x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מי קובע את תוחלת החיים?

הרב זמיר כהן

מצד אחד הקב"ה קובע כמה זמן נחיה בעולם הזה, ומצד שני הרפואה המודרנית האריכה את תוחלת החיים - איך זה מסתדר? הרב זמיר כהן מסביר

(אורך 2:04)

תמלול ההרצאה

1
00:00:24,368 --> 00:00:26,734
בתורה כתוב: "ורפא ירפא",

2
00:00:26,744 --> 00:00:30,650
אומרים חז"ל: "מכאן שניתנה רשות
לרופא לרפאות".

3
00:00:31,140 --> 00:00:34,390
כלומר, אם לא שהתורה הייתה אומרת
לרופא תרפא,

4
00:00:34,418 --> 00:00:37,414
ההיגיון היה אומר: אם אלוקים עשה
את האדם הזה חולה,

5
00:00:37,624 --> 00:00:39,006
איך אתה מתערב לו ומנסה...?

6
00:00:39,024 --> 00:00:40,612
אם אלוקים רוצה - שהוא ירפא.

7
00:00:41,022 --> 00:00:45,090
אבל הפירוש, אומר הרמב"ן,
שהקב"ה אומר לרופא:

8
00:00:45,100 --> 00:00:49,524
אני בראתי את העולם בצורה כזו
שהאדם הזה, התיקון שלו להיות חולה,

9
00:00:49,544 --> 00:00:51,350
וחלק מהתיקון שאתה תרפא אותו.

10
00:00:51,364 --> 00:00:54,122
נתתי לך את החוכמה ואת התבונה שאת תטפל.

11
00:00:54,142 --> 00:00:57,010
אגב, זה עונה על שאלה,
לפעמים אנשים הולכים לרופא,

12
00:00:57,020 --> 00:00:59,868
קיבלו תרופה ולא לקחו את התרופה,
ובכל זאת הבריאו.

13
00:00:59,886 --> 00:01:02,490
עד עכשיו היה חולה,
יצא מהרופא - פתאום הבריא.

14
00:01:02,782 --> 00:01:06,400
כי התיקון שלו היה עצם זה שהוא הלך,
דבר שהרבה יכולים להעיד עליו.

15
00:01:06,420 --> 00:01:09,642
גם בעניין הזה,
שכשרואים שתוחלת החיים גדלה

16
00:01:09,660 --> 00:01:12,288
בזכות ההתקדמות הרפואית, החידושים,

17
00:01:12,316 --> 00:01:16,274
כל זה חוכמה שהקב"ה נותן לבני אדם
כדי לקדם את העניין.

18
00:01:16,682 --> 00:01:19,846
ואין ספק שכמו שרואים בעולם
תהליכים מדיניים שונים,

19
00:01:19,854 --> 00:01:21,486
של האסלאם שנעשה גוש,

20
00:01:21,498 --> 00:01:23,416
הנצרות שלאט לאט מרימה ראש,

21
00:01:23,434 --> 00:01:28,240
כמו שדיברנו בעבר שיבוא יום
שהנוצרים יימאס להם ויתאחדו ויקומו.

22
00:01:28,264 --> 00:01:31,916
ולאט לאט רואים איך העולם הולך
לפי כל התרחישים שבתנ"ך.

23
00:01:31,982 --> 00:01:34,516
גם העניין הזה, שתוחלת החיים
הולכת וגדלה,

24
00:01:34,522 --> 00:01:36,932
זה גם חלק מהתהליך של לקראת גאולה.

25
00:01:37,058 --> 00:01:40,008
כתוב שבזמן ביאת המשיח
אנשים בכלל לא ימותו.

26
00:01:40,280 --> 00:01:41,958
לא רק שתוחלת החיים תגדל,

27
00:01:41,980 --> 00:01:42,966
לא ימותו בכלל.

28
00:01:43,660 --> 00:01:47,168
"בלע המוות לנצח
ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים".

29
00:01:47,184 --> 00:01:50,248
אחרי תחיית המתים, כל מי שיקום
לא ימות יותר.