x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - סגולה להינצל ממגיפות. סרטון חיזוק #4

הרב זמיר כהן

מהי כוחה של אמירת פיטום הקטורת, ומה צריך לעשות כדי להינצל מהמגיפה? הרב זמיר כהן בדברי חיזוק ועידוד לעם ישראל, על פי דברי זוהר הקדוש

(אורך 4:47)

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,000 --> 00:00:13,569
דורות לא הייתה מגפה שפחדו ממנה
,כמו המגפה הזו

2
00:00:13,599 --> 00:00:15,499
,שמגדירים אותה בשם מגפה עולמית

3
00:00:15,509 --> 00:00:18,258
.על ידי ארגון הבריאות העולמי, הקורונה

4
00:00:18,478 --> 00:00:20,828
,הזוהר כאן נותן לנו עצה נפלאה

5
00:00:20,978 --> 00:00:22,401
.סגולה גדולה לשמירה

6
00:00:22,867 --> 00:00:27,406
,מעשה שמופיע כאן בזוהר במדרש הנעלם
.פרשת וירא, דף ק"א

7
00:00:27,606 --> 00:00:31,745
,רבי אחא אזל לכפר טרשא" - נכנס להתארח"

8
00:00:31,975 --> 00:00:36,794
- "לחישו עליה כל בני מתא"
,כל בני המקום היו מתלחשים בינם לבין עצמם

9
00:00:36,824 --> 00:00:40,803
אמרו כבר שבעה ימים
.ששרוי מוות בעיר שלהם

10
00:00:40,813 --> 00:00:42,373
.פרצה מגפה באותו כפר

11
00:00:42,613 --> 00:00:45,722
,אמר להם: בואו נלך לבית הכנסת
.נבקש רחמים מלפני בורא עולם

12
00:00:45,902 --> 00:00:47,752
,בעודם הולכים לכיוון בית הכנסת

13
00:00:47,772 --> 00:00:51,271
אמרו: יש כבר עוד כמה שמתו
.ועוד כמה שנדבקו ועומדים למות

14
00:00:51,371 --> 00:00:54,490
:"אמר להו רבי אחא"
.אם זה המצב, זה אומר שזו מגפה

15
00:00:54,510 --> 00:00:58,889
לא עניין לתפילה רגילה, צריך לעשות
.משהו מהיר שיסייע במהירות למצב הזה

16
00:00:58,939 --> 00:01:01,359
- "אפרישו מנכון ארבעין בני נשא"

17
00:01:01,378 --> 00:01:05,388
תפרישו מכם ארבעים איש
,מאותם שיותר יראי שמיים, עוסקים בתורה

18
00:01:05,398 --> 00:01:07,557
.אברכים, צדיקים, תלמידי חכמים

19
00:01:07,567 --> 00:01:10,037
אנחנו ניפגש בנקודה אחת מרכזית בעיר

20
00:01:10,257 --> 00:01:14,825
,ונצא משם לארבע פינות העיר
,כל עשרה ילכו לפינה אחרת

21
00:01:14,845 --> 00:01:18,635
,ותאמרו ברצון נפשכם
,הכוונה מתוך הלב, עם התבוננות במילים

22
00:01:18,645 --> 00:01:21,424
בקול רם, בשמחה, את פיטום הקטורת

23
00:01:21,474 --> 00:01:23,983
.יחד עם הקורבנות שקשורים לאותו עניין

24
00:01:24,203 --> 00:01:25,563
.עשו כך שלוש פעמים

25
00:01:25,763 --> 00:01:30,232
,אחר כך אמר להם: עכשיו, כשסיימנו את זה
נלך לאותם שנוטים למות

26
00:01:30,252 --> 00:01:31,952
,ויאמרו גם כן את פיטום הקטורת

27
00:01:31,972 --> 00:01:34,681
:ולאחר פיטום הקטורת תאמרו את אלה הפסוקים

28
00:01:34,781 --> 00:01:35,961
ויאמר משה אל אהרן"

29
00:01:35,971 --> 00:01:37,960
'קח את המחתה ותן עליה אש" וכו"

