x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ממתי העובר נקרא אדם?

הרב זמיר כהן

ממתי הנשמה נכנסת באדם, האם בזמן ההפריה או בזמן הלידה? הרב זמיר כהן על הפלא העצום של התפתחות העובר

(אורך 4:16)

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,632 --> 00:00:15,681
רק לקראת סוף המאה ה-19
.גילו שבמוח האדם יש סוג של חשמל

2
00:00:15,730 --> 00:00:17,527
.המוח משדר גלים חשמליים

3
00:00:18,035 --> 00:00:23,000
.בעקבות הגילוי הזה המציאו את המוניטור
היום מחברים אלקטרודות לראש של האדם

4
00:00:23,209 --> 00:00:26,439
ומודדים את הגלים החשמליים
.שרואים שם על המסך

5
00:00:26,829 --> 00:00:32,400
,אם רואים קו ישר, יודעים שהאדם הזה מת
.המוח כבר לא משדר יותר גלים חשמליים

6
00:00:32,417 --> 00:00:32,973
.הוא מת

7
00:00:33,451 --> 00:00:38,150
אבל פעם לא ידעו ממתי המוח של העובר
.משדר גלים חשמליים

8
00:00:38,766 --> 00:00:41,957
,בדורות האחרונים
,ממש בעשרות השנים האחרונות

9
00:00:42,273 --> 00:00:45,084
,מנסים יותר ויותר לחקור
,מגלים כלים חדשים

10
00:00:45,102 --> 00:00:46,388
.ממציאים דברים חדשים

11
00:00:46,948 --> 00:00:51,315
והנה, מתברר שמשנה מפורשת
שמופיעה אצלנו במסכת נידה

12
00:00:51,596 --> 00:00:54,173
.התגלתה היום עם הכלים הכי משוכללים שיש

13
00:00:54,694 --> 00:00:59,460
...המשנה אומרת כך: אישה יולדת או מפילה
כשהיה בית המקדש קיים

14
00:00:59,545 --> 00:01:00,963
.היו דיני טומאה וטהרה

15
00:01:01,203 --> 00:01:03,732
היום זה הלכות טהרת המשפחה
,כמו בדיני נידה

16
00:01:04,109 --> 00:01:07,254
אבל אז היו דיני טומאה וטהרה
.שהיו להם כמה וכמה השלכות

17
00:01:07,978 --> 00:01:11,871
,אם ההפלה נחשבת כלידה
כל הדינים של יולדת

18
00:01:11,918 --> 00:01:13,380
.חלים גם על אישה שהפילה

19
00:01:13,832 --> 00:01:15,580
,הפלה טבעית, קורה שעובר נופל

20
00:01:15,962 --> 00:01:18,113
?ממתי היא נחשבת כמו יולדת

21
00:01:18,284 --> 00:01:22,940
אומרת המשנה: עד יום ה-40 להפריה
,היא לא נחשבת יולדת

22
00:01:23,100 --> 00:01:27,213
,כי היצור הזה שנפל ממנה
,אותו עובר שנפל ממנה

23
00:01:27,467 --> 00:01:29,338
.אין לו עדיין שם של אדם

24
00:01:29,660 --> 00:01:31,847
נכון, יש בו רוחניות
.כבר משלושת הימים הראשונים

25
00:01:32,119 --> 00:01:37,143
,יש סיפור בגמרא שאנטונינוס, היה קיסר רומא
:והוא שאל את רבי יהודה הנשיא

26
00:01:37,360 --> 00:01:39,617
?ממתי הנשמה נכנסת בעובר

27
00:01:39,959 --> 00:01:42,934
?האם בזמן ההפריה או בזמן הלידה

28
00:01:43,637 --> 00:01:48,657
בשר שניקח ונניח אותו על השולחן
,במשך שלושה ימים, סתם חתיכת בשר

29
00:01:48,805 --> 00:01:49,480
?מה יקרה לה

30
00:01:49,853 --> 00:01:50,840
.תירקב לחלוטין

31
00:01:51,375 --> 00:01:56,489
,הביצית המופרית שנמצאת ברחם של האימא
.היא כבר לא חלק מהגוף של האימא

