x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת והמקדש

הרב הרצל חודר

איך באמירה קטנה אפשר להיות שותף של ה'? מהו הקשר שבין שבת למקדש? כיצד כל אדם יכול להיות כהן גדול? מה רמוז בבגדי שבת? למה שבת היא מעין עולם הבא? האם יש קשר בין כבוד האישה לאור שזוכים בשבת? ואיך אפשר לזכות לאור הגנוז לצדיקים? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק