל מי? הרב זמיר כהן עם כל מה שחשוב לדעת על כתיבת הצוואה

(אורך 4:43)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,160 --> 00:00:01,650
,שלום לרב זמיר כהן"

2
00:00:02,100 --> 00:00:06,250
,אני מתקרב לגיל 70"
.ומתלבט איך לערוך צוואה בחיים

3
00:00:06,490 --> 00:00:09,140
?ואם כן, איך לעשות זאת ואצל מי"

4
00:00:09,780 --> 00:00:12,280
תודה לאל, כל ילדיי"
,די מסודרים כלכלית

5
00:00:12,330 --> 00:00:16,330
ולפעמים עוברת בי מחשבה"
.להקדיש את כל נכסיי לצדקה

6
00:00:16,650 --> 00:00:18,050
."אשמח לקבל עצה"

7
00:00:18,800 --> 00:00:22,590
ראשית, הדבר הנכון ביותר
.הוא כן לערוך צוואה מחיים

8
00:00:23,340 --> 00:00:26,950
זה חוסך הרבה מחלוקות
,בין האחים לאחר הפטירה

9
00:00:27,250 --> 00:00:29,590
.כשכל אחד בטוח שמגיע לו יותר

10
00:00:29,720 --> 00:00:33,930
בפרט אם אחד האחים טיפל
,בהורים הזקנים לעת זקנה יותר מאחרים

11
00:00:33,950 --> 00:00:35,710
.אז הוא גם מרגיש שמגיע לו יותר

12
00:00:35,740 --> 00:00:41,400
וכולם יודעים כמה משפחות שהאחים והאחיות
,היו מאוחדים ואוהבים בלב ונפש

13
00:00:41,440 --> 00:00:44,990
אחרי שההורים נפטרו מהעולם
,הפכו להיות אויבים

14
00:00:45,000 --> 00:00:48,320
.רק בגלל ענייני ירושה
.מסוכסכים, לא מדברים

15
00:00:48,850 --> 00:00:52,760
לכן אדם שאוהב את ילדיו
.שיכתוב צוואה מחיים

16
00:00:53,220 --> 00:00:55,380
אבל את הצוואה
.שלא יעשה אצל עורך דין

17
00:00:55,390 --> 00:00:58,480
.לא כל העורכי דין בקיאים בהלכות

18
00:00:58,530 --> 00:01:02,570
.וגם על פי ההלכה, יכול לפנות לבית דין
.יש בתי דין בכל הארץ

19
00:01:02,790 --> 00:01:07,420
,בית הדין האזורי בתל אביב
.יש בית הדין האזורי בירושלים, בבאר שבע

20
00:01:07,900 --> 00:01:09,510
.יש בתי דין אזוריים

21
00:01:09,540 --> 00:01:12,220
,אנשים לא יודעים את זה
.שאפשר לערוך צוואה בבית דין

22
00:01:12,500 --> 00:01:14,690
,זה עולה כמה מאות שקלים
.אולי 400 שקל

23
00:01:14,740 --> 00:01:18,330
מודיע: "אני רוצה שיקבעו לי תור
."לכתוב צוואה

24
00:01:18,530 --> 00:01:20,190
.וכותבים לו צוואה על פי ההלכה

25
00:01:20,200 --> 00:01:24,720
אני אתן דוגמה לצוואה
,שיכולה לתפוס על פי החוק

26
00:01:24,740 --> 00:01:26,820
.ועל פי ההלכה היא לא תופסת בכלל

27
00:01:27,050 --> 00:01:31,180
,אם האחים מתחלקים לפי הצוואה הזאת
.זה גזל בידם, עד כי כך

28
00:01:33,410 --> 00:01:39,540
,על פי ההלכה, האדם כשהוא חי
.יכול לעשות בכספו כרצונו

29
00:01:40,150 --> 00:01:43,190
.לאחר שהוא מת, הכסף לא שלו

30
00:01:43,590 --> 00:01:45,430
.היורשים ירשו את זה אוטומטית

31
00:01:45,910 --> 00:01:50,120
אם הוא כותב בצוואה
,"אני מצווה לאחר מותי לתת לילדיי"

32
00:01:50,150 --> 00:01:52,670
כמו שיש הרבה עורכי דין
,שמנסחים בצורה כזו

33
00:01:52,940 --> 00:01:55,330
."ש"אני מצווה לאחר מותי לתת לילדיי

34
00:01:55,360 --> 00:01:56,830
.זו צוואה שהיא לא תופסת בהלכה

35
00:01:56,880 --> 00:01:57,960
?מה זה לאחר מותך

36
00:01:58,310 --> 00:02:02,890
ברגע שהוא מת הירושה אוטומטית
,יורדת לילדים על פי החוקים של התורה

37
00:02:02,910 --> 00:02:04,170
.על פי הכללים של התורה

38
00:02:04,580 --> 00:02:06,010
,אם הוא לא קבע מראש

39
00:02:06,560 --> 00:02:10,090
,על פי חוקי התורה
.הבכור צריך לקבל כפול, למשל

40
00:02:10,270 --> 00:02:11,520
.יש הלכות באיזו צורה

41
00:02:11,570 --> 00:02:13,300
?אתה רוצה לחלק בצורה שונה

42
00:02:13,850 --> 00:02:18,870
,צריך לנסח בצוואה שלפני הפטירה
,אפילו דקה לפני המוות

43
00:02:19,010 --> 00:02:21,610
.שאז הצוואה תחול

44
00:02:22,110 --> 00:02:25,200
.ואז עד יום מותו הכסף שלו

45
00:02:25,340 --> 00:02:28,080
.דקה לפני שהוא נפטר הצוואה חלה

46
00:02:28,320 --> 00:02:29,810
,אז אם עושים את זה בבית דין

47
00:02:29,850 --> 00:02:34,610
הצוואה תקפה גם על פי ההלכה
.וגם על פי חוקי המדינה

48
00:02:34,950 --> 00:02:39,050
יש גם טעות להורים שמהחיים
.כבר נותנים מתנה לילדים את הכול

49
00:02:39,080 --> 00:02:42,140
מחלקים: הדירה הזאת רושמים
,על השם של הילד הזה

50
00:02:42,280 --> 00:02:44,460
.הדירה ההיא על שם הילד ההוא

51
00:02:45,010 --> 00:02:49,040
ומה שקורה, שאחרי שהילדים קיבלו
,את כל הכסף של ההורים מחיים

52
00:02:49,350 --> 00:02:53,240
לא ברור שכשההורים יצטרכו אותם
.הם יבואו לעזור להם

53
00:02:53,610 --> 00:02:59,410
יש כזה כלל שאבא אחד או אימא אחת
,יכולים לגדל עשרה ילדים

54
00:02:59,450 --> 00:03:02,740
.ועשרה ילדים לא יכולים לטפל או לגדל

55
00:03:03,280 --> 00:03:05,800
.הם יכולים, אבל כל אחד טרוד בעיסוקים שלו

56
00:03:06,100 --> 00:03:08,560
.לכן זו טעות לחלק את כל הכסף מחיים

57
00:03:08,790 --> 00:03:10,120
.תשמור, הכול יהיה שלך

58
00:03:10,150 --> 00:03:12,770
,אתה רוצה, תעזור לילד הזה
.תעזור לילד ההוא

59
00:03:12,790 --> 00:03:14,640
.אבל עיקר הרכוש יישאר שלך

60
00:03:15,430 --> 00:03:16,930
.ועושים צוואה בבית הדין

61
00:03:16,960 --> 00:03:18,360
,זה דבר שהוא נכון וטוב

62
00:03:18,410 --> 00:03:23,950
מונע הרבה מחלוקות וסכסוכים
.לאחר הפטירה של האדם מן העולם

63
00:03:24,360 --> 00:03:27,020
,לגבי השאלה האם לחלק את הכול לצדקה

64
00:03:27,840 --> 00:03:32,020
,אם הילדים נזקקים
.אז צריך להקדים את הילדים

65
00:03:32,510 --> 00:03:36,430
למה לתת לצדקה חיצונית
?ולא לתת צדקה לילדים

66
00:03:36,470 --> 00:03:40,090
,אם הילד אין לו בית, אין לו דירה
?אז למה שההורה ייתן את זה לצדקה לאחרים

67
00:03:40,110 --> 00:03:42,750
.שיעזור לילדים שלו
."עניי עירך קודמים"

68
00:03:43,270 --> 00:03:45,350
.מבשרך אל תתעלם", כתוב בפסוק"

69
00:03:45,660 --> 00:03:49,810
,אבל אם הילדים מבוססים, מסודרים
,כל אחד יש לו דירה, יש לו פרנסה טובה

70
00:03:51,100 --> 00:03:53,170
.הנפטר יכול לדאוג לעצמו

71
00:03:53,190 --> 00:03:56,550
.יכול לומר: "אתם מסודרים
.אני רוצה לדאוג לעולם הבא שלי

72
00:03:56,680 --> 00:03:59,520
"אני רוצה לתת את זה לצדקה"
.למטרה שנראית לו

73
00:03:59,860 --> 00:04:05,570
אבל עדיין, גם כשהילדים מסודרים
,והוא רוצה לדאוג לעצמו לחיי העולם הבא

74
00:04:05,750 --> 00:04:08,610
ההנהגה הנכונה היא לא לקפח
.את הילדים לחלוטין

75
00:04:08,640 --> 00:04:11,190
בכל זאת חלק מהירושה
,כן להשאיר לילדים

76
00:04:11,410 --> 00:04:13,700
.שגם הם ירגישו טוב שקיבלו מהירושה

77
00:04:13,910 --> 00:04:16,760
,שיתייעץ עם תלמידי חכמים לפי המצב

78
00:04:17,400 --> 00:04:19,860
.כמה לתת, למי לתת, איך לעשות את זה

79
00:04:20,070 --> 00:04:25,140
אבל גם כשהילדים מסודרים, שלא לאכזב אותם
.לאחר הפטירה שלא קיבלו שום דבר

80
00:04:25,370 --> 00:04:26,720
,אבל ודאי שאם הם מסודרים

81
00:04:26,750 --> 00:04:30,360
זכותו של האדם לדאוג לעצמו
.לחיי העולם הבא

82
00:04:30,560 --> 00:04:35,420
כשיבוא לשם, יש לו את הירושה שהוא נתן
למטרות של צדקה

83
00:04:35,440 --> 00:04:39,430
לעזור למי שבאמת נראה לו לעזור
.לפי הצורך