32
00:01:56,805 --> 00:01:59,414
?אם אין לה נשמה, איך היא לא נרקבת

33
00:02:00,349 --> 00:02:03,939
בספר "עץ חיים" אומר האר"י ז"ל
- שבימים הראשונים

34
00:02:04,255 --> 00:02:09,457
בכל יום יש שישה ניצוצות של נשמה
.שנכנסים בעובר

35
00:02:09,861 --> 00:02:15,984
,נמצא שלאחר שלושה ימים מתחילת ההיריון
.העובר כבר נקרא חי - גימטרייה 18

36
00:02:16,232 --> 00:02:18,170
.אבל שם של אדם עדיין אין לו

37
00:02:18,655 --> 00:02:20,520
מיום הארבעים ואחד והלאה

38
00:02:20,766 --> 00:02:22,733
.יש לאישה הזו דין של יולדת

39
00:02:23,379 --> 00:02:28,899
,המשנה הזו שתפסה את יום הארבעים
,תמיד נתפסה כמין מסורת כזאת שקיבלו חז"ל

40
00:02:29,198 --> 00:02:31,996
,אז מי שמאמין לתורה קיבל
.מי שלא מאמין - לא קיבל

41
00:02:32,380 --> 00:02:35,319
אבל נקריא כאן מדבריו
של פרופסור דיויד ליגר

42
00:02:35,475 --> 00:02:38,419
,מהאוניברסיטה המרכזית של וושינגטון
:והוא כותב כך

43
00:02:50,764 --> 00:02:52,684
?בעבר, מי חלם לחקור דבר כזה

44
00:02:52,991 --> 00:02:56,177
יום הארבעים להיריון, הגודל של העובר
,הוא כמו שעועית

45
00:02:56,495 --> 00:02:58,679
,המוח שלו כמו ראש של סיכה

46
00:02:59,053 --> 00:03:02,995
מי חשב פעם שאתה יכול למדוד
,גלים חשמליים של עובר בגיל הזה

47
00:03:03,012 --> 00:03:03,670
?ביום הארבעים

48
00:03:04,384 --> 00:03:05,980
,הם מציינים בסביבות יום הארבעים

49
00:03:06,308 --> 00:03:08,590
.וחז"ל אומרים: ביום הארבעים עצמו

50
00:03:09,280 --> 00:03:12,905
אגב, לכן ביהדות אישה יולדת
."נקראת בשם "אם

51
00:03:13,170 --> 00:03:16,232
.זה בא לרמז, מה הגימטרייה של אם? 41

52
00:03:16,382 --> 00:03:18,757
,לומר מיום הארבעים ואחד להיריון

53
00:03:18,815 --> 00:03:20,000
.האישה הזאת היא אם

54
00:03:20,716 --> 00:03:25,773
אנשי מדע בריטים שהשתתפו במחקר
שנערך על ידי המועצה לחקר העובר באנגליה

55
00:03:26,042 --> 00:03:29,816
,הם מציינים שלפי תוצאות המחקר
עוברים חשים בכאב

56
00:03:30,109 --> 00:03:32,080
.מיום הארבעים להיריון בערך

57
00:03:32,446 --> 00:03:36,936
הדו"ח ממליץ לעדכן את כל הנשים
השוקלות לבצע הפלה בנתונים המדעיים

58
00:03:36,969 --> 00:03:41,070
החדשים בתחום, וקורא לחקיקת חוקים חדשים
.להגנה על עוברים

59
00:03:41,617 --> 00:03:45,635
פרסום המחקר גרם למחאה נמרצת
.נגד גורמים המעודדים הפלות

60
00:03:45,978 --> 00:03:48,790
התברר שמסביבות יום הארבעים
,הוא כבר מרגיש כאב

61
00:03:49,280 --> 00:03:52,830
ונשים עושות הפלה בלי לדעת כמה צער
.הן גורמות לילד שלהן

62
00:03:52,930 --> 00:03:56,669
,חוץ מהאיסור של נטילת נשמה
גם מבחינת הכאב והצער

63
00:03:56,692 --> 00:04:00,980
התברר שמיום הארבעים כבר העוברים
.חשים בכאב, רואים את זה במסך שם