30
00:01:37,970 --> 00:01:40,840
וייקח אהרן ויעמוד בין המתים ובין החיים"

31
00:01:40,860 --> 00:01:42,209
."ותיעצר המגפה"

32
00:01:42,409 --> 00:01:44,819
.כך עשו והתבטלה המגפה מאותו מקום

33
00:01:45,079 --> 00:01:49,318
שמעו קול שמכריז מלמעלה
שאומר שהסוד של פיטום הקטורת

34
00:01:49,328 --> 00:01:54,717
,הועבר מדור לדור דרך משה רבנו
?ואיך הם יודעים והצליחו לבטל את הגזירה הזו

35
00:01:55,286 --> 00:01:57,696
.הסיפור לא נגמר
- "חלש לביה דרבי אחא"

36
00:01:57,756 --> 00:01:59,985
.פתאום הרגיש חולשה גדולה, נרדם

37
00:02:00,305 --> 00:02:04,124
:כשהיה רדום, שמע שאומרים לו
.אחרי שעשית את זה, תעשה את זה

38
00:02:04,274 --> 00:02:06,464
,הקב"ה אומר: הם חייבים לפניי
.יש להם עוונות

39
00:02:06,474 --> 00:02:08,114
.לא סתם הבאתי עליהם את המגפה הזאת

40
00:02:08,154 --> 00:02:10,553
,אז עשית סגולה, ביטלת מהם את הגזירה

41
00:02:10,603 --> 00:02:14,142
.אבל עדיין יש להם עוונות
.לך תפעל גם להחזיר אותם בתשובה

42
00:02:14,242 --> 00:02:18,351
החזיר אותם בתשובה מהעוונות שלהם
.וגם קיבלו עליהם ללמוד תורה

43
00:02:18,681 --> 00:02:22,220
,כי אדם שרק מתחזק, חוזר בתשובה
,ולא כל יום קובע עיתים לתורה

44
00:02:22,240 --> 00:02:23,560
,לא לומד תורה כל יום

45
00:02:23,690 --> 00:02:26,959
ימצא את עצמו לאחר זמן
.חוזר לאותה נקודה שהוא היה בעבר

46
00:02:27,229 --> 00:02:31,168
רק התורה היא החומר משמר
.לקבלות רוחניות, להתעלות

47
00:02:31,348 --> 00:02:33,838
,מזה גם נלמד, אותם שמזלזלים בבני תורה

48
00:02:33,858 --> 00:02:35,987
.לדעת: זו השמירה וההגנה של העיר

49
00:02:36,137 --> 00:02:37,467
:הרב דסלר פעם אמר

50
00:02:37,587 --> 00:02:40,366
.בסדום הייתה גזירה להפוך את סדום ועמורה

51
00:02:40,406 --> 00:02:44,495
,עד היום, מי שהולך שם לים המלח
.אתה רואה איך ההרים חתוכים ממש, לא טבעי

52
00:02:44,545 --> 00:02:48,475
,בהתחלה המקום שם היה מוריק
.היה מישור, היה שפע של מים

53
00:02:48,545 --> 00:02:49,284
.כולה משקה

54
00:02:49,514 --> 00:02:52,984
,אבל הכול התהפך, נהיה גופרית, מלח
.הכול נפל שם, ירד עליהם

55
00:02:53,093 --> 00:02:56,323
כשהקב"ה אמר לאברהם
,"אני הולך להפוך את סדום ועמורה"

56
00:02:56,353 --> 00:02:57,932
:אברהם התחנן לקב"ה

57
00:02:58,072 --> 00:02:59,702
.אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר

58
00:02:59,722 --> 00:03:02,018
,אמר לו: אם יש חמישים
."לא אשחית בעבור החמישים"

59
00:03:02,027 --> 00:03:03,070
.הם יצילו את כל המקום

60
00:03:03,071 --> 00:03:07,170
:אבל אין חמישים, אז הוא ירד
.אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20

61
00:03:07,190 --> 00:03:08,240
.עד שהגיע לעשרה

62
00:03:08,260 --> 00:03:10,400
,אמר לו: אם יש עשרה
."לא אשחית בעבור העשרה"

63
00:03:10,420 --> 00:03:13,269
,אבל אין עשרה
.אז אברהם לא היה לו מה לומר יותר

64
00:03:13,399 --> 00:03:14,629
.סדום ועמורה נהפכו

65
00:03:15,019 --> 00:03:19,887
אומר הרב דסלר: מה היה קורה אם באמת
היה איזה קרוון בסוף העיר

66
00:03:19,927 --> 00:03:21,017
?והיה שם כולל

67
00:03:21,237 --> 00:03:23,127
.כל סדום ועמורה רשעים וחטאים

68
00:03:23,177 --> 00:03:25,886
אבל יש שם כולל שיושבים ועוסקים בתורה

69
00:03:26,256 --> 00:03:29,445
,ושומרים על קדושת העיניים
,שומרים על הדיבור שלהם

70
00:03:29,475 --> 00:03:31,625
,מתפללים, עובדים את השם כראוי

71
00:03:31,645 --> 00:03:35,454
:וכל ארבעת הערים
,סדום ועמורה, אדמה וצבויים

72
00:03:35,524 --> 00:03:38,933
לא היו עוברות את המהפכה
והיום היה שם הכול מישור מוריק

73
00:03:38,953 --> 00:03:40,223
.בזכות אותם עשרה

74
00:03:40,353 --> 00:03:43,482
:אומר הרב דסלר
הרי האופנוענים שם של סדום

75
00:03:43,532 --> 00:03:45,712
,היו עוברים עם האופנוע שלהם ליד הקרוון

76
00:03:45,742 --> 00:03:48,731
,מציצים ואומרים: הפרזיטים האלה
?מה הם תורמים למדינה

77
00:03:48,911 --> 00:03:51,570
.אתה חי בזכותם
.כל העיר לא התהפכה בזכותם

78
00:03:51,880 --> 00:03:55,689
,בזמן משה רבנו היה צבא
:"אבל "אלף למטה, אלף למטה

79
00:03:55,719 --> 00:03:58,749
,אלף הולכים למלחמה
,אלף יושבים ועוסקים בתורה

80
00:03:58,769 --> 00:04:01,228
והם נותנים להם את המערך
.של ההגנה הרוחנית

81
00:04:01,268 --> 00:04:03,638
,באמת כתוב, בזמן משה
,כשחזרו מהמלחמה

82
00:04:03,698 --> 00:04:05,737
,ספרו אותם
.לא נפקד ממנו איש

83
00:04:05,767 --> 00:04:07,337
אפילו אחד לא נהרג במלחמה

84
00:04:07,607 --> 00:04:10,154
.כי על כל אחד היה מי שמגן עליו בתורה שלו

85
00:04:11,096 --> 00:04:14,985
בזמן הזה כמה חשוב שבכל עיר
,ייקחו 40 אברכים

86
00:04:15,005 --> 00:04:17,945
,תלמידי חכמים, בני תורה, יראי שמיים, צדיקים

87
00:04:17,955 --> 00:04:22,204
,יכולים לצאת במיניבוסים לארבע הפינות של העיר
,נקודות שיסכמו מראש

88
00:04:22,254 --> 00:04:25,573
,יגידו, כמו שאומר כאן הזוהר
,את פיטום הקטורת עם מעשה הקורבנות

89
00:04:25,583 --> 00:04:27,752
,רק שילמדו לפני כן, שיבינו מה הם אומרים

90
00:04:27,972 --> 00:04:31,002
,ויעשו את זה שלוש פעמים
,כמו שאומר כאן הזוהר

91
00:04:31,272 --> 00:04:34,361
,ובעזרת השם, שנזכה שהמגפה תיעצר

92
00:04:34,391 --> 00:04:38,000
שהשם ייתן שמירה והגנה
,לעם ישראל ולכל האנושות

93
00:04:38,060 --> 00:04:40,879
.שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן