הרב זמיר כהן - למה יש יותר נוצרים ומוסלמים מאשר יהודים?

הרב זמיר כהן

למה לאסלאם ולנצרות יש יותר מאמינים מאשר לדת היהודית? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,966 --> 00:00:11,978
,שאלה מעניינת שבאמת מעסיקה רבים
:אבל התשובה פשוטה

2
00:00:12,892 --> 00:00:14,824
.לעם ישראל אין מיסיון

3
00:00:15,344 --> 00:00:20,134
אם היה לנו מיסיון, היינו הולכים לשכנע
,את כל אומות העולם באמיתות של התורה

4
00:00:20,382 --> 00:00:22,418
.העולם היה נראה אחרת לחלוטין

5
00:00:22,884 --> 00:00:27,332
אבל עם ישראל לא מצפה
.שכל העולם ייכנס לתוכו

6
00:00:27,958 --> 00:00:31,980
,אנחנו שואפים שכל הגויים ישמרו שבע מצוות
:וזה אחד התפקידים שלנו

7
00:00:31,994 --> 00:00:35,192
,"ונתתיך לאור גויים"
ללמד את אומות העולם

8
00:00:35,202 --> 00:00:36,254
.לשמור שבע מצוות

9
00:00:36,266 --> 00:00:40,110
באמת, אדם שנמצא בעבודה
,עם לא יהודי שהוא פתוח לשמוע

10
00:00:40,464 --> 00:00:43,534
- תיקח את זה אתגר בשבילך
.שישמור שבע מצוות

11
00:00:43,982 --> 00:00:45,096
,איסור עבודה זרה

12
00:00:45,394 --> 00:00:47,322
.שלא יאמין באלוהויות שונות

13
00:00:47,620 --> 00:00:49,584
.הנצרות היא סוג של עבודה זרה

14
00:00:49,594 --> 00:00:51,326
.לקחו אדם, הפכו אותו לאלוהים

15
00:00:51,460 --> 00:00:53,014
.תשכנע אותו שזה הבל

16
00:00:53,048 --> 00:00:54,298
.הוא לא אלוהים, הוא אדם

17
00:00:54,320 --> 00:00:56,852
,דימה היותו משיח", כך לשונו של הרמב"ם"

18
00:00:56,864 --> 00:00:57,990
.דמיין שהוא משיח

19
00:00:58,410 --> 00:01:02,722
כבר נתנבא בו דניאל: ובני פריצי עמך"

20
00:01:02,852 --> 00:01:05,122
."ינשאו להעמיד חזון ונכשלו"

21
00:01:05,502 --> 00:01:09,714
בני פריצי עמך - הרי אימו הייתה הרה
,כשהיא עדיין לא הייתה נשואה

22
00:01:09,782 --> 00:01:13,328
היא הייתה מאורסת
.והיא הייתה עם גוי בשם פנדירה

23
00:01:13,662 --> 00:01:15,418
,עם ישראל יודע מי היה אבא של ישו

24
00:01:15,648 --> 00:01:17,800
,לא כמו שהנוצרים, מהמבוכה שלהם

25
00:01:17,814 --> 00:01:21,582
איך ייתכן שאישה ילדה
?כשהיא הייתה מאורסת למישהו אחר

26
00:01:22,100 --> 00:01:23,978
.אז אמרו: לא, היא הרתה לאלוקים

27
00:01:24,064 --> 00:01:27,552
זה בשביל להתחמק מאי הנעימות שלהם
.כשניסו להפיץ את הנצרות

28
00:01:27,924 --> 00:01:29,976
מאות שנים אחרי שהוא מת
.המציאו את זה

29
00:01:29,986 --> 00:01:33,580
אבל הם לא שמו לב
.שבזה הם הפכו את הנצרות לעבודה זרה

30
00:01:33,812 --> 00:01:37,898
,אומות העולם היו עובדי אלילים
אז כשאמרו להם שאישה הייתה עם אלוהים

31
00:01:37,914 --> 00:01:39,220
זה התקבל על דעתם

32
00:01:39,344 --> 00:01:42,706
?כי אצל אומות העולם, מה זה אלוהים
.זה פסל, זה דמות אדם

33
00:01:43,182 --> 00:01:47,090
,אבל בעם ישראל ידעו את השטויות
כי הקב"ה אינו גוף ואינו דמות הגוף

34
00:01:47,100 --> 00:01:49,082
.ולא שייך בו בכלל מושגים כאלה

35
00:01:49,102 --> 00:01:50,514
.אז זה נקרא עבודה זרה

36
00:01:50,702 --> 00:01:52,142
:לכן כותב שם הרמב"ם

37
00:01:52,158 --> 00:01:55,724
,כבר נתנבא בו דניאל"
ומבני פריצי עמך'

38
00:01:55,746 --> 00:01:57,542
- 'ינשאו להעמיד חזון'

39
00:01:57,678 --> 00:01:59,932
."התיימרו להעמיד חזון "ונכשלו

40
00:01:59,982 --> 00:02:01,048
?איפה נכשל

41
00:02:01,058 --> 00:02:03,604
"?כותב הרמב"ם: "וכי יש כישלון גדול מזה

42
00:02:03,904 --> 00:02:06,150
שהמשיח אמור לגאול את ישראל

43
00:02:06,168 --> 00:02:09,710
ולהציל אותם
,ולקבץ נדחי ישראל לארץ ישראל

44
00:02:09,742 --> 00:02:11,064
.להושיע את עם ישראל

45
00:02:11,152 --> 00:02:14,206
,ועל ידי ישו כמה אלפים ורבבות

46
00:02:14,490 --> 00:02:16,378
זה היה בזמנו, היום זה כבר מאות אלפים

47
00:02:16,394 --> 00:02:19,810
.שנטבחו ונשחטו בגלל הצלב הנוצרי

48
00:02:19,822 --> 00:02:22,444
אז זה נקרא שהוא משיח
?שבא לגאול את עם ישראל

49
00:02:22,710 --> 00:02:27,820
אז אם אתה יכול לשכנע אדם
,שיאמין באל אחד, לא יאמין באלוהויות

50
00:02:27,946 --> 00:02:31,040
,אז זה איסור עבודה זרה, גילוי עריות

51
00:02:31,490 --> 00:02:32,612
,שפיכות דמים

52
00:02:33,086 --> 00:02:35,712
,איבר מן החי - שלא יתעלל בבעלי חיים

53
00:02:35,986 --> 00:02:37,184
- 'ברכת ה

54
00:02:37,208 --> 00:02:38,320
,גם כשקורה לו אסון

55
00:02:38,384 --> 00:02:40,560
.אסור לו לדבר דיבורי קללה כלפי אלוקים

56
00:02:40,578 --> 00:02:42,314
.ברכת ה'" זה בלשון סגי נהור"

57
00:02:42,576 --> 00:02:45,572
.גזל - שיהיה ישר בעסקים, שלא יגנוב

58
00:02:45,942 --> 00:02:48,932
,ודיני ממונות - שאם יש איזה סכסוך ממוני

59
00:02:48,952 --> 00:02:51,398
צריכים להעמיד אומות העולם מערכת משפטית

60
00:02:51,408 --> 00:02:52,422
.שידונו אותם

61
00:02:52,528 --> 00:02:53,738
.אלו המצוות שיש לגויים

62
00:02:54,022 --> 00:02:56,142
.אין לנו עניין שכל הגויים יבואו להתגייר

63
00:02:57,010 --> 00:03:01,904
,מי שבא ורוצה להתגייר, מקבלים אותו
,רק שיעמוד בתנאים: ברית מילה, טבילה

64
00:03:01,910 --> 00:03:03,942
.קבלת מצוות
.צריך שיקבל מצוות

65
00:03:03,952 --> 00:03:06,848
,אתה מתקבל למועדון יוקרתי
.תעמוד בתנאי המועדון

66
00:03:06,870 --> 00:03:10,734
,אתה לא רוצה - זה לא תופס בכלל
.נחשב כמו לא יהודי, נשאר מה שהיה לפני

67
00:03:10,748 --> 00:03:16,236
לא נעשה שינוי במבנה הרוחני של האדם
.אם הגיור הוא לא גיור כהלכה

68
00:03:16,540 --> 00:03:22,626
,ממילא, לא פלא שאומות העולם
,הנצרות והאיסלאם שהם הלכו עם מיסיון

69
00:03:22,644 --> 00:03:26,022
?עם ג'יהאד, ואיך הם הצליחו למכור

70
00:03:26,228 --> 00:03:29,254
,מי שמכיר את המקור האורגינל
.אתה לא יכול למכור לו זיופים

71
00:03:29,658 --> 00:03:34,018
,אבל מי שעובד אלילים, עובד עבודה זרה
אז אתה יכול בקלות להראות לו את הזיוף

72
00:03:34,058 --> 00:03:35,024
.כאילו שזה המקור

73
00:03:35,542 --> 00:03:40,820
אבל כמה בהיסטוריה היו
שהיו מוכנים למות על קידוש השם

74
00:03:40,838 --> 00:03:42,210
?בגלל שהם התגיירו

75
00:03:42,782 --> 00:03:45,396
?כמה נוצרים שהתגיירו עלו על המוקד

76
00:03:45,944 --> 00:03:49,000
,היה הגרף פוטוצקי בזמן הגאון מווילנה

77
00:03:49,090 --> 00:03:51,368
,שהוא היה אמור להיות יורש העצר

78
00:03:51,386 --> 00:03:55,024
אמרו לו שאו שהוא יחזור לנצרות
ויהיה המלך הבא

79
00:03:55,182 --> 00:03:57,102
.או שמעלים אותו על המוקד

80
00:03:57,180 --> 00:03:59,446
.והוא עמד ביהדות שלו, ושרפו אותו

81
00:03:59,464 --> 00:04:04,400
,אונקלוס הגר, אשתו של נירון קיסר התגיירה
.שהייתה רומאית

82
00:04:04,778 --> 00:04:07,162
בתקופת הרומאים היה גל של גיור

83
00:04:07,180 --> 00:04:10,348
כי היהודים קצת התפזרו
.והתחילו לשמוע וללמוד

84
00:04:10,806 --> 00:04:12,768
.אז זו בעצם הסיבה העיקרית

85
00:04:12,778 --> 00:04:17,724
אבל כמו שאמרנו, התפקיד שלנו
ללמד את אומות העולם את האמונה באלוקים

86
00:04:18,190 --> 00:04:23,496
,ואם האדם מעצמו מתעורר שרוצה להתגייר
.מקבלים אותו בסבר פנים יפות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה